Cymorth a chefnogaeth

Dyma gasgliad o adnoddau sy’n gallu dy helpu di i wneud penderfyniadau am dy gamau nesaf.

P'un a wyt ti’n ystyried parhau gydag addysg ôl-16, dod yn brentis neu wneud cais am brentisiaeth gradd, mae gan wefan Gyrfa Cymru wybodaeth ddefnyddiol gydag arweiniad a chefnogaeth i dy helpu di i gymryd dy gamau nesaf.

Os hoffet ti archwilio’r opsiynau ar gael i ti mewn coleg addysg bellach yng Nghymru, cer i wefan Colegau Cymru i weld rhestr o holl golegau Cymru gyda dolenni i'w gwefannau penodol.

Os wyt ti eisiau symud ymlaen i addysg uwch mae gan wefan UCAS fwy o wybodaeth am ba gyrsiau sydd ar gael a sut i wneud cais.

Os hoffet ti gymryd dy gam nesaf i gyflogaeth, mae Cymru'n Gweithio ar gael i dy gefnogi di gyda chyngor, arweiniad a mynediad am ddim i hyfforddiant sy’n gallu dy helpu di i gael gwaith a datblygu dy yrfa.

  

Mae Mind Cymru yn elusen iechyd meddwl sefydledig sy'n cynnig amrywiaeth o gymorth llesiant. Mae Mind yno i ti os wyt ti'n gweld pethau'n anodd. Mae modd i ti gysylltu i gael cyngor a chymorth cyfrinachol.

Mae gan wefan Comisiynydd Plant Cymru lawer o wybodaeth ddefnyddiol am wasanaethau cymorth i bobl ifanc, gan gynnwys iechyd meddwl a chymorth emosiynol.