Cwestiynau Cyffredin

Sut olwg fydd ar asesiadau yn 2021-22?

Rwy'n astudio Cymhwyster Galwedigaethol newydd i Gymru'n unig mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Gofal Plant. Beth yw'r trefniadau ar gyfer fy nghymhwyster yn 2021-22?

Mae City & Guilds a CBAC wedi rhoi trefniadau ar waith ar gyfer dysgwyr sy'n cwblhau'r cymwysterau cymeradwy newydd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yn ystod 2021-22. Mae'r trefniadau hyn yn helpu i leihau effaith tarfu ar addysgu ac asesu a achosir gan Covid-19.

Bydd trefniadau ar gyfer y cymwysterau Craidd ac Ymarfer mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant yn parhau i fod ar gael tan 31 Awst 2022, ar gyfer dysgwyr sy'n astudio ar gyfer y cymwysterau hyn ar hyn o bryd neu sy'n dechrau tan 31 Mawrth 2022.  Mae'r addasiadau sydd ar gael yn cynnwys gostyngiad yn nifer yr asesiadau y mae'n rhaid eu cwblhau, cwestiwn llafar ac ateb ar gyfer asesiadau'r astudiaeth achos, a goruchwylio o bell ar gyfer yr asesiad amlddewis ar y sgrin.  

Mae manylion llawn am yr addasiadau ar gyfer y gyfres newydd o gymwysterau i Gymru'n unig mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant ar gyfer 2021-22 i'w gweld ar wefan Dysgu Iechyd a Gofal Cymru.

 

Rwy'n astudio cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Gofal Plant gyda "Cymru" neu "Cymru a Gogledd Iwerddon" yn y teitl. Beth yw'r trefniadau ar gyfer fy nghymhwyster yn 2021-22??

Mae'r cyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant i Gymru a Gogledd Iwerddon wedi cytuno ar addasiadau cyson i ddysgwyr sy'n cwblhau yn ystod 2021-22. 

Mae'r addasiadau, gan gynnwys rhestr o'r cymwysterau perthnasol, i'w gweld yma. Os nad yw eich cymhwyster wedi'i gynnwys yn y ddogfen hon, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am yr addasiadau, yna cysylltwch â'ch canolfan neu gorff dyfarnu.

Rwy'n astudio cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru. A yw fy nghymhwyster wedi'i addasu?

Ar ôl 31 Awst 2021, bydd y rhan fwyaf o addasiadau i asesiadau Sgiliau Hanfodol Cymru yn parhau. Fodd bynnag, ni fydd canolfannau yn gallu defnyddio gwaith arall i benderfynu a ydych wedi pasio eich cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru bellach.  

O 1 Tachwedd 2021, bydd y tasgau rheoledig yn cael eu hailgyflwyno ar gyfer dysgwyr sy'n cymryd Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif neu Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu ar lefelau 1 i 3. Gall y tasgau rheoledig gael eu sefyll o bell heb oruchwyliaeth ffurfiol.

Gellir dod o hyd i fanylion llawn am yr addasiadau ar gyfer cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru ar gyfer 2021-22 yma.

 

 

Rwy'n ymgeisydd preifat, beth sydd angen i mi ei wneud?

Os nad ydych wedi cofrestru gyda chanolfan, gallwch chwilio am ganolfan nawr i wneud eich cofnod arholiad a hefyd trafod gyda nhw eu dull o ymdrin â threfniadau wrth gefn. Y dyddiad cau i ganolfannau wneud ceisiadau i CBAC yw 21 Chwefror ond mae'n bwysig eich bod yn cysylltu â chanolfan ynglŷn â’ch cofrestru ymhell cyn y dyddiad cau hwn i sicrhau y gallant ddarparu ar eich cyfer ar gyfer y cymhwyster(au) yr hoffech eu cymryd. Os ydych eisoes wedi cofrestru gyda chanolfan, efallai yr hoffech drafod eu dull o ymdrin â threfniadau wrth gefn pe bai arholiadau'n cael eu canslo.

Sut bydd ymgeiswyr preifat yn cael eu hasesu os caiff arholiadau eu canslo?

Gellid asesu rhai ymgeiswyr preifat drwy gydol y flwyddyn, yn unol â'n canllawiau cyffredinol, a gall y ganolfan ddefnyddio'r asesiadau hyn fel tystiolaeth i gynhyrchu gradd a bennir gan y ganolfan os gweithredir y trefniadau wrth gefn. Fodd bynnag, os na all yr ymgeisydd preifat wneud hyn, rydym yn archwilio sut y gellid cymryd yr asesiadau hyn dros gyfnod byrrach yn y flwyddyn academaidd.

Beth os ydw i'n ymgeisydd preifat ac mae angen addasiadau rhesymol arnaf?

Dylech drafod hyn gyda'r ganolfan cyn gofyn iddynt gofrestru eich cais.

 

Beth arall hoffech chi ei wybod?

E-bostiwch eich cwestiwn at cyfathrebu@cymwysteraucymru.org