TGAU mis Tachwedd - canlyniadau cryf o ran Mathemateg, Saesneg Iaith yn gwella

Dydd Gwener 17 Ion 2020

Cafwyd canlyniadau cryf mewn TGAU Mathemateg a TGAU Mathemateg-Rhifedd o gymharu ag arholiadau mis Tachwedd blaenorol, tra gwellodd canlyniadau TGAU Saesneg Iaith hefyd o ran graddau A*-C. Mae hyn yn debygol o fod yn gysylltiedig â natur y myfyrwyr a oedd yn sefyll yr arholiadau yn y gyfres hon.  

"Mae gan bob cyfres o arholiadau garfan wahanol o fyfyrwyr sydd â phroffil gallu gwahanol," meddai Philip Blaker, Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru. "Mae’n annhebygol bod proffil y myfyrwyr a safodd arholiadau TGAU Mathemateg, TGAU Mathemateg-Rhifedd a TGAU Saesneg Iaith ym mis Tachwedd yn gynrychioliadol o'r garfan gyfan. Mae hyn i'w ddisgwyl mewn cymwysterau lle mae cyfleoedd lluosog ar gyfer cofrestru." 

Roedd nifer y bobl ifanc 16 oed a oedd yn dilyn cymwysterau TGAU Mathemateg a TGAU Mathemateg-Rhifedd fis Tachwedd diwethaf yn debyg i'r nifer a gymerodd y cymwysterau hyn ym mis Tachwedd 2018. Ar gyfer TGAU Mathemateg, cyflawnodd 69.0% o'r bobl ifanc 16 oed a gofrestrwyd radd A*-C o gymharu â 68.9% y mis Tachwedd blaenorol. Ar gyfer TGAU Mathemateg-Rhifedd, cyflawnodd 62.0% o bobl ifanc 16 oed a gofrestrwyd radd A*-C o gymharu â 59.5% ym mis Tachwedd 2018. 

"Mae'r canlyniadau ar gyfer myfyrwyr 16 mlwydd oed yn awgrymu bod cyfres Tachwedd 2019 yn cael ei defnyddio ar gyfer mathemategwyr â gallu uwch. Gallai hyn olygu goblygiadau ar gyfer canlyniadau'r haf nesaf gan nad yw'r myfyrwyr hyn sydd â gallu uwch yn debygol o gofrestru ar gyfer arholiadau'r haf, a allai achosi i ganlyniadau haf 2020 ostwng o gymharu â blynyddoedd blaenorol," meddai Mr Blaker. 

Ar gyfer TGAU Mathemateg, cyflawnodd 38.9% o'r myfyrwyr 17 oed a gofrestrwyd radd C o leiaf ym mis Tachwedd 2019 o gymharu â 29.0% yn y flwyddyn flaenorol.  Ar gyfer TGAU Mathemateg-Rhifedd, cyflawnodd 33.2% radd A*-C o gymharu â 20.8% yng nghyfres Tachwedd 2018. 

Gwelodd TGAU Saesneg Iaith hefyd gynnydd mewn perfformiad gan bobl ifanc 16 a 17 oed, gyda chanlyniadau A*-C ar gyfer pobl ifanc 16 oed yn codi i 51.6% o 49.9%, tra cododd canlyniadau A*-C ar gyfer pobl ifanc 17 oed i 45.9% o 30.8%. 

Mae nifer y myfyrwyr a safodd arholiadau TGAU Saesneg Iaith ym mis Tachwedd 2019 yn debyg i fis Tachwedd 2018. Fodd bynnag, mae proffiliau'r carfanau hyn yn debygol o fod yn wahanol oherwydd newidiadau mewn mesurau perfformiad a effeithiodd ar gyfres mis Tachwedd 2018. 

Mae nifer bach y cofrestriadau ar gyfer TGAU Cymraeg Iaith y mis Tachwedd diwethaf yn ei gwneud hi'n anodd gwneud cymariaethau ystyrlon. 

Gellir gweld y trosolwg llawn o ganlyniadau arholiadau mis Tachwedd y llynedd ar wefan Cymwysterau Cymru.