Cymwysterau Cymru’n cyhoeddi’r wybodaeth ddiweddaraf am ganlyniadau’r haf

Dydd Gwener 04 Medi 2020

Heddiw, cyhoeddodd Cymwysterau Cymru ddiweddariad i'n hadolygiad o ganlyniadau'r haf gan roi'r amcangyfrifon gorau o'r canlyniadau cenedlaethol terfynol ar gyfer graddau a ddyfarnwyd yr haf hwn.

Cyhoeddwyd trosolwg gennym o ganlyniadau dros dro diwygiedig ar gyfer Safon Uwch, UG, TGAU a'r Dystysgrif Her Sgiliau yng Nghymru ar 20 Awst, yn dilyn cyhoeddiad y Gweinidog Addysg y byddai dysgwyr yng Nghymru yn derbyn eu Graddau Asesu Canolfannau (GAC).

Amcangyfrifon oedd y rhain, yn seiliedig ar y data diweddaraf a oedd ar gael i ni ar y pryd. Mae hwn bellach wedi'i ddiweddaru gyda dadansoddiad estynedig yn seiliedig ar y data diweddaraf.

Mae'r newid i ddyfarnu cymwysterau yn seiliedig ar GAC yn golygu mai barn broffesiynol athrawon yw'r graddau, ac eithrio lle mae'r graddau a gyhoeddwyd neu a gyfrifwyd eisoes yn uwch na'r GAC. Mae pob GAC a ddarperir gan ysgolion a cholegau wedi'u cymeradwyo gan Benaethiaid y Canolfannau.

Ar gyfer pob cymhwyster, rydym wedi cynnwys cymariaethau ar beth fyddai'r canlyniadau pe bai GACau yn unig wedi'u defnyddio i ddyfarnu graddau i ddysgwyr yng Nghymru yn 2020.

Rydym hefyd wedi cynnwys data newydd ar beth fyddai canlyniadau cenedlaethol TGAU a Thystysgrif Her Sgiliau cyfnod allweddol 4 pe bai'r graddau'r dull safoni wedi'u cyhoeddi.

Mae'r trosolwg hefyd yn cynnwys dadansoddiad cydraddoldeb cychwynnol wedi'i ddiweddaru o ganlyniadau. Rydym wedi cyhoeddi ar wahân ein bwriad i gyhoeddi ystadegau pellach mewn perthynas â chanlyniadau'r haf hwn.

Canlyniadau Safon Uwch 2015-2020 (canran cronnus)

 

A*

A*-A

A*-E

Nifer y graddau

2020 (diwygiedig)

16.7

43.7

99.9

30,510

2020 (GAC)

15.5

40.6

99.9

30,350

2020 (safonedig)

10.8

29.9

98.6

30,450

2019

9.1

27.0

97.6

31,485

2018

8.7

26.3

97.4

32,445

2017

8.3

25.0

97.7

33,295

2016

6.6

22.7

97.3

35,535

2015

7.3

23.1

97.3

36,035

 

Canlyniadau UG 2015-2020 (canran cronnus)

 

A

A-E

Nifer y graddau

2020 (diwygiedig)

29.8

98.5

45,475

2020 (GAC)

29.4

98.4

43,940

2020 (safonedig)

22.2

91.4

44,435

2019

20.3

90.0

39,645

2018

20.4

90.0

42,915

2017

19.1

88.9

46,125

2016

18.0

88.3

49,145

2015

16.2

86.8

52,770

 

Canlyniadau TGAU haf 2020 (canran gronnus) (pob oedran)

 

A/7

C/4

G/1

2020 (diwygiedig)

25.9

74.5

99.6

2020 (GAC)

24.6

73.7

99.5

2020 (safonedig)

20.6

66.5

97.9

Ffynhonnell: cyrff dyfarnu

  1. Mae'r data'n cynnwys canlyniadau ar gyfer TGAU graddau A*-G a luniwyd ar gyfer Cymru yn ogystal â TGAU graddau 9-1 a luniwyd ar gyfer Lloegr.
  2. Yn cynnwys TGAU cwrs llawn a gwyddoniaeth dwyradd (sy'n cael ei gyfrif ddwywaith), ond heb gynnwys cyrsiau byr.
  3. Canlyniadau TGAU haf 2015-2019 (canran gronnus) (pob oedran)

 

A/7

C/4

G/1

2019

18.4

62.8

97.2

2018

18.5

61.6

96.4

2017

17.9

62.8

96.9

2016

19.4

66.6

98.7

2015

19.2

66.6

98.7

Ffynhonnell: Y Cyd-gyngor Cymwysterau

 

 

 

 

Y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch

Mae'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch yn cyfateb o ran maint a gofynion i Safon Uwch. Mae'n defnyddio'r un raddfa raddio ac yn cario'r un pwyntiau tariff UCAS.

Mae canlyniadau diwygiedig y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch yn uwch na'r rheini a gyhoeddwyd ddydd Iau 13 Awst 2020, a hefyd yn sylweddol uwch na'r canlyniadau rhwng 2017 a 2019.

Canlyniadau Dros Dro Diwygiedig y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch 2017 – 2020 (canran cronnus)

 

A*

A*-A

A*-E

Nifer y graddau

2020 (diwygiedig)

8.5

28.8

99.6

11,795

2020 (GAC)

7.3

27.9

99.4

11,485

2020 (safonedig)

6.5

22.7

98.0

11,795

2019

4.6

21.7

97.8

11,880

2018

3.9

21.5

97.7

12,015

2017

1.5

14.6

94.0

11,120

Ffynhonnell: CBAC

 

Mae'r adroddiad llawn ar gael ar wefan Cymwysterau Cymru. Disgwylir i'r Cyd-gyngor Cymwysterau gyhoeddi'r canlyniadau dros dro terfynol yn ystod wythnos 10 Medi.

 

Nodiadau i olygyddion

Diffiniadau

Y canlyniadau a labelir fel '2020 (diwygiedig)' yw'r amcangyfrifon gorau o ganlyniadau cenedlaethol terfynol. Gellir cyfrifo'r ffigurau hyn gan ddefnyddio is-set o ganlyniadau ychydig yn wahanol o gymharu â ffigurau terfynol a gyhoeddwyd gan y Cyd-gyngor Cymwysterau ar gyfer 2020.

Canlyniadau wedi'u labelu fel '2020 (safonedig)' yw'r canlyniadau a gyfrifwyd gan y model safoni a ddatblygwyd gan CBAC ac a gymeradwywyd gan Cymwysterau Cymru. Ar gyfer Safon Uwch, UG a'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch, dyma'r canlyniadau cyfrifedig a ryddhawyd ar 13 Awst. Ar gyfer TGAU a Thystysgrif Her Sgiliau Cyfnod Allweddol 4, dyma'r canlyniadau a oedd i fod i gael eu cyhoeddi ar 23 Awst cyn y penderfyniad i seilio canlyniadau ar raddau asesu canolfannau.

Y canlyniadau a labelir fel ‘2020 (GAC)’ yw’r canlyniadau a fyddai wedi’u dyfarnu pe bai graddau asesu canolfannau yn unig wedi’u defnyddio.