Cymwysterau Cymru yn cyhoeddi ei adroddiad ar yr adolygiad o’r Amodau Cydnabod Safonol

Dydd Llun 05 Tach 2018

Ar ôl cwblhau ein hadolygiad o'r Amodau Cydnabod Safonol, daethom i’r casgliadau canlynol:

  • roedd cyrff dyfarnu am weld diwygiadau i’r Amodau’n gyffredinol;
  • byddai’n well gan gyrff dyfarnu pe bai’r diwygiadau hyn yn cael eu cysoni gan y tri rheoleiddiwr hyd y gellid yn rhesymol;
  • er i ddiwygiadau i’r Amodau yn gyffredinol gael eu hawgrymu, mae’r adolygiad hefyd wedi tynnu sylw at y ffaith y byddai mathau eraill o eglurhad neu arweiniad a chymorth yn ddefnyddiol mewn rhai achosion.

Ar y dechrau, dywedwyd y byddem yn ymgynghori ar unrhyw ddiwygiadau i’n Hamodau yr hydref hwn, gyda’r bwriad o gyhoeddi fersiwn ddiwygiedig o’r Amodau yn ystod gwanwyn 2019, er mwyn iddynt fod yn weithredol o fis Medi 2019.

Ym mis Awst eleni, cytunodd Cymwysterau Cymru, CCEA Regulation ac Ofqual drefniadau cydweithio gyda'r nod o alinio diwygiadau ar draws tair set o Amodau gymaint ag y bo modd. Felly, rydym yn cyhoeddi adroddiad sy'n amlinellu canfyddiadau ein hadolygiad ni ar hyn o bryd, ac yn edrych ymlaen at y cam nesaf o weithio gyda chyd-reoleiddwyr ar ddiwygiadau posibl. Bydd ein cyd-reoleiddwyr yn dod â'u barn, eu dadansoddiad a'u safbwyntiau eu hunain ar y posibilrwydd o ddiwygiadau pellach i'r Amodau. Lle rydym yn dod i’r un casgliadau, rydym yn awyddus i gydweithio i alinio'r diwygiadau gymaint ag sy'n rhesymol bosibl.

Yng nghyd-destun y penderfyniad i ystyried diwygiadau fel tri rheoleiddiwr, rydym yn anelu at ymgynghori gyda’n gilydd o fis Ebrill 2019.

Rydym yn cydnabod y bydd angen peth amser ar gyrff dyfarnu i ystyried y diwygiadau a chynllunio ar gyfer eu rhoi ar waith, ac felly byddwn yn rhoi digon o amser i gyflwyno’r Amodau.

Rydym yn anelu at gyhoeddi ein Hamodau diwygiedig ym mis Hydref 2019, i ddod yn weithredol o fis Ebril 2020 a byddwn yn cynnig cymorth ac arweiniad i gyrff dyfarnu yn ystod y broses o gyflwyno unrhyw Amodau diwygiedig.

Gellir gweld copi o'r adroddiad yma.