Ymchwiliad i gymwysterau diogelwch bwyd yng Nghymru

Dydd Iau 23 Mai 2019

Cynhaliwyd ymchwiliad manwl i gymwysterau diogelwch bwyd yng Nghymru yn ystod ymarfer monitro gan y rheoleiddiwr, Cymwysterau Cymru.  

Daeth yr ymchwiliad i'r casgliad bod y cymwysterau a gynigir mewn diogelwch bwyd yn effeithiol – newyddion da i ddefnyddwyr yn y DU sy'n bwyta allan ddwywaith yr wythnos ar gyfartaledd.  

"Dyfarnwyd mwy nag 14,000 o dystysgrifau diogelwch bwyd yng Nghymru yn ystod 2017, gan ei wneud yn un o'r sectorau pwysicaf yn y wlad," dywedodd y Cyfarwyddwr Rheoleiddio Jo Richards.  

Ar gyfartaledd, mae Prydeinwyr yn bwyta allan ddwywaith yr wythnos yn ôl arolwg gan OpenTable, tra bod gwaith ymchwil a gyhoeddwyd gan Kantar Worldpanel yn dangos bod Prydeinwyr wedi gwario £49 biliwn ar fwyd a diod y tu allan i'r cartref yn 2017. 

Yn y cyfamser, dangosodd Arolwg 'Good Food Nation' y BBC fod y rhan fwyaf o bobl yn bwyta bwyd brys ddau ddiwrnod yr wythnos ar gyfartaledd, gyda hynny'n cynyddu i ddwywaith y diwrnod ar gyfer un ym mhob chwech o bobl ifanc. 

Canolbwyntiodd Cymwysterau Cymru ar ddau gymhwyster allweddol ym maes diogelwch bwyd o ran arlwyo, gan eu monitro dros gyfnod o flwyddyn.  

"Rwy'n falch bod ein gwaith o fonitro cymwysterau diogelwch bwyd wedi dangos eu bod yn diwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru," meddai Jo Richards.  

“Mae hefyd yn newyddion da bod y cyrff dyfarnu sy'n cynnig y cymwysterau hyn wedi penderfynu parhau i siarad drwy fforwm newydd, ar ôl i ni gynnal cyfarfodydd cychwynnol â nhw i rannu canfyddiadau allweddol ein hadroddiad.  

"Byddant yn defnyddio'r fforwm i drafod cymwysterau diogelwch bwyd a rhannu arfer gorau. Gobeithiwn y bydd y broses barhaus o rannu syniadau a gwybodaeth yn helpu i gadw cymwysterau diogelwch bwyd yn effeithiol nawr ac yn y dyfodol.”  

Er bod yr ymarfer monitro wedi dangos rhai diffygion ymhlith y naw corff dyfarnu, cafodd cynlluniau gweithredu eu paratoi a chafwyd atebion. 

“Ymatebodd pob corff dyfarnu yn gadarnhaol i ganfyddiadau ein gwaith monitro," dywedodd Jo Richards. “Mae llawer o'r camau gweithredu a nodwyd eisoes wedi cael eu cwblhau tra bydd eraill yn cael eu cwblhau yn fuan. 

“Ond ein casgliad cyffredinol yw bod y cymwysterau diogelwch bwyd hyn yn ddilys, yn ddibynadwy ac yn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru.