David Jones yn cael ei benodi'n Gadeirydd newydd Cymwysterau Cymru

Dydd Gwener 12 Gor 2019

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw fod David Jones, Prif Weithredwr Coleg Cambria, wedi cael ei benodi'n Gadeirydd newydd Cymwysterau Cymru.

Dywedodd David Jones: "Rwyf wrth fy modd fy mod wedi cael fy mhenodi'n gadeirydd newydd Cymwysterau Cymru ac edrychaf ymlaen at gymryd yr awenau oddi wrth Ann Evans yn yr Hydref. 

"Hoffwn longyfarch Ann a'r Bwrdd, Philip Blaker a'r holl staff am eu gwaith ardderchog yn sefydlu'r sefydliad newydd a chyflawni cymaint mor gyflym. Mae'n ychwanegu at waith Huw Evans, a arweiniodd yr adolygiad a argymhellodd ffurfio Cymwysterau Cymru, a fu farw'n sydyn yn gynamserol ychydig o wythnosau yn ôl yn anffodus.  

"Rwyf yn gadael fy rôl yng Ngholeg Cambria ar ddiwedd y flwyddyn hon ac yn edrych ymlaen at adeiladu ar waith Cymwysterau Cymru mewn cyfnod cyffrous a heriol, pan fo llawer o newidiadau a datblygiadau ym myd addysg a chymwysterau.  

"Mae gan Cymwysterau Cymru rôl allweddol i'w chwarae o ran sicrhau bod ein cymwysterau yng Nghymru yn cefnogi ein huchelgeisiau fel gwlad, ac o ran parhau i ddatblygu fel rheoleiddiwr cymwysterau o'r radd flaenaf".  

Dywedodd y Cadeirydd presennol Ann Evans: "Bu'n fraint ac yn anrhydedd cadeirio'r bwrdd ers sefydlu Cymwysterau Cymru yn 2015. Rwy'n siŵr y bydd David yn parhau i adeiladu ar y sylfeini cadarn rydym wedi'u gosod pan fyddaf yn trosglwyddo'r awenau." 

Mae David Jones yn ymgymryd â'i rôl newydd fel Cadeirydd Cymwysterau Cymru ym mis Hydref, cyn ymddiswyddo fel Prif Weithredwr Coleg Cambria ar ddiwedd 2019.  

Cymwysterau Cymru yw'r sefydliad annibynnol sy'n rheoleiddio cymwysterau nad ydynt yn raddau yng Nghymru.

Cafodd David ei eni yn Aberystwyth a'i fagu yng Ngheredigion, ac mae wedi astudio neu wedi gweithio ym mhob rhan o Gymru.  

Ac yntau'n Beiriannydd Siartredig, mae gan David fwy na 30 mlynedd o brofiad o weithio ym maes Addysg Bellach ac Addysg Uwch. Cafodd ei benodi'n Bennaeth/Prif Weithredwr Coleg Deeside gyntaf yn 2004 ac ers hynny mae wedi arwain y tair proses uno a arweiniodd at greu Coleg Cambria yn 2013. 

Caiff Coleg Cambria ei gydnabod ledled Cymru a'r Deyrnas Unedig am ei arloesedd, ei bartneriaethau cryf ag ysgolion, a chryfder ei gysylltiadau â'i gymuned a'i economi leol. 

Mae penodiadau allanol presennol David yn cynnwys cadeirio Bwrdd Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy, Bwrdd AMRC Cymru, pwyllgor Gogledd Cymru o’r CBI a ffurfiwyd yn ddiweddar, ac mae'n is-gadeirydd y Grŵp Cydweithredol sy'n cynnwys y colegau blaenllaw yn y DU. Mae hefyd yn aelod o Grŵp Cynghori ar Ewrop Llywodraeth Cymru. 

Penodwyd David yn Ddirprwy Raglaw Clwyd ym mis Mawrth 2010 a chafodd ei urddo'n OBE yn Rhestr Anrhydeddau y Flwyddyn Newydd 2015 er mwyn cydnabod ei wasanaethau i addysg. Hefyd, enillodd David y wobr am Arweinydd Addysg Bellach y Flwyddyn y DU TES yn 2017. 

Corfforaethol