Llyfr rheolau newydd yn cadarnhau gofynion tryloywder ffioedd ac yn egluro eraill

Dydd Iau 20 Chw 2020

Heddiw [20 Chwefror 2020] mae CCEA Regulation, Ofqual a Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi penderfyniadau eu hymgynghoriad ar y cyd ar newidiadau i'r rheolau y mae'n rhaid i sefydliadau dyfarnu rheoledig eu dilyn ym mhob awdurdodaeth. Gelwir y rheolau hyn yn Amodau Cydnabod Cyffredinol yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, a'r Amodau Cydnabod Safonol yng Nghymru. 

Mae'r rheoleiddwyr i gyd wedi mabwysiadu tri newid sylweddol i'w rheolau yn dilyn dadansoddiad manwl o ymatebion yr ymgynghoriad: 

  1. Rhaid i bob sefydliad dyfarnu rheoledig gyhoeddi gwybodaeth ffioedd am eu cymwysterau ar eu gwefan mewn fformat safonol sy'n hygyrch i ddarpar brynwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Ar gyfer prynwyr mewn marchnadoedd eraill, bydd y Ofqual yn cadw ei ofyniad presennol, sef bod rhaid i sefydliadau dyfarnu ddarparu gwybodaeth am ffioedd ar gais. * 
  2. Rhaid i bob sefydliad dyfarnu rheoledig gyhoeddi polisi sy'n nodi'n glir i ddefnyddwyr cymwysterau p'un a ydynt yn cydnabod dysgu blaenorol ai peidio. Bydd gan bob sefydliad dyfarnur hyblygrwydd i bennu ei ddull ei hun o gynhyrchu ei bolisi. Mae'r rheol arfaethedig wedi'i diwygio i’w gwneud yn glir nad oes rheidrwydd i sefydliadau dyfarnu gydnabod dysgu blaenorol. 
  3. Cyflwyno rheol newydd benodol y gall y rheoleiddwyr ei defnyddio i gyfarwyddo sefydliadau dyfarnu i beidio â chyhoeddi canlyniadau. Nid yw'r rheoleiddwyr yn disgwyl nac yn bwriadu ymyrryd yn amlach i sicrhau oedi cyn cyhoeddi canlyniadau o ganlyniad i'r newid hwn. Yn hytrach, bydd y newid yn sicrhau y gallant weithredu'n gyflym yn yr achosion prin lle y mae angen gwneud hynny. 

Bydd y ddau newid cyntaf yn cael eu cyflwyno ar 1 Hydref 2020, i gyd-fynd â’r angen i sefydliadau dyfarnu ddatgan eu bod yn cydymffurfio â rheolau pob rheoleiddiwr yn flynyddol. Daw'r trydydd newid i rym ddechrau mis Mawrth 2020, gan nad yw'n gosod unrhyw ofynion rhagweithiol ar sefydliadau dyfarnu. 

Mabwysiadwyd nifer o newidiadau eraill hefyd a fydd yn helpu i wella dealltwriaeth sefydliadau dyfarnu o’r rheolau ac i’w cadw’n gyfoes. Bydd y rhain hefyd yn dod i rym ar 1 Hydref 2020, gyda rhywfaint o ganllawiau ychwanegol yn dod i rym ar unwaith. 

Daw penderfyniadau heddiw yn dilyn ymgynghoriad ar y cyd a gynhaliwyd rhwng 2 Awst a 25 Hydref 2019. Rydym wedi cyhoeddi dadansoddiad manwl o ymatebion yr ymgynghoriad ynghyd â chrynodeb o adborth ychwanegol a gasglwyd mewn cyfres o ddigwyddiadau a chyfarfodydd â rhanddeiliaid a gynhaliwyd ar draws y tair gwlad. 

Heddiw, mae’r Ofqual hefyd yn lansio dau ymgynghoriad ar wahân. Mae un ar ganllawiau newydd mewn perthynas â chyhoeddi gwybodaeth am ffioedd. Mae'r canllawiau’n cefnogi cyflwyno'r rheolau newydd ac fe'u datblygwyd ar y cyd â CCEA Regulation a Cymwysterau Cymru. Mae'r ail yn ymwneud â sut y gall sefydliadau dyfarnu ymdrin â’r broses o atal, canfod, ac ymchwilio i gamymddwyn a chamweinyddu, a phenderfynu pa gamau i'w cymryd o ganlyniad i hynny. 

Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru: 

“Rwy’n falch bod y tri rheoleiddiwr ar gyfer Cymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr wedi gallu gweithio gyda’i gilydd yn effeithiol i gyflawni’r newidiadau rydyn ni’n eu cyhoeddi heddiw. Gyda'n gilydd, rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw hi i sefydliadau dyfarnu fod â chysondeb yn ein rheolau lle mae'n bosibl, ac eglurder lle mae'n rhaid i wahaniaethau fod yn berthnasol. Mae'r newidiadau rydyn ni wedi'u cyflwyno yn sicrhau bod aliniad sylweddol ar draws ein rheolau o hyd.” 

Sally Collier, Prif Reoleiddiwr, Ofqual: 

“Rydym yn bendant y bydd cyflwyno gofyniad i sefydliadau dyfarnu gyhoeddi gwybodaeth am ffioedd o fudd i brynwyr cymwysterau ledled Cymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr. Er mai ond un ffactor y dylai prynwyr ei ystyried yw pris, mae absenoldeb tryloywder prisiau llawn yn y farchnad gymwysterau yn creu'r risg o annhegwch ac aneffeithlonrwydd. Rwy’n credu bod y penderfyniadau rydyn ni wedi’u cyhoeddi heddiw yn helpu i sicrhau chwarae teg yn ein marchnadoedd cartref, wrth dderbyn bod angen dull mwy hyblyg mewn marchnadoedd eraill ledled y byd er mwyn i’r sefydliadau dyfarnu rydyn ni’n eu rheoleiddio barhau i fod yn gystadleuol.” 

Justin Edwards, Prif Weithredwr, CCEA Regulation: 

“Fel rheoleiddwyr cymwysterau, rydym wedi ymrwymo i amddiffyn buddiannau dysgwyr, cynnal safonau mewn cymwysterau a hybu hyder yn y system gymwysterau. Roedd yr adborth a gawsom i'n hymgynghoriad gan sefydliadau dyfarnu a rhanddeiliaid eraill yn gadarnhaol iawn, ac rydym yn falch o allu cadarnhau sut yr ydym wedi'i ystyried. Bydd y rheolau rydym wedi'u diwygio a'u mabwysiadu o fudd i’r sector yn y blynyddoedd nesaf.