Hyder yng ngwerth TGAU a Safon Uwch yn parhau i fod yn uchel - arolwg

Dydd Llun 05 Gor 2021

Mae hyder y cyhoedd mewn cymwysterau Safon Uwch a TGAU yn parhau i fod yn uchel, gyda'r ddau yn cael eu hystyried yn gymwysterau dibynadwy ac yn baratoad da ar gyfer astudio pellach. 

Dyna brif gasgliad yr arolwg diweddaraf a gynhaliwyd gan Beaufort Research ar ran Cymwysterau Cymru.   

Roedd y farn ynghylch a ddylid sefyll llai o arholiadau ar bapur a mwy ar y sgrin yn amrywio, gyda'r rhai rhwng 16 a 54 oed yn llawer mwy tebygol na'r rhai 55 oed a throsodd o gytuno â'r datganiad hwn. 

Roedd mwyafrif y cyhoedd yng Nghymru yn teimlo y dylai popeth y mae pobl ifanc 14 i 16 oed yn ei astudio arwain at gymhwyster.   

Fel mewn blynyddoedd blaenorol, roedd yn well gan ddysgwyr astudio nifer llai o bynciau TGAU yn fwy manwl yn hytrach na nifer fwy yn llai manwl. 

Roedd tri o bob pedwar oedolyn yng Nghymru o'r farn y dylai dysgwyr ddilyn rhwng pump a 10 pwnc TGAU erbyn eu bod yn 16 oed, gyda dim ond tua un o bob deg o blaid astudio 11 pwnc neu fwy.  

Mae canlyniadau'r arolwg yn dangos cynnydd mewn ymwybyddiaeth o gymhwyster Bagloriaeth Cymru, gyda bron i 70% o oedolion Cymru yn dweud eu bod wedi clywed amdano (o gymharu â 60% yn 2019).  

Roedd canfyddiadau ynghylch cymwysterau galwedigaethol yng Nghymru yn gadarnhaol, gyda lefelau uchel o gymeradwyaeth i'w gwerth ar gyfer dyfodol pobl ifanc.   

Yn fwy cyffredinol, nid yw'n ymddangos bod y newidiadau i'r system gymwysterau a diddymu arholiadau haf yn 2020 o ganlyniad i COVID-19 wedi cael effaith fawr ar hyder y cyhoedd mewn cymwysterau yng Nghymru. 

Gellir darllen yr adroddiad llawn ar wefan Cymwysterau Cymru. 

Ymchwil