Ffioedd arholiadau TGAU a Safon Uwch yng Nghymru yn unol â gweddill y DU - rheoleiddiwr 

Dydd Iau 24 Ion 2019

Mae'r ffioedd y mae CBAC yn eu codi ar gyfer arholiadau TGAU a Safon Uwch yng Nghymru yn unol â'r rheini a godir gan fyrddau arholi eraill sy'n cynnig cymwysterau tebyg. 

Dyma gasgliad adroddiad annibynnol a baratowyd ar gyfer Cymwysterau Cymru yn dilyn y rhaglen ddiweddar o ddiwygiadau i gymwysterau TGAU a Safon Uwch.  

"Mae diwygiadau diweddar wedi golygu mai CBAC yw prif ddarparwr cymwysterau TGAU a Safon Uwch yng Nghymru gan arwain at lai o gystadleuaeth yn y farchnad," yn ôl y Prif Swyddog Gweithredol Phillip Blaker. 

"Mae monitro effaith bosibl y newidiadau hyn yn her strategol allweddol i ni. Dyna pam y gwnaethom adolygu'r ffioedd a godir ar gyfer gwasanaethau sy'n ymwneud â chymwysterau TGAU a Safon Uwch, gan gynnwys ffioedd cofrestru ar gyfer arholiadau, adolygiadau o waith marcio ac apeliadau a hyfforddiant." 

Gofynnodd Cymwysterau Cymru i London Economics Cymru gynnal yr ymchwil. Gan ddefnyddio data o'r wyth mlynedd diwethaf, mae'r adroddiad yn edrych ar sut y mae ffioedd ar gyfer arholiadau TGAU a Safon Uwch yn cymharu â ffioedd byrddau arholi eraill.  

Mae'r dadansoddiad yn ystyried yr heriau o wneud cymariaethau teg, o gofio'r dulliau gwahanol a ddefnyddir gan wahanol fyrddau arholi i brisio ac effeithiau diwygiadau tebyg i gymwysterau yng Nghymru a Lloegr.  

"Yn wahanol i fyrddau arholi eraill, mae CBAC yn cynnig prisiau gwastad ar gyfer cymwysterau o'r un maint ac sydd ar yr un lefel ar gyfer yr holl bynciau," dywedodd Mr Blaker. "Er enghraifft, mae'r ffioedd cofrestru ar gyfer pob cymhwyster TGAU cwrs llawn yr un peth ar gyfer pob pwnc, yng Nghymru a Lloegr.  

"Mae byrddau arholi eraill yn amrywio prisiau eu cymwysterau ar gyfer pynciau gwahanol fel arfer, gan gynnwys ar gyfer cymwysterau o'r un maint ac sydd ar yr un lefel. 

"Yn gyffredinol, mae'r adolygiad yn dangos bod ffioedd CBAC yn gymaradwy â phrisiau byrddau arholi eraill sy'n cynnwys cymwysterau a gwasanaethau tebyg. Byddwn yn parhau i fonitro'r farchnad cymwysterau TGAU a Safon Uwch yng Nghymru." 

Nodiadau i olygyddion 

Gallwch lawrlwytho copi o'r adroddiad llawn yma.