Dysgwyr yng Nghymru yn derbyn eu graddau Safon Uwch ac UG heddiw ar ôl blwyddyn anodd

Dydd Mawrth 10 Awst 2021

Mae dysgwyr Safon Uwch ac UG yng Nghymru yn derbyn eu canlyniadau terfynol heddiw, yn dilyn blwyddyn anodd i lawer.

“Mae hon wedi bod yn flwyddyn academaidd heb ei thebyg,” meddai’r Prif Weithredwr Philip Blaker. “Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i ganslo arholiadau ym mis Tachwedd y llynedd a’r newid wedyn ym mis Ionawr eleni i ddull lle mae ysgolion a cholegau’n pennu’r canlyniadau ar gyfer eu dysgwyr, ein blaenoriaeth fu dod o hyd i’r dull tecaf posibl o dan yr amgylchiadau rhyfeddol hyn.

“Y flaenoriaeth yw galluogi dysgwyr i gymryd eu camau nesaf i addysg uwch, addysg bellach, prentisiaethau neu gyflogaeth a gwarchod eu llesiant.

“Mae’r broses wedi dibynnu ar farn broffesiynol athrawon a darlithwyr i bennu’r graddau sy’n briodol i’w dysgwyr, gan roi ysgolion a cholegau wrth galon y dull gweithredu.  Hoffem ddiolch iddynt am eu hymroddiad a'u gwaith caled wrth addasu'n gyflym i'r trefniadau hyblyg a roddwyd ar waith i alluogi dyfarnu graddau.

“O ystyried nad oedd dull canolog, fel arholiadau, yn bosibl o dan yr amgylchiadau, y nhw sydd wedi bod yn y sefyllfa orau i wneud y penderfyniadau cywir ar gyfer eu dysgwyr gan eu bod yn deall yr heriau a wynebir yn lleol.   Yn yr amgylchiadau, byddai dull unffurf i bawb wedi cyflwyno mwy o risgiau i degwch.

“Er bod patrwm cyffredinol y canlyniadau yn edrych yn wahanol, gall dysgwyr fod yn hyderus bod y cymwysterau a ddyfarnwyd yng Nghymru eleni â’r un gwerth â chymwysterau a ddyfarnwyd mewn unrhyw flwyddyn arall.”

Canlyniadau

  • Ar y cyfan, mae canlyniadau Safon Uwch yng Nghymru yn uwch ar radd A ac uwch o gymharu â 2020 (48.3% yn 2021 o gymharu â 41.8% yn 2020, a 27.0% yn 2019).
  • Mae patrymau tebyg i’w gweld mewn canlyniadau gradd A ac uwch yn Lloegr (44.3% yn 2021 o'i gymharu â 38.1% yn 2020, a 25.2% yn 2019) ac yng Ngogledd Iwerddon (50.8% yn 2021 o gymharu â 43.3% yn 2020, a 30.9% yn 2019).
  • Mae'r canlyniadau lefel UG yng Nghymru yn dangos bod 37.1% wedi cyflawni gradd A ar gyfer UG a 96.7% wedi cyflawni A i E.
  • Enillodd 30.0% radd A* neu A yn y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (rhan fawr o gymhwyster Bagloriaeth Cymru).

Bydd llawer o ddysgwyr Cymwysterau Galwedigaethol hefyd yn derbyn eu canlyniadau Lefel 3 heddiw a bydd rhai wedi cael eu pennu mewn ffordd debyg i Safon Uwch.

Mae'r trosolwg llawn o'r canlyniadau diwygiedig ar gyfer cymwysterau Safon Uwch, UG, TGAU a'r Dystysgrif Her Sgiliau yng Nghymru ar gael ar wefan Cymwysterau Cymru.

Data canlyniadau yng Ngogledd Iwerddon
Mae'r data ar gyfer Gogledd Iwerddon yn 2020 a 2021 yn cynnwys Iechyd a Gofal Cymdeithasol (dyfarniad sengl a dwbl).