Canllawiau: COVID-19 (Conorafeirws)

COVID-19 (Conorafeirws): Canllawiau ar gyfer ysgolion a cholegau

Rydym yn cydnabod y gallai ysgolion a cholegau fod yn pryderu ynghylch effaith bosibl COVID-19 (Coronafeirws) ar gyfres arholiadau haf 2020. 

Rydym yn ystyried yn rheolaidd a oes risgiau penodol a fyddai’n rhwystro arholiadau rhag mynd rhagddynt yn rhwydd. O ystyried y mater hwn, rydym yn trafod a oes angen unrhyw fesurau ychwanegol eleni gyda byrddau arholi, cyd-reoleiddwyr yn y DU ac adrannau'r Llywodraeth. 

Byddwn yn darparu canllawiau ar ein gwefan i adlewyrchu unrhyw drefniadau penodol y dylai ysgolion a cholegau eu rhoi ar waith os oes angen. Yn y cyfamser, dylai myfyrwyr barhau i baratoi ar gyfer arholiadau'r haf fel arfer, a dylai ysgolion a cholegau sicrhau bod eu cynlluniau wrth gefn yn gyfredol. 

Yn y cyfamser, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer sefydliadau addysgol ar beth i'w wneud os tybir bod unrhyw ddisgybl neu aelod o staff yn profi symptomau.