Cymwysterau Cymru: Prosiect Data

O flwyddyn academaidd 2017/18 ymlaen, mae'r cyfrifoldeb am gyhoeddi ystadegau ar gyfer cymwysterau cyffredinol a chymwysterau galwedigaethol yng Nghymru wedi trosglwyddo o Ofqual i Cymwysterau Cymru. Rydym yn gyfrifol am gasglu data ar gymwysterau cyffredinol o gyfres dyfarnu mis Tachwedd 2017 ymlaen. Mae gwaith yn mynd rhagddo i drosglwyddo'r cyfrifoldeb am gasglu data ar gymwysterau galwedigaethol. Yn y cyfamser, bydd Ofqual yn parhau i gasglu data ar gymwysterau galwedigaethol ar ein rhan.

Cymwysterau Cyffredinol

Yn dilyn ein hymgynghoriad ar y templedi a'r amserlen ar gyfer casglu data yng Nghymru, gwnaethom benderfynu defnyddio templedi Ofqual a dilyn amserlen gasglu Ofqual lle bynnag y bo'n bosibl. Bydd y penderfyniad hwn yn parhau drwy gydol y cyfnod o ddiwygio cymwysterau yng Nghymru, a fydd ar waith tan hydref 2019. Byddwn wedi adolygu ein sefyllfa erbyn dechrau chwarter cyntaf 2020. 

Cyflwyniadau Data

Dylid cyflwyno templedi casglu data i ni gan ddefnyddio ein tudalen casglu data ar QiW. Bydd dogfen ganllaw QiW ar waelod y dudalen hon yn rhoi rhagor o wybodaeth am y broses gasglu.

Rydym yn llunio ystadegau ar gofrestriadau ar gyfer cymwysterau cyffredinol a gaiff eu rheoleiddio gennym gan ganolfannau yng Nghymru. Felly, dylai data cofrestriadau a gyflwynir i ni gynnwys yr holl gymwysterau cyffredinol rheoleiddiedig a gynigir.  Noder y gallai hyn gynnwys cofrestriadau ar gyfer cymwysterau cyffredinol nas rhestrir ar QiW. Os nad oes gennych gofrestriadau yng Nghymru ar gyfer cyfres benodol, nodwch hynny drwy ddewis y blwch ticio 'dim i'w nodi' ar QiW.

Mae ein hamserlen ar gyfer casglu cymwysterau cyffredinol yn 2017-18 wedi'i hatodi ar waelod y dudalen hon.

Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill

Mae'r gwaith wedi bod yn mynd rhagddo i drosglwyddo'r cyfrifoldeb am gasglu data cymwysterau galwedigaethol a data eraill yng Nghymru o Ofqual i Cymwysterau Cymru. Rydym wedi bod yn ystyried ein dull gweithredu ac wedi penderfynu ar y camau canlynol mewn perthynas â chasglu data Cymwysterau Galwedigaethol yng Nghymru yn y dyfodol:

  • Byddwn yn casglu data yn yr un modd ag Ofqual. Felly, bydd angen data arnom ar gyfer nifer y tystysgrifau llawn a roddwyd ar gyfer yr holl Gymwysterau Galwedigaethol a reoleiddir yng Nghymru. O fewn y casgliadau hyn, bydd rhifau'r tystysgrifau yn orfodol. Byddwn yn gofyn am nifer y cofrestriadau ar gyfer pob cymhwyster hefyd, fodd bynnag, gofynnir am y data hwn ar sail wirfoddol yn unol â gofynion Ofqual. 
  • Mae gennym restr eisoes yn QiW o gymwysterau 'dynodedig' a 'chymeradwy' a gynigir gan gyrff dyfarnu cydnabyddedig yng Nghymru ac sy'n sicr gymwys i'w defnyddio ar gyrsiau a ariennir gan arian cyhoeddus ar gyfer dysgwyr dan 19 oed. Nid yw cymwysterau y cyfeirir atynt fel 'cymwysterau eraill a reoleiddir' yn gymwys am arian cyhoeddus yng Nghymru ac ni chânt eu rhestru yn QiW. Er mwyn ein galluogi i gasglu data amdanynt byddwn yn llunio ac yn cynnal rhestr o 'gymwysterau eraill a reoleiddir'. Caiff rhestr ddrafft ei hanfon at gyrff dyfarnu fel rhan o'n proses wirio gychwynnol. Ni chaiff y rhestr o 'gymwysterau eraill a reoleiddir' ei harddangos yn gyhoeddus ar QiW. 

Byddwn yn cydweithio â grŵp cynrychioladol o gyrff dyfarnu i ddatblygu templedi a phrosesau ar gyfer casglu data.    

Ein nod yw casglu data ar yr un pryd ag Ofqual ym mis Ionawr 2019, a fydd yn ein galluogi i brofi ein systemau a'n prosesau.  Ar yr achlysur hwn, bydd gofyn i gyrff dyfarnu gyflwyno data i ni ac i Ofqual. Rydym yn disgwyl dechrau casglu data Cymwysterau Galwedigaethol yng Nghymru yn llawn ym mis Ebrill 2019. 

Yn y cyfamser, bydd Ofqual yn parhau i gasglu data ar gymwysterau galwedigaethol ar ein rhan.  Dylech barhau i gyflwyno data ar gofrestriadau a thystysgrifau dysgwyr yng Nghymru i Ofqual. Byddwn yn defnyddio'r data hyn i gyhoeddi ystadegau ar gymwysterau galwedigaethol ac eraill yng Nghymru.

Atodir ein hamserlen fwriadedig o'r gweithgareddau ar gyfer trosglwyddo'r cyfrifoldeb am ddata cymwysterau galwedigaethol yng Nghymru ar waelod y dudalen hon. 

Diogelwch data a threfniadau llywodraethu

Mae ein Polisi Diogelu Data mewnol yn amlinellu'r wybodaeth am ein gweithdrefnau gwybodaeth a diogelwch. Mae'r manylion a gaiff eu cynnwys yn y polisi yn cwmpasu:

  • egwyddorion a diffiniadau Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol
  • rhestr o ddata personol, categoreiddio data, cadw data a'u trosglwyddo
  • cywirdeb
  • hysbysiadau preifatrwydd a hawliau
  • diogelwch data
  • cyfrifoldebau
  • hyfforddiant
  • hysbysu ynghylch mynediad diawdurdod at ddata

Os hoffech gael gwybodaeth ychwanegol am ein polisi a'n gweithdrefnau, cysylltwch â'r prosiect data yn y cyfeiriad canlynol:

Blwch post y prosiect data:  dataproject@qualificationswales.org

Cyflwyno ffeiliau casglu data ar QiW

Amserlen Cofnodi Cymwysterau 2019-20

Amserlen Cofnodi Cymwysterau 2018-19

Casglu data Cymwysterau Galwedigaethol yr amserlen fwriadedig

Canllawiau casglu data ar gyfer y Bwletin Chwarterol ar gyfer cymwysterau cyffredinol

Cyfarwyddiadau ar sut i gael rhifau CC ar gyfer cymwysterau cyffredinol

Cyflwyno ffeiliau casglu data’r Bwletin Chwarterol Galwedigaethol (Math 1) gyda rhifau QUI: Canllaw i Ddefnyddwyr