Prosiectau ymchwil cyfredol

Rydym yn ymgymryd ag ymchwil i helpu i fonitro ac adolygu cymwysterau presennol, ac i helpu i lunio’r gwaith o ddylunio a datblygu cymwysterau i ddysgwyr yng Nghymru yn y dyfodol. Yr hyn sy’n ganolog i’r rhaglen waith yw ystyried sut y gall cymwysterau gefnogi’r cwricwlwm newydd i ysgolion yng Nghymru. I gael rhagor o wybodaeth am bob un o’n prosiectau cyfredol, cliciwch ar y teitl perthnasol isod.

Defnyddio technoleg wrth asesu Cymwysterau Galwedigaethol

Mae Cymwysterau Cymru wedi comisiynu partneriaeth o ddarparwyr addysg alwedigaethol a chyrff aelodaeth cenedlaethol, o dan arweiniad Coleg Sir Benfro, i nodi ac ymchwilio i nifer o enghreifftiau o ddefnydd da neu arloesol o dechnoleg wrth asesu cymwysterau galwedigaethol. Bydd yr enghreifftiau a nodir yn gymysgedd o achosion sy'n cwmpasu'r dasg o asesu gwybodaeth a sgiliau. Byddant yn canolbwyntio'n bennaf ar ddysgu galwedigaethol cymwysterau lefel 2 neu 3 mewn Addysg Bellach neu Ddysgu Seiliedig ar Waith. Fodd bynnag, bydd yr ymchwilwyr hefyd yn archwilio'r defnydd o dechnoleg wrth asesu cymwysterau o lefelau eraill (er enghraifft addysg uwch) neu gymwysterau cyffredinol, ar yr amod bod gan yr enghreifftiau hynny y potensial i gael eu defnyddio wrth asesu cymwysterau galwedigaethol lefel 2 neu 3. 

Archwilio Cymwysterau TGAU Mathemateg yng Nghymru

Mae Cymwysterau Cymru yn cynnal rhaglen ymchwil i archwilio cymwysterau Mathemateg yng Nghymru. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar TGAU Mathemateg, TGAU Mathemateg-Rhifedd a Lefel 2 mewn Mathemateg Ychwanegol.

I ddechrau, bydd y prosiect hwn yn cynnwys tri llinyn o waith:

Llinyn 1: Arolwg o athrawon Mathemateg i archwilio barn a safbwyntiau ynglŷn â dulliau cynllunio, haenu, cynnwys, hydrinedd a mynediad ar gyfer pob un o'r cymwysterau.

Llinyn 2: Archwiliad o luniadau asesiad y cymwysterau a sut maent yn berthnasol i'w gilydd.

Llinyn 3: Dadansoddiad data mewn perthynas â'r cymwysterau gan gynnwys dadansoddi cofrestriadau arholiad, canlyniadau a pherfformiad, cyn ac ar ôl cyflwyno'r TGAU Mathemateg newydd.

Mae'r cwricwlwm yng Nghymru yn mynd drwy gyfnod o ddiwygio ar hyn o bryd. Bydd y cwricwlwm newydd yn cael ei strwythuro o amgylch chwe Maes Dysgu a Phrofiad. O ystyried bod un o'r Meysydd Dysgu a Phrofiad yn canolbwyntio ar Faes Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd, gallwn ddisgwyl newidiadau pellach i gymwysterau TGAU Mathemateg yn y dyfodol. Nod ein hymchwil yw llywio unrhyw newidiadau o'r fath drwy gasglu gwybodaeth ynglŷn â ffocws pob cymhwyster a safbwyntiau'r rhai sy'n addysgu'r pynciau hyn.

Asesiad diarholiad mewn TGAU diwygiedig

Mae Asesu Diarholiad yn cyfeirio at unrhyw fath o asesiad nad yw'n cynnwys arholiad y mae pob ymgeisydd yn ei sefyll ar yr un pryd.  Felly mae asesiad diarholiad yn cwmpasu amrywiaeth o weithgareddau asesu gan gynnwys gwaith cwrs, asesiadau llafar, gwaith maes, gwaith portffolio ac asesiadau ymarferol.  

Fel rhan o raglen waith barhaus i ystyried sut y gall cymwysterau gefnogi'r cwricwlwm newydd yng Nghymru, rydym wedi archwilio canfyddiadau a phrofiadau athrawon a dysgwyr o Asesiadau Diarholiad drwy’r canlynol: 

  1. grwpiau ffocws gydag athrawon; 
  2. arolwg ar-lein i athrawon; 
  3. grwpiau ffocws gyda dysgwyr. 

Casglwyd y data rhwng gwanwyn 2019 a gwanwyn 2020 mewn perthynas â'r holl gymwysterau TGAU cymeradwy sydd â chydran asesu diarhaoliad. Rydym yn rhagweld y byddwn yn cyhoeddi crynodeb o'r canfyddiadau allweddol tua diwedd 2021.   

Gallwch ddarllen rhagor am y  grwpiau ffocws a gynhaliom ni gydag athrawon, gan gynnwys amlinelliad o'r cymwysterau a gynhwyswyd a'n trywyddau ymholi, yma.    

Rydym hefyd wedi ymgysylltu â safonwyr drwy arolwg ar-lein i archwilio eu canfyddiadau a'u profiadau o'r broses gymedroli. Er mwyn gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau, roedd yr agwedd hon ar y gwaith yn ystyried sampl o bynciau TGAU cymeradwy lle mae'r gydran asesu diarholiad wedi'i marcio'n fewnol gan ganolfannau a'i safoni gan CBAC. Cytunir ar unrhyw waith yn y dyfodol ar sail y canfyddiadau sy'n dod i'r amlwg.  

Canfyddiadau athrawon ynghylch cymwysterau TGAU diwygiedig

Rydym wedi comisiynu astudiaeth er mwyn canfod barn athrawon am rhai o'r cymwysterau TGAU sydd wedi'u diwygio'n ddiweddar. Nodau'r gwaith yw:

  • Darganfod sut y mae'r cymwysterau newydd yn gweithio a beth yw effeithiau'r newidiadau.
  • Casglu tystiolaeth a allai lywio unrhyw ddiwygiadau i gymwysterau yn y dyfodol, gan gynnwys cefnogi'r cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Yn 2018-2019 defnyddiwyd defnyddiwyd cyfweliadau ac arolwg ar-lein i archwilio barn athrawon am y pynciau TGAU canlynol: Daearyddiaeth, Gwyddoniaeth, Celfyddydau Perfformio, Saesneg, Cymraeg, Mathemateg ac Ieithoedd Tramor Modern.

Yn 2019-2020 estynnir y gwaith hwn i: Celf a Dylunio, Busnes, Dylunio a Thechnoleg, Cyfrifiadureg, Bwyd a Maetheg, Hanes, Astudiaethau’r Cyfryngau, Addysg Gorfforol, Astudiaethau Crefyddol.

Monitro hyder y cyhoedd mewn cymwysterau a'r system gymwysterau

Un o'n prif nodau yw ennyn hyder y cyhoedd mewn cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru.

Rydym hefyd wedi comisiynu arolwg blynyddol o hyder y cyhoedd sy'n cael ei gynnal gan Beaufort Research. Mae'r arolwg yn gofyn i sampl gynrychioliadol o'r cyhoedd yng Nghymru ynglŷn ag agweddau ar eu hyder mewn TGAU, Safon Uwch, cymwysterau galwedigaethol a Bagloriaeth Cymru a'r Dystysgrif Her Sgiliau.