Cymwysterau ac asesiadau cyfrwng Cymraeg

Mae Cymwysterau Cymru yn ymrwymedig i hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r iaith Gymraeg. Dros y blynyddoedd diwethaf, bu twf sylweddol yn narpariaeth cymwysterau cyfrwng Cymraeg.

Cyflwynir ein dull cyffredinol o weithredu yn ein Polisi Rheoleiddio Cymwysterau cyfrwng-Cymraeg a Dwyieithog (isod).

Ein polisi

1. Ein nod yw y dylai dysgwyr yng Nghymru gael mynediad at ystod o gymwysterau y gellir eu hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog.

2. Fel arfer byddwn yn ei gwneud yn ofynnol i gymwysterau Cymeradwy fod ar gael i'w hasesu yn Gymraeg ac yn Saesneg.

3. Rydym yn annog cyrff dyfarnu i sicrhau y gellir cynnal asesiadau yn Gymraeg ar gyfer ystod mor eang â phosibl o gymwysterau Dynodedig.

Cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch

Mae CBAC yn cynnig cymwysterau TGAU a Safon Uwch mewn pynciau a ddyluniwyd yn benodol i Gymru yn ddwyieithog. Caiff pynciau eraill a astudir gan nifer gymharol isel o ddysgwyr yng Nghymru eu cynnig gan amrywiaeth o gyrff dyfarnu. Mae rhai ohonynt ar gael yn ddwyieithog tra bod rhai ohonynt ar gael yn Saesneg yn unig.

Cymwysterau galwedigaethol

Er mwyn diwallu anghenion dysgwyr yn effeithiol, mae angen gwybodaeth gan ddysgwyr, darparwyr a chyflogwyr arnom er mwyn cael darlun clir o'r galw presennol a'r galw yn y dyfodol. Os hoffech astudio ar gyfer cymhwyster galwedigaethol neu ei gynnig drwy gyfrwng y Gymraeg, mae'n bwysig eich bod yn trafod eich anghenion gyda'r corff dyfarnu perthnasol cyn gynted â phosibl.

Grwpiau Cymorth a Chynghori

Mae gennym ddau grŵp cynghori allanol lle rydym yn trafod materion sy'n ymwneud â chymwysterau ac asesiadau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog gyda chyrff dyfarnu, canolfannau ac eraill.

Weithiau, mae cyrff dyfarnu yn ei chael yn anodd recriwtio personél asesu sy'n gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Os oes diddordeb gennych mewn dod yn aseswr neu'n gymedrolwr/dilyswr allanol cyfrwng Cymraeg, cysylltwch â'r corff dyfarnu perthnasol neu Cymwysterau Cymru i drafod hyn.

Grantiau Cymorth i'r Gymraeg

Rydym yn cynnig grantiau i gyrff dyfarnu er mwyn helpu i gynnal a chynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog. Gall cyrff dyfarnu wneud cais am gymorth ariannol gennym i'w helpu gyda'r gost o fodloni'r galw am gymwysterau a asesir drwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym hefyd yn rhoi grant i CBAC er mwyn helpu i gyfieithu papurau asesu byw ar gyfer cymwysterau TGAU a Safon Uwch.