Newidiadau i’r Amodau Cydnabod Safonol a Dogfennau Rheoleiddio perthnasol eraill

Mae’r wybodaeth isod yn amlinellu’r holl newidiadau diweddar y gwnaethpwyd i’n Hamodau Cydnabod Safonol ac unrhyw Ddogfennau Rheoleiddio perthnasol.

Amodau Cydnabod Safonol Diwygiedig Hydref 2020

Lansiwyd yr Amodau Cydnabod Safonol diwygiedig ar 1 Hydref 2020. Daw'r holl newidiadau i rym ar 1 Hydref 2020 ac eithrio'r F1 newydd a ddaw i rym ar 18 Ionawr 2021.

               

 

Diweddariadau i’r Amodau Cydnabod Safonol yn sgil gadael yr UE

Yng ngoleuni’r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Ionawr 2020, ymgynghorom ar newidiadau i Amod A2 o’r Amodau Cydnabod Safonol ac A.2 o’r Meini Prawf Cydnabod Cyffredinol. Mae’r Amodau a Meini Prawf hyn yn nodi ein gofynion ynglŷn â lleoliad daearyddol cyrff dyfarnu. Caeodd yr ymgynghoriad ar 28 Chwefror 2020 ac yn dilyn ein dadansoddiad o’r ymatebion, cyhoeddom Amodau a Meini Prawf diwygedig ar 19 Mai 2020. Bwriedir i’r rhain fod mewn grym ar gyfer y cyfnod interim yn dilyn ymadawiad y DU a chyflwyno unrhyw gytundebau newydd.

Ar 20 Chwefror 2020, cyhoeddom ein penderfyniadau ar ein hadolygiad o’r Amodau Cydnabod Safonol. Mae’r rhan fwyaf o’r newidiadau hynny yn dod i rym ar 1 Hydref 2020, ag eithrio Amod H6.2 a ddaeth i rym o fis Mawrth 2020. Adlewyrchwyd y newid i H6.2 yn yr Amodau newydd sy’n cael eu cyhoeddi ym mis Mai.

Daeth yr A2 a H6.2 newydd o’r Amodau Cydnabod Safonol i rym ar unwaith ar y dyddiad cyhoeddi.

             

 

Atebolrwydd am Ddyfarnu 

Ar 12 Chwefror 2020, cyhoeddwyd newidiadau i’n Hamodau Cydnabod Safonol a’r Amodau Cydnabod Safonol Ychwanegol ar gyfer cymwysterau TGAU / TAG. Gwnaethpwyd y newidiadau yma er mwyn cryfhau ein gofynion ar y rheolaethau sydd gan gyrff dyfarnu mewn lle dros ddyfarniadau asesu canolfannau. 

Crynhoir ein newidiadau fel a ganlyn: 

 • ei gwneud yn ofynnol i gyrff dyfarnu roi trefniadau ar waith i graffu ar safonau 
  dyfarniadau asesu a wneir gan ganolfannau sy'n cynnig eu cymwysterau; 
 • ei gwneud yn ofynnol i gyrff dyfarnu egluro eu dull mewn dogfen strategaeth 
  (strategaeth Craffu ar Safonau Asesu Canolfannau); 
 • dileu'r holl ofynion mewn perthynas â Chymedroli o'n Amodau Cydnabod 
  Safonol, a'u rhoi yn ein Amodau Cymhwyster-benodol ar gyfer cymwysterau 
  TGAU a TAG. 

Daeth yr Amodau newydd hyn i rym am 00:01 ar 13 Chwefror 2020. Rydym yn disgwyl i gyrff dyfarnu gydymffurfio'n llawn erbyn Medi 2021. Daeth y newidiadau a wnaethpwyd i'n Amodau Cydnabod Safonol Ychwanegol ar gyfer Cymwysterau TGAU / TAG yn dod i rym ar unwaith.  

Gellir gweld ein hadroddiad penderfyniadau sy'n nodi'r newidiadau yr ydym wedi'u gwneud i'n Amodau Cydnabod yn fanylach yma. Mae'r newidiadau hyn i'w gweld yn ein Hamodau cyhoeddedig. 

Newidiadau i’n Hamodau Cydnabod Safonol 

Ymgynghorodd Cymwysterau Cymru, CCEA Regulation ac Ofqual ar y cyd rhwng 2 Awst a 25 Hydref 2019 ar set o newidiadau i’n priod Amodau 

Gwnaethom gynnig newidiadau sylweddol, a oedd yn cynnwys ei gwneud yn ofynnol i bob sefydliad dyfarnu ddarparu gwybodaeth am ffioedd ar eu gwefan cyhoeddus, gan ei gwneud yn ofynnol i bob sefydliad dyfarnu gyhoeddi polisi sy'n nodi'n glir a ydynt yn cydnabod dysgu blaenorol, a chyflwyno Amod newydd a luniwyd i'w gwneud yn amlwg y gall y rheoleiddwyr orchymyn cyrff dyfarnu i atal rhag cyhoeddi canlyniadau. 

Roedd llawer o'r newidiadau eraill a gynigiwyd i'r Amodau fel rhan o'r ymgynghoriad hwn wedi’u dylunio er mwyn gwella dealltwriaeth cyrff dyfarnu ohonynt, eu diweddaru a darparu eglurhad pellach, lle bo angen. 

Ar 20 Chwefror 2020, fe gyhoeddom y penderfyniadau a gymerwyd gennym yn dilyn yr ymgynghoriad hwnnw ac egluro sut rydym wedi ystyried adborth ymatebwyr i'n hymgynghoriad.  

Caiff yr holl newidiadau i’r Amodau eu gweithredu o 1 Hydref 2020, gydag un eithriad sef ein Hamod H6.2. Mae’r Amod hwn wedi ei ddylunio er mwyn ei gwneud mor glir â phosibl y gallwn ymyrryd i sicrhau oedi cyn i gorff dyfarnu gyhoeddi canlyniadau, a chaniatáu inni wneud hynny'n gyflym yn yr achosion prin lle mae angen hynny.  

Gellir gweld copi o'n hadroddiad penderfyniadau, adroddiad annibynnol o'r ymatebion i'r ymgynghoriad, crynodeb o drafodaethau'r digwyddiadau ymgysylltu a'r Amodau Cydnabod Safonol sy'n cynnwys y newidiadau a ddaw i rym ar 1 Hydref 2020 isod: 

Adroddiad Penderfyniadau 

Dadansoddiad Annibynnol o'r ymatebion i'r Ymgynghoriad ar Newidiadau i'r Amodau Cydnabod

Crynodeb o'r Digwyddiadau Ymgysylltu 

Amodau Cydnabod Safonol Diwygiedig (I ddod i rym 1 Hydref 2020)

Tan hynny, dylai cyrff dyfarnu barhau i gyfeirio at ein Amodau Cydnabod Safonol cyhoeddedig sydd i'w gweld ar ein gwefan yma.

Diweddariad i ddyddiad gweithredu Amod Safonol F1

Ar 30 Mehefin 2020, ysgrifennom at yr holl gyrff dyfarnu yn amlinellu diweddariad i’r amserlen ynglŷn â phryd y bydd yr Amod F1 diwygiedig yn dod i rym. Yn ein hadroddiad penderfyniadau dyddiedig Chwefror 2020, dywedom y byddai’r rhan fwyaf o newidiadau yn dod i rym ar y 1 Hydref 2020 ac eithrio’r Amodau H6.2 ac A2 newydd sydd wedi dod i rym yn unol â’n hamserlen ym mis Mawrth ac Ebrill eleni.

Mae Ofqual yn cynnal ymgynghoriad ar ganllawiau ar gyfer yr F1 diwygiedig ac oherwydd covid-19 maen nhw wedi ymestyn y dyddiad cau i 30 Medi 2020. Ar ôl cyfnod o ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad, y bwriad ydy cyhoeddi’r canllawiau ym mis Tachwedd 2020.

Yn sgil hyn, rydym ni, mewn cydweithrediad ag Ofqual a CCEA Regulation, wedi newid ein dyddiad gweithredu ac fe fydd yr Amod F1 newydd yn dod i rym ar 18 Ionawr 2021. Bydd yr holl newidiadau eraill i’r Amodau Cydnabod a gyhoeddwyd ar y cyd gennym ni, Ofqual a CCEA Regulation ym mis Chwefror 2020 yn dod i rym ar 1 Hydref 2020 yn ôl y bwriad.