Grant Cymorth i’r Gymraeg Cystadleuol

Amserlen ar gyfer y Grant Cymorth i’r Gymraeg Cystadleuol

Nodwch, os gwelwch yn dda: Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio ar gyfer Grant Cymorth i’r Gymraeg yw dydd Iau 14 Ebrill 2022.

Er ein bod yn annog ymgeiswyr i ystyried a ydynt yn gallu cwblhau'r holl weithgareddau y gwnaed cais amdanynt o fewn blwyddyn ariannol 22/23, byddwn yn ystyried ceisiadau am raglenni gwaith tymor canolig a thymor hwy a allai gynnwys datblygiadau cynyddrannol sy'n mynd y tu hwnt i gylch blwyddyn. 

Rydym yn cadw'r hawl i dderbyn ceisiadau y tu allan i'r ffenestr ymgeisio, fodd bynnag bydd hyn yn amodol ar argaeledd cyllid felly rydym yn argymell bod ceisiadau'n cael eu cyflwyno erbyn y dyddiad cau.

Os hoffech drafod hyn gyda ni ymhellach, cysylltwch â ni yn grantiau@cymwysteraucymru.org

Cyfnod(au) Hawlio – ​ 

Bydd Cymwysterau Cymru’n cytuno ar gyfnodau hawlio ar sail yr amserlen a dderbynnir gan y coff dyfarnu yn ystod y broses ymgeisio.​ Anogir hawlwyr i gyflwyno hawliadau trwy gydol y flwyddyn ariannol. 

Ein blaenoriaeth gyffredinol ar gyfer y Grant Cymorth i’r Gymraeg Cystadleuol yw cefnogi cymwysterau a gynlluniwyd:​ 

  • i'w defnyddio gan ddysgwyr 14-19 oed ar raglenni dysgu llawn amser sydd wedi’u hariannu a/neu 
  • i'w defnyddio ar brentisiaethau a ariennir yn gyhoeddus.​ 

Rydyn ni’n rhagweld y byddwn yn defnyddio'r rhan fwyaf o'r cyllid sydd ar gael ar gyfer cymwysterau sy'n dod o dan y flaenoriaeth gyffredinol hon. Fodd bynnag, croesewir ceisiadau ar gyfer cymwysterau nad ydynt yn dod o dan y flaenoriaeth hon.​ 

Yn ein barn ni, mae'n well sicrhau bod cymwysterau ar gael i ddysgwyr yn y Gymraeg a'r Saesneg o'r adeg y cânt eu haddysgu gyntaf.  Mae'r dull hwn yn cynyddu'r tebygolrwydd y bydd canolfannau yng Nghymru yn cael eu hannog i fabwysiadu cymwysterau newydd ac i roi cynnig gweithredol a chyfartal i ddysgwyr o'r cychwyn cyntaf.  O fewn y Flaenoriaeth Gyffredinol, byddwn felly yn rhoi blaenoriaeth ychwanegol i geisiadau yn y drefn ganlynol:​ 

  • Categori 1:   Cymwysterau newydd sydd wedi'u cynllunio i'w haddysgu gyntaf o fis Medi 2022 neu 2023 (gall y rhain ddisodli'r cymwysterau presennol neu beidio) a/neu gymwysterau a nodwyd fel blaenoriaeth gan weithgareddau Cymwysterau Cymru.
  • Categori 2:   Cymwysterau sy'n cael eu diweddaru i'w haddysgu o fis Medi 2022 neu 2023.
  • Categori 3: Cymwysterau sydd wedi cael eu diweddaru neu eu hadolygu'n ddiweddar.
  • Categori 4: Cymwysterau hŷn a/neu gymwysterau sy’n tynnu tua therfyn eu cylch oes.

Noder: Rhaid i'r dyddiad gorffen gweithredol cymwysterau fod dair blynedd ar ôl dyfarnu cyllid grant. Os yw cyrff dyfarnu am wneud cais am gyllid ar gyfer cymwysterau sy'n perthyn i fwy nag un o’r categorïau uchod, mae arnom angen ffurflen gais ar wahân ar gyfer pob categori. Rydym hefyd angen cais ar wahân am gymwysterau sydd y tu allan i’r Flaenoriaeth Gyffredinol.​ 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses ymgeisio am grantiau, cysylltwch â grantiau@cymwysteraucymru.org.  

 

Llythyr at bob Swyddog Cyfrifol ynghylch y Grant Cymorth i’r Gymraeg 

Grant Cymorth i’r Gymraeg: Cymwysterau Cyffredinol a Galwedigaethol Blwyddyn Ariannol 2022-23 Canllawiau Ymgeisio

Cais ar gyfer Grant Cymorth i’r Gymraeg: Cymwysterau Cyffredinol a Galwedigaethol 2022-23

Cymorth Iaith Gymraeg 2023_Gwybodaeth Ychwanegol