Grant Cymorth i’r Gymraeg 2020/21

Mae ein Grant Cymorth Iaith Gymraeg yn Newid​

Amserlen ar gyfer y Grant Cymorth i’r Gymraeg Cystadleuol 2020/21

Cyfnod(au) Hawlio – ​

Bydd Cymwysterau Cymru’n cytuno ar gyfnodau hawlio ar sail yr amserlen a dderbynnir gan y corf dyfarnu yn ystod y broses ymgeisio.​ Anogir hawlwyr i gyflwyno hawliadau trwy gydol y flwyddyn ariannol.

 

Ar gyfer 2020/21, ein Blaenoriaeth Gyffredinol ar gyfer y Grant Cymorth i’r Gymraeg yw cefnogi cymwysterau a gynlluniwyd:

  • i'w defnyddio gan ddysgwyr 14-19 oed ar raglenni dysgu llawn amser sydd wedi’u hariannu a/neu
  • i'w defnyddio ar brentisiaethau a ariennir yn gyhoeddus.

Rydyn ni’n rhagweld y byddwn yn defnyddio'r rhan fwyaf o'r cyllid sydd ar gael ar gyfer cymwysterau sy'n dod o dan y flaenoriaeth gyffredinol hon. Fodd bynnag, croesewir ceisiadau ar gyfer cymwysterau nad ydynt yn dod o dan y flaenoriaeth hon.

Yn ein barn ni, mae'n well sicrhau bod cymwysterau ar gael i ddysgwyr yn y Gymraeg a'r Saesneg o'r adeg y cânt eu haddysgu gyntaf.  Mae'r dull hwn yn cynyddu'r tebygolrwydd y bydd canolfannau yng Nghymru yn cael eu hannog i fabwysiadu cymwysterau newydd ac i roi cynnig gweithredol a chyfartal i ddysgwyr o'r cychwyn cyntaf.  O fewn y Flaenoriaeth Gyffredinol, byddwn felly yn rhoi blaenoriaeth ychwanegol i geisiadau yn y drefn ganlynol:

  • Categori 1: Cymwysterau newydd sydd wedi'u cynllunio i'w haddysgu gyntaf o fis Medi 2020 neu 2021 (gall y rhain ddisodli'r cymwysterau presennol neu beidio).
  • Categori 2: Cymwysterau sy'n cael eu diweddaru i'w haddysgu o fis Medi 2020 neu 2021.
  • Categori 3: Cymwysterau sydd wedi cael eu diweddaru neu eu hadolygu'n ddiweddar a chanddynt ddyddiad gorffen gweithredol ar ôl Awst 2023 (neu y bydd y corff dyfarnu yn gwneud cais at y diben hwnnw ar eu cyfer). 
  • Categori 4: Cymwysterau hŷn a/neu gymwysterau sy’n tynnu tua therfyn eu cylch oes. 

Noder: Os yw cyrff dyfarnu am wneud cais am gyllid ar gyfer cymwysterau sy'n perthyn i fwy nag un o’r categorïau uchod, mae arnom angen ffurflen gais ar wahân ar gyfer pob categori. Rydym hefyd angen cais ar wahân am gymwysterau sydd y tu allan i’r Flaenoriaeth Gyffredinol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y newid i'r broses eleni, cysylltwch â grants@qualificationswales.org.

 

Grantiau sy’n cefnogi’r system gymwysterau yng Nghymru

  1. Grant Cymorth i’r Gymraeg Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi argaeledd cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol drwy gyfrwng y Gymraeg
  2. Grant Cymorth Diwygio Gwirioneddoli - Defnyddir y cyllid grant hwn i gefnogi cyflwyno cymwysterau newydd a newid o fewn y system gymwysterau.
  3. Grant Cymraeg i Oedolion - Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi'r broses o weithredu arholiadau Cymraeg i Oedolion

Gwahoddir cyrff dyfarnu i gyflwyno cynnig ffurfiol am un o’r grantiau uchod, ac ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf, bydd Cymwysterau Cymru’n dyfarnu grant am un flwyddyn ariannol. Mae’n ofynnol i gyrff dyfarnu gwblhau’r broses ymgeisio bob blwyddyn.  

 

Llythyr at bob Swyddog Cyfrifol ynghylch y Grant Cymorth i’r Gymraeg 

Grant Cymorth i’r Gymraeg:
Pecyn Ymgeisio Cymwysterau Cyffredinol a Galwedigaethol ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2020-21 

Cais ar gyfer Grant Cymorth i’r Gymraeg: Cymwysterau Cyffredinol a Galwedigaethol 2020-21

Cymorth Iaith Gymraeg 2021_Gwybodaeth Ychwanegol