Cymwysterau galwedigaethol

Mae cymwysterau galwedigaethol yn gyfran fawr o’r cymwysterau sy’n cael eu hastudio yng Nghymru ac mae ystod eang ar gael mewn ysgolion, colegau a lleoliadau dysgu yn y gweithle. Mae angen dulliau asesu gwahanol ar gyfer gwahanol fathau o gymwysterau galwedigaethol er mwyn adlewyrchu eu natur a’u pwrpas.

Ar gyfer 2021, ystyrir tri chategori cyffredinol o gymhwyster galwedigaethol:

 

Dyfarnu Cymwysterau Galwedigaethol

Cymwysterau galwedigaethol (VQs) sy’n debyg i Safon Uwch neu TGAU

Dyfernir Gradd a Bennir gan y Ganolfan ar gyfer Cymwysterau fel BTEC, Dyfarniadau Galwedigaethol a Thystysgrifau a Diplomâu Cymhwysol CBAC, neu’r cymhwyster newydd, Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau, yn seiliedig ar ystod o wybodaeth asesu, yn yr un modd â TGAU a Safon Uwch. Dylech dderbyn eich canlyniadau ddim hwyrach na’r rhai sy’n astudio ar gyfer TGAU a Safon Uwch (ar Awst 10 ac Awst 12). Ni chyflwynir Graddau dros dro a Bennir gan y Ganolfan ar gyfer cymwysterau galwedigaethol.

Cymwysterau galwedigaethol nad ydynt yn debyg i TGAU neu Safon Uwch ond sy'n cael eu defnyddio fel dilyniant i astudio pellach neu gyflogaeth

Gall asesiadau ar gyfer y cymwysterau hyn barhau lle mae'n ddiogel gwneud hynny, naill ai o bell neu wyneb yn wyneb. Bydd addasiadau sydd wedi’u rhoi ar waith yn dal i fod ar gael. Os na allwch gymryd yr asesiad pan fyddwch wedi cynllunio ei gymryd, yna bydd trefniadau amgen ar gael i roi pob cyfle i chi symud ymlaen a bydd eich canolfan yn eich hysbysu trwy gydol y broses. Mae hyn yn wir am gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru, er enghraifft.

Cymwysterau galwedigaethol ble mae’n ofynnol i ddysgwyr arddangos cymhwysedd ymarferol neu alwedigaethol

Mewn pynciau fel plymio, adeiladu, y celfyddydau perfformio neu drin gwallt, lle mae sgiliau ymarferol yn cael eu hasesu, dylai’r rhain barhau fel arfer gan ddefnyddio addasiadau ac yn unol â chanllawiau gweithredol Llywodraeth Cymru. Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen gohirio eich asesiad hyd nes y gellir ei gynnal yn ddiogel yn unol â chanllawiau iechyd cyhoeddus. Bydd eich canolfan yn cynnig cyngor a gwybodaeth i chi. 

Cewch fwy o wybodaeth gan Declyn Egluro Cymwysterau Haf 2021 sydd ar wefan Ofqual. Mae hyn yn egluro beth fydd y dull eleni o asesu a dyfarnu'r gwahanol fathau o gymwysterau galwedigaethol, technegol a chyffredinol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.