Gweithio gydag eraill

Yn yr adran hon byddwn yn egluro sut y byddwn yn gweithio gyda'n partneriaid yn y system addysg ynghyd â rhannu datblygiadau a phenderfyniadau newydd wrth iddynt ddigwydd.

Rhanddeiiaid: Rydym wedi sefydlu Grŵp Rhanddeiliaid 2021 i helpu i lunio'r dull o ddyfarnu eleni, a fydd yn ein helpu i nodi a phrofi gwahanol opsiynau. Gydag amrywiaeth o safbwyntiau gan gynnwys addysg uwch, addysg bellach, ysgolion, cyflogwyr, plant a phobl ifanc, a grwpiau cydraddoldeb, bydd y panel yn cynghori ar ddichonoldeb ac effeithiau gwahanol gynigion.  

Athrawon: Byddwn hefyd yn gweithio gydag athrawon ac ymarferwyr o bob rhan o Gymru, i sicrhau ein bod yn ystyried cyflwyno ac effeithiau ein holl gynigion a'n syniadau.  

Dysgwyr: Rydym yn croesawu barn dysgwyr a'u rhieni wrth i ni weithio i ddarparu'r ateb gorau i'r rhai sydd i fod i dderbyn eu cymwysterau yn 2021. Gallwch anfon eich sylwadau drwy'r botwm 'Adborth' ar y dudalen hon neu drwy anfon e-bost at comms@qualificationswales.org  Bydd pob datblygiad yn cael ei rannu ag ysgolion a cholegau a thrwy ein sianelau cyfryngau cymdeithasol.