Cwestiynau Cyffredin

Dyma rai cwestiynau cyffredin ynglŷn â chynlluniau ar gyfer dyfarnu cymwysterau yn 2021.

Oherwydd cymhlethdod a natur newidiol y sefyllfa, mae'r rhain yn cael eu diweddaru'n rheolaidd. Nodwch y dudalen hon, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau nad ydyn nhw wedi'u cynnwys yma, e-bostiwch cyfathrebu@cymwysteraucymru.org  ac fe wnawn ni geisio eu hateb.  

Asesu 2021

Cymwysterau Cymru yn canslo ffenestr asesiadau mewnol y gwanwyn – 8 Ionawr 2021

Yn dilyn y penderfyniad i ganslo cyfnod asesu mewnol y gwanwyn, beth fydd yn digwydd yn ei le?

Mae'r Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni'r Gweinidog yn ystyried y ffordd ymlaen a bydd rhagor o fanylion am drefniant diwygiedig ar gael cyn bo hir.


Dyfarnu yn 2021

A fydd arholiadau'n cael eu cynnal yn Haf 2021?

Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg ar 10 Tachwedd 2020 na fyddai unrhyw arholiadau ar gyfer cymwysterau TGAU, Safon UG a Safon Uwch cymeradwy Cymru yn ystod haf 2021. 

A fydd arholiadau mis Ionawr yn cael eu cynnal?

Mae asesiadau uned ar gyfer TGAU Llenyddiaeth Gymraeg, Llenyddiaeth Saesneg a TGCh wedi eu canslo. Bydd asesiadau eraill a gynlluniwyd yn mynd yn eu blaenau, gweler y tabl isod.

Cymwysterau Newydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant 

  • Lefel 2 Deall Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant Uned 1:  Hybu iechyd a llesiant drwy gydol camau bywyd  
  • Lefel 2 Uned 1: Hybu iechyd a llesiant drwy gydol camau bywyd  
  • Lefel 3 Egwyddorion a damcaniaethau sy'n dylanwadu ar ofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant yn yr 21ain ganrif yng Nghymru 
  • Lefel 3 Uned 2: Ffactorau sy'n effeithio ar dwf a datblygiad unigolion ar bob cam o'r rhychwant oes a sut mae hyn yn effeithio ar ganlyniadau ac anghenion gofal a chymorth   

Cymwysterau TGAU etifeddol 

  • Economeg y Cartref Datblygiad y Plentyn Uned 1 (ailsefyll yn cynnwys cyfnewid yn unig)  
  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol Uned 2 (ailsefyll yn cynnwys cyfnewid yn unig)  
  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol Uned 3 (ailsefyll yn cynnwys cyfnewid yn unig)  

Y Dystysgrif Her Sgiliau

Arholiadau Cymwysterau Galwedigaethol eraill holwch y corff dyfarnu.

Pam mae rhai asesiadau cynlluniedig yn dal i ddigwydd ym mis Ionawr?

Cymwysterau TGAU etifeddol yw’r cyfle ailsefyll terfynol i ddysgwyr sydd eisoes wedi ennill y cymhwyster ac sydd am wella eu canlyniadau. Mae'r cymwysterau hyn yn cael eu tynnu'n ôl gan eu bod wedi cael eu disodli gan y TGAU newydd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Mae'r Dystysgrif Her Sgiliau yn gymwysterau nad oes ganddyn nhw arholiadau. Mae cyfres mis Ionawr yn gyfle i unedau'r cymhwyster gael eu cyflwyno i'w safoni.

Bydd arholiadau ar gyfer cymwysterau galwedigaethol yn mynd yn eu blaenau yn ôl y bwriad. Mae cyfres mis Ionawr yn cynnwys cyfle i ddysgwyr ailsefyll cymwysterau neu sefyll arholiadau nad oedden nhw’n gallu eu sefyll yn haf 2020.

Pa ganllawiau sydd ar waith ar gyfer ysgolion a cholegau yng Nghymru sy'n bwriadu gweinyddu arholiadau wedi'u hamserlennu yng nghyfres mis Ionawr sy'n dal i redeg yng Nghymru?

Mae dogfen Llywodraeth Cymru, Canllawiau gweithredol ar gyfer ysgolion a lleoliadau o dymor yr hydref, yn cynnwys adran sy'n ymdrin â threfniadau ar gyfer arholiadau’r gaeaf.

Sut y gallwn ni, fel ysgol neu goleg yng Nghymru, baratoi ar gyfer y lefel bosibl o darfu wrth weinyddu arholiadau wedi’u hamserlennu sy’n dal i gael eu cynnal yn ystod y cyfnod digynsail hwn?

Dylai canolfannau ystyried y mathau o darfu posibl ar unrhyw gyfres arholiadau a datblygu cynlluniau wrth gefn i gefnogi'r broses o wneud penderfyniadau. Rydym yn ymwybodol na fydd hyn yn bosibl ar gyfer pob achos yn y cyfnod digynsail hwn. Rydym yn parhau i weithio gyda CBAC a Llywodraeth Cymru i ddarparu cymaint o gymorth ag sy'n bosibl. Canllawiau: Cynllunio wrth gefn

A fydd asesiadau di-arholiad (NEA) yn cael eu cynnwys mewn TGAU, UG a Safon Uwch yn 2021?

Byddant, bydd asesiadau di-arholiad yn parhau i gael eu cynnwys mewn TGAU UG a Safon Uwch yn 2020-2021 fel y nodir yn ein datganiad ar 24 Tachwedd 2020. 

Pryd fyddwn ni'n gwybod sut y bydd cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yn cael eu hasesu yn 2021?

Mae’r Grŵp Cynghori ar Ddylunio a Chyflawni yn edrych yn fanwl ar y model asesu ar gyfer haf 2021, a bydd yn darparu cyngor polisi i’r Gweinidog Addysg. Mae'r Gweinidog wedi ymrwymo i gwblhau'r gwaith hwn yn nhymor yr hydref i roi amser i'w weithredu o fis Ionawr.

Pwy fydd yn penderfynu sut y bydd cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yn cael eu hasesu yn 2021?

Bydd Bwrdd Cymwysterau Cymru yn gwneud y penderfyniad terfynol ar y model asesu ar gyfer haf 2021 gan roi sylw dyledus i'r cyfeiriad polisi y bydd y Gweinidog yn ei nodi ar ôl cael cyngor gan y Grŵp Cynghori ar Ddylunio a Chyflawni.

Sut y bydd y model asesu ar gyfer 2021 yn ystyried yr anghysondeb yn yr amharu a fu ar ddysgu ledled y wlad?

Bydd y Grŵp Cynghori ar Ddylunio a Chyflawni yn ystyried pob opsiwn i sicrhau bod yr hyn y maen nhw’n ei gynnig mor deg â phosibl i bob dysgwr. Yn ei benderfyniadau terfynol ar drefniadau asesu bydd Cymwysterau Cymru yn ystyried yr un peth.

Beth fydd yn digwydd i ymgeiswyr preifat?

Rhoddir ystyriaeth i bob dysgwr er mwyn sicrhau tegwch yn y system gymwysterau. Pa bynnag ddulliau a roddir ar waith, bydd mynediad at y cymwysterau hyn ar gyfer dysgwyr nad ydynt wedi cofrestru mewn canolfan yn cael ei ystyried yn ofalus. Bydd rhagor o fanylion ar gael maes o law. 

Yn wyneb yr ansicrwydd parhaus, a oes unrhyw fwriad i wneud rhagor o addasiadau i gynnwys cymwysterau?

Rydym yn parhau i asesu effaith y pandemig a byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein syniadau. 

Pa newidiadau sy'n cael eu gwneud i gymwysterau TGAU a Safon Uwch yn 2021 i adlewyrchu'r amser dysgu a gollwyd?

Pa Ym mis Gorffennaf, cyhoeddwyd y bydd cymwysterau'n cael eu haddasu ar gyfer asesiadau yn 2021, er mwyn lliniaru'r amser addysgu a dysgu a gollwyd ac i gynorthwyo ysgolion a cholegau i gydymffurfio â chanllawiau ymbellhau cymdeithasol. Mae hyn yn rhywbeth sy'n dal i gael ei adolygu.  

Pa newidiadau sy'n cael eu gwneud i gymwysterau galwedigaethol yn 2021 i adlewyrchu'r amser dysgu a gollwyd?

Bydd cyrff dyfarnu yn hysbysu canolfannau ynghylch eu dull arfaethedig o ymdrin ag unrhyw addasiadau i'w cymwysterau ar gyfer 2020/21, er mwyn helpu i liniaru'r tarfu ar addysgu, dysgu ac asesiadau. 

Bydd Cymwysterau Cymru’n parhau i weithio gyda rheoleiddwyr eraill (Ofqual yn Lloegr a CCEA yng Ngogledd Iwerddon) a chyrff dyfarnu eraill i ddyfarnu cymwysterau galwedigaethol yn deg i ddysgwyr yn 2021. 

Rwy'n astudio Cymhwyster Galwedigaethol newydd Cymru yn unig ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Ofal Plant. A yw fy nghymhwyster wedi cael ei addasu?

Mae City & Guilds a CBAC wedi rhoi trefniadau ar waith ar gyfer dysgwyr sy'n cwblhau'r cymwysterau cymeradwy newydd ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yn ystod 2020-21. Mae'r trefniadau hyn yn helpu i leihau effaith y tarfu ar addysgu ac asesu yn sgil Covid-19 ac yn disodli'r trefniadau a gyhoeddwyd gennym ar 24 Ebrill 2020.

Ar 14 Rhagfyr 2020, gwnaethom gyhoeddi y bydd y trefniadau ar gyfer y cymwysterau Craidd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant ar gael i bob dysgwr sy'n disgwyl cyflawni eu cymwysterau cyn 31 Awst 2021. 

Mae manylion llawn am yr addasiadau ar gyfer y gyfres newydd o gymwysterau Cymru'n unig ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant ar gyfer 2020-21 i’w gweld ar wefan Dysgu Iechyd a Gofal Cymru. 

Rwy'n astudio cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Ofal Plant gyda "Cymru" neu "Cymru a Gogledd Iwerddon" yn y teitl. A yw fy nghymhwyster wedi cael ei addasu?

Mae'r cyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant i Gymru a Gogledd Iwerddon wedi cytuno ar addasiadau cyson i ddysgwyr a fydd yn cwblhau eu cymhwyster yn ystod 2020-21. Mae'r addasiadau hyn yn disodli'r trefniadau a gyhoeddwyd ar 24 Ebrill 2020.     

Gellir dod o hyd i'r addasiadau, gan gynnwys rhestr o'r cymwysterau perthnasol yma. Os nad yw eich cymhwyster wedi'i gynnwys yn y ddogfen hon, neu os hoffech gael gwybod mwy am yr addasiadau, cysylltwch â'ch canolfan neu'ch corff dyfarnu. 

Rwy'n astudio cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru. A yw fy nghymhwyster wedi'i addasu?

Mae’r pedwar corff sy’n dyfarnu Sgiliau Hanfodol Cymru (Agored Cymru, City & Guilds, Pearson a CBAC) wedi rhoi trefniadau ar waith ar gyfer dysgwyr sy'n dilyn y cymwysterau hyn yn ystod 2020-21. Mae'r trefniadau hyn yn helpu i leihau effaith y tarfu ar asesu yn sgil Covid-19 ac yn disodli'r trefniadau a gyhoeddwyd ar 20 Ebrill 2020. 

Ar 14 Rhagfyr 2020, gwnaethom gyhoeddi y bydd y trefniadau hyn ar gael tan 31 Awst 2021.

Mae manylion llawn am yr addasiadau ar gyfer cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru ar gyfer 2020-21 i’w cael yma.

Ble allwn ni ddod o hyd i ragor o wybodaeth?

Rydym yn cydnabod yr aflonyddwch sy’n parhau mewn canolfannau, a byddwn yn parhau i ymgysylltu â chanolfannau a chyhoeddi gwybodaeth wrth iddi ddod ar gael, gan rannu gwybodaeth â chi, ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a'n gwefan.