Arholiadau

Ceir dwy gyfres o arholiadau drwy gydol y flwyddyn academaidd, sef y Gaeaf a'r Haf. Mae cyfres y Gaeaf yn cynnwys arholiadau cymwysterau TGAU mewn rhai pynciau; yng nghyfres yr Haf, ceir TGAU, Safon UG a Safon Uwch. Mae'r adran hon yn amlinellu'r broses gosod a dyfarnu yn ogystal â gwybodaeth am gyfresi penodol.

Lleoliad

Gosodir arholiadau er mwyn profi gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau myfyrwyr fel y nodir yn y fanyleb pwnc a gyhoeddwyd. Y corff dyfarnu sy'n gyfrifol am ddatblygu pob arholiad ac mae'n broses 18 mis er mwyn sicrhau ei fod yn ddilys, yn ddibynadwy ac yn arwain at ganlyniadau cywir i'r myfyrwyr sy'n ei sefyll.

Swyddog Pwnc y corff dyfarnu sy'n rheoli'r broses. Bydd y Prif Arholwr yn drafftio papur cwestiynau a chynllun marcio, a gaiff eu gwirio a'u haddasu gan yr Adolygydd. Yna caiff y deunyddiau eu hadolygu gan banel o arbenigwyr pwnc er mwyn sicrhau bod pob cwestiwn yn ddarllenadwy ac yn asesiad dilys.

Pan fydd y papur wedi cael ei brawfddarllen a'i gysodi, bydd Archwiliwr yn profi'r papur er mwyn sicrhau bod modd ei gwblhau yn yr amser a ganiateir, nad oes unrhyw wallau na hepgoriadau a'i fod ar y lefel briodol. Yna fe'i dychwelir at y Swyddog Pwnc, y Prif Arholwr a'r Adolygydd er mwyn bwrw un golwg arall drosto cyn ei gyflwyno.

Marcio

Ar ddiwedd yr arholiad, caiff y papurau sydd wedi'u cwblhau eu hanfon yn ddiogel at yr arholwyr i'w marcio. Mae'r holl arholwyr yn athrawon cymwysedig a phrofiadol yn y pynciau a gaiff eu marcio ganddynt. Hefyd cânt hyfforddiant blynyddol ar farcio yn ôl gofynion y cyrff dyfarnu mewn cynadleddau wyneb yn wyneb.

Er mwyn sicrhau bod safonau yn cael eu cynnal yn ystod y broses farcio, dewisir samplau o waith marcio ar hap gan bob arholwr a'u gwirio gan uwch arholwr profiadol arall er mwyn sicrhau cysondeb a chywirdeb. Mae'r prif arholwr yn rhoi adborth i'r arholwyr ar eu marcio ac, os oes angen, caiff arholwyr nad ydynt yn marcio'n gywir eu hatal rhag parhau a chaiff yr atebion eu hailfarcio gan arholwr arall. Gallwch weld canllaw fideo ar gyfer marcio a dyfarnu yma neu gallwch ddarllen amdano yma.

Dyfarnu

Unwaith bydd yr holl sgriptiau wedi'u marcio, bydd yr uwch arholwyr yn cyfarfod i benderfynu ble y dylid pennu ffiniau graddau. Wrth wneud y penderfyniad hwnnw, byddant yn ystyried safon y gwaith a farciwyd ganddynt, yn adolygu amrywiaeth o waith myfyrwyr lle rhoddwyd marciau sy'n agos at ffiniau'r graddau ac yn ystyried tystiolaeth ystadegol.

Er mwyn sicrhau bod y broses ddyfarnu yn deg i'r myfyrwyr hynny sy'n astudio cymhwyster am y tro cyntaf, defnyddir dull deilliannau cymaradwy er mwyn sicrhau nad yw'n haws nac yn anos i fyfyriwr ennill gradd benodol mewn unrhyw flwyddyn benodol. Gellir darllen mwy am ddeilliannau cymaradwy yma.  Ceir rhagor o fanylion am safonau a dyfarnu yma.

Mythau Cyffredin

Mae llawer o gamsyniadau am y broses arholi, ond mae llawer yn tybio eu bod yn wir. Cliciwch yma i ddarllen am y mythau mwyaf cyffredin.

Beth yw rôl Cymwysterau Cymru?

Mae Cymwysterau Cymru yn monitro ac yn goruchwylio'r cam dyfarnu sy'n digwydd ar ôl i'r sgriptiau gael eu marcio a'u dychwelyd i'r byrddau arholi.

Cyn cadarnhau bod cymhwyster wedi'i ddyfarnu, rhaid i'r byrddau arholi ein hysbysu o'u ffiniau graddau a chanlyniadau arfaethedig. Os yw'r canlyniadau cyffredinol yn wahanol i'r hyn y byddem yn eu disgwyl, gofynnwn i'r bwrdd arholi egluro pam.

Os na fyddwn yn fodlon, gallwn ofyn i'r bwrdd arholi ailedrych ar y dyfarniad neu gynnal dadansoddiad ychwanegol i gadarnhau ei ddyfarniad arfaethedig. Ceir rhagor o fanylion yma.

Apelio

Mae cwynion yn ffynhonnell wybodaeth bwysig am y system gymwysterau ac rydym yn eu hystyried o ddifrif. Os oes gennych gŵyn am gorff dyfarnu neu gymhwyster rheoleiddiedig, dylech gysylltu â'r corff dyfarnu i ddechrau neu lle bo'n berthnasol y darparwr dysgu.

Fodd bynnag, os ydych wedi cwblhau proses gwynion y corff dyfarnu a'ch bod yn dal i deimlo'n anfodlon, dylech dynnu ein sylw at y gŵyn. Ceir rhagor o wybodaeth yma.

Adolygu

Mae llawer o wefannau ac erthyglau ar-lein yn cynnig cyngor cyffredinol a sylfaenol ar adolygu, megis rhannu eich adolygu dros gyfnod a sicrhau eich bod yn cael noson dda o gwsg cyn arholiad. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yn y dolenni isod.

Caiff rhestr o arwyddion straen y dylid cadw llygad allan amdanynt yn ystod cyfnodau arholiadau ei chyhoeddi yma

Gellir hefyd ddod o hyd i grynodeb ar sut i osgoi straen yma ynghyd â dolenni at ragor o adnoddau a all gynnig cymorth a chyngor os ydych yn poeni am straen arholiadau.