Y Cwricwlwm Newydd i Gymru: Beth mae hyn yn ei olygu i gymwysterau?

Dyma rai cwestiynau i'ch helpu i ddeall sut bydd y cwricwlwm newydd yn cyd-fynd â chymwysterau

Beth mae’r cwricwlwm newydd yn ei olygu i bobl ifanc 14 i 16 oed sy’n astudio yng Nghymru?

Mae diwygio’r cwricwlwm yn rhoi’r cyfle i ni ystyried beth yw diben cymwysterau a gymerir yn 16 oed. Rydym yn cymryd y cyfle yma i ystyried a yw’r ystod a’r cymysgedd o gymwysterau sydd ar gael i bobl ifanc dan 16 oed yn iawn, ac ystyried a oes modd ei wella, a sut y mae gwneud hynny. Rydym am sicrhau bod y cymwysterau’n gweddu i’r cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru, gan gynnig ehangder a dyfnder dysgu i bob dysgwr ar draws cydbwysedd o ran gwybodaeth a sgiliau, i ddangos i’r byd yr hyn y maen nhw wedii ddysgu, yr hyn y gallant ei wneud ar hyn y maen nhw’n barod amdano – eu pasbort i ddyfodol mwy disglair. 

Sut bydd y cymwysterau ar gyfer y cwricwlwm newydd yn cael eu penderfynu?

Byddwn yn gweithio gydag amrywiaeth o randdeiliaid i wneud yn siŵr bod unrhyw newidiadau arfaethedig i gymwysterau yn gwneud synnwyr i ddysgwyr, athrawon, rhieni a chyflogwyr. Ar ôl gwaith ymgysylltu cychwynnol drwy gydol tymor yr haf, byddwn yn lansio sgwrs genedlaethol yn yr hydref. Byddwn yn defnyddio'r safbwyntiau a'r syniadau a gasglwn i lunio cynigion ar gyfer newidiadau yn y dyfodol. Y flwyddyn nesaf, byddwn yn cytuno â Llywodraeth Cymru ar ba gymwysterau a ddylai fod ar gael i gefnogi'r cwricwlwm newydd.

Sut fydd y newid o’r cymwysterau presennol i’r cymwysterau newydd yn digwydd? A fydd rhywfaint o orgyffwrdd a sut y caiff hynny ei reoli?

Rydym yn gweithio gyda rhanddeiliaid i benderfynu ar yr egwyddorion arweiniol i lunio’r cymwysterau a gynigir yn y dyfodol ar gyfer pobl ifanc 14-16, ac edrych ar sut y gallai fod angen i gymwysterau newid yn unol â’r egwyddorion hynny. Rydym yn disgwyl cadarnhau beth fydd y cymwysterau a gynigir yn y dyfodol yn 2020, fel y gall ysgolion fwrw ati i gynllunio a chyflwyno’r cwricwlwm newydd yn hyderus ac yn effeithiol, ac fel bod unrhyw gymwysterau newydd ar gael mewn digon o amser cyn i fyfyrwyr ddechrau astudio tuag atynt. 

Mae’r cwricwlwm arfaethedig i Gymru yn wahanol i’r hyn sydd gennym ar hyn o bryd. A yw hyn yn golygu y bydd y cymwysterau newydd yn wahanol hefyd?

Mae cymwysterau’n debygol o newid dros amser. Er bod y cwricwlwm a’r cymwysterau yn bethau ar wahân, rydym yn gwybod bod angen iddynt gyd-fynd âi gilydd er mwyn cynnig dewis cydlynol, hyblyg a dwyieithog ir dysgwyr. Mae’r cymwysterau newydd yn debygol o gynnwys cymysgedd o bynciau traddodiadol cyfredol ac, o bosibl, rhai newydd ar gyfer yr 21ain ganrif. 

Pryd bydd unrhyw gymwysterau newydd yn barod?

Gwyddom fod angen digon o amser ar athrawon er mwyn paratoi ar gyfer cymwysterau newydd cyn eu haddysgu am y tro cyntaf, felly rydym yn bwriadu cwblhau newidiadau ymhell cyn iddynt gael eu haddysgu am y tro cyntaf yn 2025. Ar ôl cyfnod o ymgysylltu, cynllunio ac ymgynghori pellach, yna bydd cymwysterau unigol yn mynd drwy broses gymeradwyo ffurfiol tra bod hyfforddiant ac adnoddau yn cael eu datblygu.

A fydd plant yn astudio ar gyfer cymwysterau TGAU o hyd?

Mae'n debygol y bydd cymwysterau TGAU yn bodoli o hyd ond bydd angen iddynt ymaddasu dros amser i adlewyrchu'r cwricwlwm sy'n newid, felly mae'n bosibl y byddant yn edrych yn wahanol iawn i gymwysterau TGAU heddiw. Byddwn yn gwella cyngor a chymorth i'r holl ddisgyblion am eu hopsiynau wrth iddynt baratoi ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol. 

A yw’r cymwysterau lefel 1 a lefel 2 presennol yng Nghymru yn addas i’r diben, ac os felly, oni ddylen ni eu cadw?

Rydym ni am gael cymwysterau sy’n addas ar gyfer y dyfodol, ac mae’r cwricwlwm newydd i Gymru’n cynnig cyfle unwaith mewn cenhedlaeth i ailfeddwl am bosibiliadau. Bydd cwricwlwm Cymru yn dod ag agwedd wahanol i addysgu a dysgu ar gyfer plant Cymru rhwng 3 ac 16 oed. Mae hwn yn gyfnod cyffrous, gyda chwricwlwm uchelgeisiol ac integredig ar y ffordd, a thechnoleg a syniadau newydd fydd yn newid sut mae ysgolion yn addysgu ac yn newid sut brofiad fydd myfyrwyr yn ei gael wrth ddysgu. Mae gennym gyfle i edrych ar sut y gallai cymwysterau newydd ac arloesol - yr ymddiriedir ynddynt ac a gydnabyddir yng Nghymru, y DU a’r byd - helpu i wneud y cwricwlwm newydd yn llwyddiant.   

A fydd unrhyw oblygiadau i’r diwygiadau cymhwyster hyn ar gymwysterau lefel 3, UG a Safon Uwch?

Er ein bod yn canolbwyntio ar gymwysterau yn 16 oed, rydym ni’n gwybod y gallai unrhyw newidiadau i gymwysterau TGAU a chymwysterau eraill ar lefel 1 a 2 gael effaith ganlyniadol ar y cymwysterau y mae myfyrwyr yn mynd ymlaen i’w hastudio nesaf. Nod unrhyw newidiadau yr ydym yn eu cynnig fydd gwella cyfleoedd dilyniant i bob dysgwr sy ' n symud i addysg ôl-16. Lle bo angen, byddwn yn edrych ar newidiadau penodol i ddarpariaeth ôl-16 fel rhan o’n gwaith ar y cynnig cyn-16, os ystyriwn y bydd hyn yn dod â’r budd mwyaf i ddysgwyr. 

Sut mae Bagloriaeth Cymru a’r Dystysgrif Her Sgiliau bresennol yn cyd-fynd ag unrhyw gymwysterau newydd arfaethedig?

Mae’r cwricwlwm newydd i Gymru yn newid pwysig ym maes addysg, fodd bynnag, nid oes llawer o ddarnau o’r jig-so ar waith eto ac mae rhai penderfyniadau pwysig eto i ddod. Ar hyn o bryd, rydym yn edrych ar sut y gellid gwella dyluniad y dystysgrif her sgiliau. Byddwn yn ystyried canlyniad y gwaith hwnnw yng ngoleuni unrhyw newidiadau a gynigiwn i gefnogi’r cwricwlwm newydd.  Rydym yn cymryd agwedd agored ac ymgynghorol at ein hadolygiad o gymwysterau. Bydd safbwyntiau pob rhanddeiliad â diddordeb yn cyfrannu at y broses. Rydym yn croesawu unrhyw syniadau, neu sylwadau a allai fod gennych ar y cyfleoedd ar heriau sydd on blaenau.   

 

Ym mis Mawrth 2019 gwnaethom gyflwyno cyflwyniadau i amrywiaeth o randdeiliaid, yn amlinellu ein gweledigaeth i gymwysterau 14 i 16 ar gyfer y cwricwlwm newydd a'r ystyriaethau allweddol y bydd angen mynd i'r afael â hwy wrth i ni ddatblygu ein dull gweithredu. Gallwch weld y cyflwyniad yma.

Beth arall hoffech chi ei wybod? Anfonwch e-bost atom yn comms@qualificationswales.org gyda'ch cwestiwn a byddwn yn gwneud ein gorau i'w ateb.