Diwygio'r Cwricwlwm

Roedd Dyfodol Llwyddiannus (Donaldson, 2015) yn adolygiad annibynnol o'r cwricwlwm cenedlaethol a'r trefniadau asesu yng Nghymru. Wedi'i gyhoeddi ym mis Chwefror 2015, mae'r adolygiad yn cynnwys 68 o argymhellion, y mae 19 ohonynt yn ymwneud ag asesu. Mae'r holl argymhellion hyn wedi cael eu derbyn gan Lywodraeth Cymru. Mae Cymwysterau Cymru wedi chwarae rhan yn y broses o ddatblygu'r cwricwlwm newydd ac mae'r rôl honno yn parhau.

Mewn ymateb i'r argymhellion a amlinellwyd yn yr adolygiad, caiff cwricwlwm newydd ei ddatblygu a fydd yn effeithio ar y cymwysterau a gaiff eu cymryd gan ddysgwyr yng Nghymru yn 16 oed. Gan fod y cwricwlwm newydd hwn yn cael ei gynllunio i gwmpasu darpariaeth ysgol wladol ar gyfer disgyblion rhwng 3 ac 16 oed, nid yw cymwysterau Safon Uwch yn rhan o'r gwaith diwygio, ond gellid effeithio arnynt.

Bydd fersiwn ddrafft o'r cwricwlwm ar gael ar gyfer adborth gan Lywodraeth Cymru ym mis Ebrill 2019. Bwriedir i fersiwn derfynol y cwricwlwm newydd fod ar gael o fis Ionawr 2020 ond ni chaiff ei addysgu tan fis Medi 2022. Caiff y gwaith o ddatblygu a gweithredu'r cwricwlwm newydd ei arwain gan aelodau o Adran Addysg Llywodraeth Cymru sy'n gweithio'n agos gydag athrawon Arloesi o chwe Maes Dysgu a Phrofiad; Mathemateg a Rhifedd, Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, y Dyniaethau, Celfyddydau Mynegiannol ac Iechyd a Llesiant. Mae Cymwysterau Cymru yn cefnogi'r grwpiau hyn.

Yn ddiweddar, rhoddodd Cymwysterau Cymru gyflwyniad ar gymwysterau ar gyfer y cwricwlwm newydd i athrawon Arloesol. Mae’r cyflwyniad ar gael yma.

 

Rhagor o Wybodaeth

Mae rhagor o wybodaeth am ddiwygio'r cwricwlwm ar gael ar dudalennau cwricwlwm gwefan Llywodraeth Cymru.