Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Ym mis Gorffennaf 2016 cyhoeddodd Cymwysterau Cymru yr Adolygiad Sector o Gymwysterau a'r System Gymwysterau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol gan gynnwys gofal plant a gwaith chwarae.

Mae cymwysterau newydd mewn iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant yn cael eu cyflwyno yn dilyn ein hadolygiad o'r sector cyflogaeth pwysig hwn. 

Amlinellodd yr adolygiad nifer o gamau gweithredu y gwnaethom ymrwymo iddynt, gan gynnwys datblygu cyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant i Gymru a fydd yn disodli mwy na 200 o gymwysterau sy'n gymwys i gael cyllid ar raglenni dysgu a ariennir gan Lywodraeth Cymru neu awdurdodau lleol ar hyn o bryd. 

O fis Medi 2019, dyma'r cymwysterau a fydd ar gael i'w darparu mewn ysgolion, addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith a'r rhain fydd y cymwysterau sy'n ymddangos mewn fframweithiau prentisiaeth i ddysgwyr o bob oedran sy'n cyflawni prentisiaethau perthnasol. 

Bydd cyfnod pontio hefyd i alluogi dysgwyr sydd eisoes yn cyflawni cymwysterau i gael eu hariannu i gwblhau eu cymwysterau. 

Consortiwm o City & Guilds London Institute a CBAC yw ein partner cyrff dyfarnu a fydd yn darparu'r contractau hyn. Mae'r consortiwm hwn yn dwyn ynghyd arbenigedd mewn datblygu cymwysterau, cynllunio a darparu asesiadau o safbwynt cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol.   

Bydd y bartneriaeth hon yn sicrhau y caiff cymwysterau ac asesiadau eu darparu yn nwy iaith swyddogol Cymru yn gyfartal ynghyd â strategaeth rheoli newid gref i gefnogi'r system gymwysterau gyda hyfforddiant, cymorth ac adnoddau effeithiol. 

Yr ydym yn cydweithio'n agos â'r consortiwm, ynghyd â'n partneriaid cydweithredol; Gofal Cymdeithasol Cymru a Gwasanaeth Gweithlu, Addysg a Datblygiad y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol yng Nghymru, i sicrhau bod y sector wrthi'n datblygu'r cymwysterau hyn a bod y sector a'r cyhoedd yn ehangach yn derbyn gwybodaeth sy'n ddefnyddiol ac yn amserol. Mae meini prawf cymeradwyo cyhoeddedig ar gyfer y cymwysterau newydd i'w gweld yma.     

 

 

TGAU IGCGP

 

L2 GCDDP: Craidd

  

L2 GCDDP: Ymarfer

 

L3 GCDDP: Ymarfer

 

L2 IGC: Craidd

   

L2 IGC: Ymarfer (Oedolion)

  

L3 IGC: Ymarfer (Oedolion)

  

L3 IGC: Ymarfer (PPI)

   

L2 IGC: Egwyddorion a Chyd-destunau

 

L2 GCDDP: Ymarfer a Theori

 

IGC, a Gofal Plant TAG UG/Uwch

 

L3 IGC: Egwyddorion a Chyd-destunau  

 

L3 GCDDP Ymarfer a Theori

 

L4 Paratoi i Arwain a Rheoli GCDDP

 

L4 Paratoi i Arwain a Rheoli yn y IGC

 

L4 Ymarfer Proffesiynol GCDDP

 

L4 Lleoli Oedolion/Cysylltu Bywydau

 

L4 Eiriolaeth Annibynnol

 

L4 Ymarferydd Gwasanaethau Cymdeithasol

 

L4 Ymarfer Proffesiynol mewn IGC 

 

L5 Arwain a Rheoli GCDDP: Ymarfer

 

Lefel 5 Arwain a Rheoli IGC: Ymarfer 

   

Cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant – Cwestiynau Cyffredin   

Mae'n bosibl eich bod wedi clywed am y newidiadau sy'n cael eu gwneud i gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yng Nghymru. Gobeithio y bydd y cwestiynau cyffredin hyn yn eich helpu i ddeall y newidiadau a'r effaith y bydd y newidiadau'n eu cael ar ddarparwyr dysgu, dysgwyr a gweithlu'r sector.        

Gwybodaeth i ddysgwyr

Pam mae cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yng Nghymru yn newid?
Ym mis Medi 2015, dechreuodd Cymwysterau Cymru adolygiad o gymwysterau a'r system gymwysterau yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru. Canfu ein hadolygiad y dylid gwneud nifer o newidiadau er mwyn sicrhau bod y cymwysterau yn addas at y diben a pharatoi dysgwyr ar gyfer gwaith ac astudio pellach mewn amgylchedd sy'n datblygu'n gyflym. Er mwyn gwneud y newidiadau hyn, byddwn yn gweithio gyda chyrff y sector a chonsortiwm o gyrff dyfarnu sy'n cynnwys City & Guilds a CBAC i ddatblygu cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant newydd yng Nghymru.

Pryd bydd y newidiadau hyn yn cael eu gwneud?
Caiff y cymwysterau newydd hyn eu cyflwyno o 1 Medi 2019.

Beth fydd yn digwydd os byddaf eisoes wedi dechrau astudio ar gyfer cymhwyster mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a/neu Ofal Plant?
Os ydych eisoes yn astudio ar gyfer cymhwyster mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a/neu Ofal Plant cyn mis Medi 2019, ni fydd y newidiadau hyn yn effeithio arnoch. Byddwch yn parhau â'ch dysgu tan i chi gwblhau'r cymhwyster. I gael gwybodaeth am ddyddiad gorffen yr ardystio ar gyfer y cymwysterau hyn, cyfeiriwch at ein cronfa ddata QiW.

Mae gennyf gymhwyster mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a/neu Ofal Plant eisoes – a fydd y cymwysterau hyn yn dal i gael eu cydnabod gan gyflogwyr?
Os ydych yn meddu ar un o'r cymwysterau sy'n ofynnol ar gyfer eich rôl ar hyn o bryd e.e. wedi'i restru yn y Fframwaith Cymwysterau ar gyfer y Sector Gofal Cymdeithasol yng Nghymru neu'r Rhestr o Gymwysterau Gofynnol ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yng Nghymru, bydd yn dal i gael ei gydnabod a'i dderbyn ar gyfer ymarfer. 

A fyddaf yn gallu cwblhau'r cymwysterau hyn yn yr ysgol, yn y coleg ac yn y gwaith?
Bydd yr amrywiaeth o gymwysterau yn cynnig nifer o ffyrdd y gallwch feithrin eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch cymhwysedd i weithio, neu barhau â'ch dysgu yn y sector. Ceir llwybrau sy'n gweddu orau i ysgolion, colegau, dysgu seiliedig ar waith neu gyflogaeth.

A fydd y cymwysterau newydd yn fy ngalluogi i symud ymlaen i'r coleg a'r brifysgol?
Byddant. Rydym wedi cynllunio cymwysterau a fydd yn eich helpu i symud ymlaen i astudio ymhellach, megis yn y coleg neu'r brifysgol drwy ystod o lwybrau gwahanol. Cadarnhewch ofynion unigol gyda'r colegau a'r prifysgolion.

A fydd y cymwysterau newydd yn fy ngalluogi i symud ymlaen i gyflogaeth a datblygu fy ngyrfa?
Byddant. Mae'r cymwysterau newydd wedi'u cynllunio i'ch paratoi yn fwy trylwyr ar gyfer cyflogaeth. Bydd cyflwyno ein cymhwyster 'craidd' newydd yn rhoi'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth allweddol sydd ei hangen arnoch er mwyn dechrau ar yrfa ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Ofal Plant. Os ydych yn gweithio yn y sector ar hyn o bryd, bydd y cymwysterau newydd yn cefnogi eich datblygiad ymhellach i gyflogaeth.

A fyddaf yn gallu dilyn y cymwysterau newydd drwy gyfrwng y Gymraeg?
Byddwch. Bydd pob un o'r cymwysterau newydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cadarnhewch argaeledd cymwysterau gyda cholegau a phrifysgolion unigol.

Pam nad yw'r cymwysterau Lefel 1 yn gyfyngedig mwyach?  
Yn ystod ein gweithgarwch ymgysylltu â rhanddeiliaid, cawsom safbwyntiau cymysg ar gymhwyster Lefel 1 penodol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant. O ganlyniad, mae Cymwysterau Cymru wedi penderfynu y gall canolfannau naill ai ddarparu cymwysterau Lefel 1 sy'n benodol i sector neu gymwysterau mwy generig mewn Astudiaethau Galwedigaethol. Awgrymodd yr adborth gan y sector pa mor bwysig oedd cynnal brwdfrydedd dysgwyr yn y maes pwnc a chefnogi'r rhai hynny a allai fod am ystyried gyrfa ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant. Mae rhestr lawn o'r cymwysterau yr effeithir arnynt ar gael ar Wefan Cymwysterau Cymru.

Gwybodaeth i gyflogwyr

Pam mae cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yng Nghymru yn newid?
Ym mis Medi 2015, dechreuodd Cymwysterau Cymru adolygiad o gymwysterau a'r system gymwysterau yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru. Canfu ein hadolygiad y dylid gwneud nifer o newidiadau i'r cymwysterau er mwyn sicrhau eu bod yn diwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru. Er mwyn gweithredu argymhellion yr adolygiad, rydym wedi ymrwymo i ddatblygu a chomisiynu cyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant sy'n lleihau cymhlethdod ac yn gwella ansawdd y deilliannau a phrofiadau dysgu, sy'n hollbwysig i'r gwaith o gynnig y gofal a'r cymorth gorau. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru a'r GIG yng Nghymruyn cefnogi'r weledigaeth hon yn llawn ac yn bartneriaid gweithredol yn y broses datblygu.

Mae Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ("y Ddeddf") a'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn dangos bod Llywodraeth Cymru yn ystyried cymwysterau yn rhan hanfodol o'i hymdrechion i broffesiynoli'r gweithlu gofal cymdeithasol.

Pryd bydd y newidiadau hyn yn cael eu gwneud?
Bydd y cymwysterau newydd ar gael i'w haddysgu o 1 Medi 2019.

Sut y bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar fy sefydliad?
Gall hyn effeithio ar eich sefydliad yn y ffyrdd canlynol:

  • O 2019, bydd y cymwysterau newydd yn gymwys ar gyfer arian cyhoeddus a nhw fydd yr unig gymwysterau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant sy'n gymwys ar gyfer arian cyhoeddus yng Nghymru (ac eithrio rhai cymwysterau mwy arbenigol ym maes Iechyd);
  • Gall y cynnwys pwnc, strwythur a maint y cymwysterau newydd fod yn wahanol i'r rhai sydd ar gael ar hyn o bryd;
  • Caiff cymhwyster craidd newydd ei gyflwyno; bydd hwn yn cydymffurfio â'r safonau sefydlu diwygiedig er mwyn helpu i symleiddio dysgu ar gyfer gweithwyr newydd.

A fydd fy nghyflogeion sydd eisoes yn gweithio tuag at gymhwyster yn gallu ymgymryd â'r cymwysterau hyn?
Bydd y cymwysterau newydd ar gael i ddysgwyr sy'n cofrestru i astudio ar 1 Medi 2019 neu ar ôl hynny. Bydd cymwysterau cyfredol yn parhau i gael eu hariannu tan fis Medi 2019 a bydd cyfnod pontio er mwyn galluogi dysgwyr sydd eisoes yn gweithio tuag at gymhwyster i gwblhau eu cwrs. Os yw eich cyflogai eisoes yn gweithio tuag at gymhwyster, ni fydd hyn yn effeithio arno a bydd yn parhau i astudio nes iddo gwblhau ei gymhwyster.

A fyddaf yn gallu recriwtio staff hyfforddedig o golegau a chyrsiau dysgu seiliedig ar waith eraill?
Byddwch. Mae Cymwysterau Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru a WEDS y GIG wedi gweithio gydag amrywiaeth eang o gynrychiolwyr y sector, a byddant yn gweithio gyda chyrff dyfarnu a gomisiynwyd er mwyn sicrhau bod y cymwysterau'n cynnwys deunydd perthnasol a chyfredol ac yn datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r cymhwysedd sydd eu hangen yn y gweithle. Yn ogystal â hynny, bydd cyflwyno'r cymhwyster ‘craidd’ yn sicrhau bod pob dysgwr yn datblygu'r wybodaeth allweddol a'r ddealltwriaeth angenrheidiol er mwyn dechrau gweithio yn y sector, ac yn cefnogi dilyniant heb ddyblygu dysgu.

A fydd angen i staff ailhyfforddi?
Bydd cymwysterau sydd eisoes yn bodoli yn parhau i gael eu gwerthfawrogi a'u cydnabod, ond mae datblygiad proffesiynol parhaus yn bwysig er mwyn sicrhau bod gweithwyr yn cael y wybodaeth ddiweddaraf ac yn parhau i feithrin eu sgiliau. 

Sut y gallaf gymryd rhan?
Bydd cyfleoedd i gymryd rhan yn y broses o ddatblygu'r gyfres newydd o gymwysterau ac i leisio eich barn. Bydd Cymwysterau Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru a WEDS y GIG yn hysbysebu llawer o'r cyfleoedd hyn ar ein priod wefannau.

https://gofalcymdeithasol.cymru/ 

Cymwysterau Cymru

http://www.nwssp.wales.nhs.uk/ggad

Pam nad yw'r cymwysterau Lefel 1 yn gyfyngedig mwyach?  
Yn ystod ein gweithgarwch ymgysylltu â rhanddeiliaid, cawsom safbwyntiau cymysg ar gymhwyster Lefel 1 penodol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant. O ganlyniad, mae Cymwysterau Cymru wedi penderfynu y gall canolfannau naill ai ddarparu cymwysterau Lefel 1 sy'n benodol i sector neu gymwysterau mwy generig mewn Astudiaethau Galwedigaethol. Awgrymodd yr adborth gan y sector pa mor bwysig oedd cynnal brwdfrydedd dysgwyr yn y maes pwnc a chefnogi'r rhai hynny a allai fod am ystyried gyrfa ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant. Mae rhestr lawn o'r cymwysterau yr effeithir arnynt ar gael ar Wefan Cymwysterau Cymru.

Gwybodaeth i ddarparwyr dysgwyr

Pam mae cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yng Nghymru yn newid?
Ym mis Medi 2015, dechreuodd Cymwysterau Cymru adolygiad o gymwysterau a'r system gymwysterau yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru. Canfu ein hadolygiad y dylid gwneud nifer o newidiadau i'r cymwysterau er mwyn sicrhau eu bod yn diwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru. Er mwyn gweithredu argymhellion yr adolygiad, rydym wedi ymrwymo i ddatblygu a chomisiynu cyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant sy'n lleihau cymhlethdod ac yn gwella ansawdd y deilliannau a phrofiadau dysgu, sy'n hollbwysig i'r gwaith o gynnig y gofal a'r cymorth gorau. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru a'r GIG yng Nghymru yn cefnogi'r weledigaeth hon yn llawn ac yn bartneriaid gweithredol yn y broses datblygu.

Mae Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ("y Ddeddf") a'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn dangos bod Llywodraeth Cymru yn ystyried cymwysterau yn rhan hanfodol o'i hymdrechion i broffesiynoli'r gweithlu gofal cymdeithasol.

Pryd bydd y newidiadau hyn yn cael eu gwneud?
Bydd y cymwysterau newydd ar gael i'w haddysgu o 1 Medi 2019. Dim ond dysgwyr sy'n cofrestru i astudio ar neu ar ôl 1 Medi 2019 a fydd yn gallu dilyn y cymwysterau newydd. Bydd y cymwysterau presennol yn parhau i fod ar waith tan y dyddiad hwnnw. Yna, cynhelir y prosesau ardystio terfynol ar gyfer y cymwysterau presennol yn 2021.

Sut y bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar fy sefydliad?
Bydd y cymwysterau newydd yn gymwysterau cymeradwy cyfyngedig, felly y rhain fydd yr unig gymwysterau mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant a fydd ar gronfa ddata Cymwysterau yng Nghymru (QiW). Mae hyn yn golygu mai'r rhain fydd yr unig fersiynau o'r cymwysterau hyn a fydd yn gymwys ar gyfer arian cyhoeddus. O fis Medi 2019, y rhain hefyd fydd yr unig fersiynau o'r cymwysterau hyn a fydd mewn fframweithiau prentisiaeth.

A fydd angen i mi newid y corff dyfarnu yr wyf yn ei ddefnyddio?
Mae'r cymwysterau newydd wrthi'n cael eu datblygu gan gonsortiwm o gyrff dyfarnu sy'n cynnwys City & Guilds a CBAC. Os nad ydych yn defnyddio cymwysterau a ddarperir gan y sefydliadau hyn ar hyn o bryd, bydd gofyn i chi newid i'r cyrff dyfarnu hyn o 1 Medi 2019.

Pa newidiadau eraill all effeithio ar fy sefydliad?
Gall hyn effeithio ar eich sefydliad yn y ffyrdd canlynol:

  • O 2019, efallai na fydd y cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant sy'n cael eu darparu ar hyn o bryd yn  gymwys am arian cyhoeddus mwyach, er enghraifft drwy fframweithiau prentisiaeth (ar eithrio ar gyfer dysgwyr sydd hanner ffordd drwy eu cymwysterau neu sydd eisoes wedi dechrau arnynt);
  • O 2019, bydd y cymwysterau newydd yn gymwys ar gyfer arian cyhoeddus a nhw fydd yr unig gymwysterau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant a fydd yn gymwys ar gyfer arian cyhoeddus.
  • Gall y cynnwys pwnc, strwythur a maint y cymwysterau newydd fod yn wahanol i'r rhai rydych yn eu defnyddio ar hyn o bryd;
  • Gall dilysu allanol a'r cydbwysedd rhwng asesiad mewnol ac allanol newid;
  • Caiff cymhwyster craidd newydd ei gyflwyno, sy'n cydymffurfio â'r safonau sefydlu diwygiedig er mwyn helpu i symleiddio dysgu ar gyfer gweithwyr newydd.

Mae Cymwysterau Cymru yn gweithio gyda'r consortiwm cyrff dyfarnu i gadw costau ariannol a staffio'r gwaith o ddarparu'r cymwysterau newydd ar lefel debyg i'r cymwysterau presennol.

A fydd y cymwysterau newydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg?
Byddant. Bydd llawlyfrau, manylebau ac asesiadau enghreifftiol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ar gyfer pob un o'r cymwysterau newydd. Bydd pob asesiad allanol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, a bydd darparwyr dysgu yn cael cymorth er mwyn sicrhau bod asesiadau mewnol hefyd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.

Pa adnoddau a hyfforddiant fydd ar gael?
Bydd ystod o adnoddau ar gael, drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, gan gynnwys llawlyfrau, manylebau ac asesiadau enghreifftiol. Bydd y consortiwm cyrff dyfarnu ar gyfer y cymwysterau newydd yn darparu rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau hyfforddi, gwybodaeth ac adnoddau dwyieithog er mwyn paratoi darparwyr dysgu i ddarparu'r cymwysterau newydd. Bydd rhagor o wybodaeth am y rhain ar gael ar ein gwefannau.

Beth am ddysgwyr sydd eisoes yn gweithio tuag at gymhwyster?
Bydd y cymwysterau newydd ar gael i ddysgwyr sy'n cofrestru ar gyfer cymwysterau ar 1 Medi 2019, neu ar ôl hynny. Bydd cymwysterau cyfredol yn parhau i gael eu hariannu hyd at fis Medi 2019 a bydd cyfnod pontio er mwyn galluogi dysgwyr sydd eisoes yn gweithio tuag at gymhwyster i'w gwblhau. Ni fydd hyn yn effeithio ar ddysgwyr sydd eisoes yn gweithio tuag at gymhwyster, a byddant yn parhau i astudio nes iddynt gwblhau eu cymhwyster erbyn 2021.

Sut y gallaf gymryd rhan?
Bydd cyfleoedd i gymryd rhan yn y broses o ddatblygu'r gyfres newydd o gymwysterau ac i leisio eich barn. Bydd Cymwysterau Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru a WEDS y GIG yn hysbysebu llawer o'r cyfleoedd hyn ar ein priod wefannau.

https://gofalcymdeithasol.cymru/ 

Cymwysterau Cymru

http://www.nwssp.wales.nhs.uk/ggad

Pam nad yw'r cymwysterau Lefel 1 yn gyfyngedig mwyach?  
Yn ystod ein gweithgarwch ymgysylltu â rhanddeiliaid, cawsom safbwyntiau cymysg ar gymhwyster Lefel 1 penodol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant. O ganlyniad, mae Cymwysterau Cymru wedi penderfynu y gall canolfannau naill ai ddarparu cymwysterau Lefel 1 sy'n benodol i sector neu gymwysterau mwy generig mewn Astudiaethau Galwedigaethol. Awgrymodd yr adborth gan y sector pa mor bwysig oedd cynnal brwdfrydedd dysgwyr yn y maes pwnc a chefnogi'r rhai hynny a allai fod am ystyried gyrfa ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant. Mae rhestr lawn o'r cymwysterau yr effeithir arnynt ar gael ar Wefan Cymwysterau Cymru.

Amserlen

Ebrill 2019 – Amrywiad i'r penderfyniad i gyfyngu

Gwnaethom ddiwygio dyddiadau dechrau cyfyngu'r cymwysterau sydd i'w haddysgu o fis Medi 2020 drwy gyhoeddi hysbysiad amrywio.

Tachwedd 2018 – Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

Ym mis Tachwedd 2018, gwnaethom anfon llythyr i ganolfannau gyda manylion y dyddiad addysgu newydd ar gyfer y cymhwyster Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori.

Hydref 2018 – Dyddiadau addysgu cyntaf ar gyfer cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Ar 3 Hydref 2018, gwnaethom anfon llythyr i ganolfannau, gyda manylion y dyddiadau addysgu cyntaf ar gyfer cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant.

Awst 2018 – Rhestr o'r cymwysterau sydd wedi'u dynodi

Cytunwyd ar y cymwysterau, y mae disgwyl iddynt gael eu datblygu, fel cymwysterau blaenoriaethol, ar y cyd ag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yng Nghymru. Rydym yn ystyried y byddai'r cymwysterau newydd yn disodli amrywiaeth o gymwysterau dynodedig presennol sy’n gymwys i dderbyn cyllid cyhoeddus. Nid yw’r rhestr o gymwysterau dynodedig presennol yn un hollgynhwysfawr; caiff ei hadolygu’n rheolaidd, a gellir ei gweld yma (Saesneg yn unig).

Mawrth 2017 – Cyhoeddi'r Penderfyniad i Gyfyngu

Ar 31 Mawrth 2017, gwanethom gyhoeddi ein Penderfyniad i Gyfyngu.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am gymwysterau cyfyngedig yma.

Chwefror 2017 – Cyfyngu ar y cymwysterau newydd

Yn Chwefror 2017, penderfynwyd Bwrdd Cymwysterau Cymru bwrw ymlaen â’r gwaith i Gyfyngu’r gyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant.

Mae hyn yn golygu y bydd Cymwysterau Cymru yn cymeradwyo un fersiwn yn unig o bob cymhwyster i’w addysgu ar raglenni dysgu a ariennir yn gyhoeddus yng Nghymru, er mwyn i bob cymhwyster gael ei ddarparu gan un corff dyfarnu’n unig. Gellir comisiynu hyd at dri chorff dyfarnu i ddatblygu’r cymwysterau gwahanol ar draws y gyfres.

Gellir darllen rhagor o wybodaeth am gyfyngu yma.

Ionawr 2017 – Comisiynu datblygiad cymwysterau newydd

Yn Ionawr 2017 dechreuon ni broses ddatblygu i comisiynu corff (neu gyrff) dyfarnu i ddatblygu'r gyfres newydd o gymwysterau. Cyhoeddwyd yr hysbysiad contract ar GwerthwchiGymru ar 16 Ionawr 2017.

Tachwedd 2016 – Cyhoeddi'r cynnig i gyfyngu ar gymwysterau

Ar ôl ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad, gwnaethom gyhoeddi ein bwriad i gyfyngu nifer o ddisgrifiadau o gymwysterau yn ymwneud â Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant.

Gellir weld yr rhain yn ein Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol (PQL) yma.

Medi 2016 – Ymgynghoriad

Yn dilyn adroddiad yr adolygiad, gwnaethom lansio ymarfer ymgynghori i geisio barn ar gynigion ar gyfer datblygu cyfres newydd o gymwysterau, gan gynnwys y posibilrwydd o gyfyngu ar bob cymhwyster newydd i un fersiwn yn unig i'w ddefnyddio ar raglenni dysgu a ariennir yn gyhoeddus yng Nghymru.

Cafodd yr ymatebion i'r ymgynghoriad eu cyhoeddi ym mis Tachwedd 2016, a gellir eu gweld yma.

 

Gorffennaf 2016 – Adroddiad yr Adolygiad

Ym mis Gorffennaf 2016, gwanaethom gyhoeddi adroddiadau am ein canyfyddiadau a'n barn ynghylch effeithiolrwydd y cymwysterau presennol, a'r system gymwysterau, ar gyfer y sector yng Nghymru.

Roedd yr adroddiad yn cynnwys nifer o gynigion, gan gynnwys:

 

• Datblygu cyfres newydd o gymwysterau ar gyfer dysgwyr yng Nghymru er mwyn lleihau cymhlethdod a chodi ansawdd, ac wrth wneud hynny:

- Datblygu dulliau cyfannol a chreadigol o asesu cymhwysedd dysgwyr wrth iddynt ymgymryd â chymwysterau; 

- Darparu cyflwyniad i amrywiaeth eang o rolau yn y sector drwy ledu cwmpas y cymwysterau sydd ar gael i ddisgyblion rhwng 14-16 oed;

- Lleihau achosion o ddyblygu ac ailadrodd rhwng cymwysterau ar lefelau gwahanol;

- Cymhwyso trefniadau sicrhau ansawdd yn gyson ac yn gadarn ledled Cymru;

- Sicrhau bod pob agwedd ar y cymwysterau newydd ar gael yn ddwyieithog;

-  Cynyddu cynnwys pynciau allweddol, megis gofal dementia i'r rheini sy'n gweithio gyda phobl hŷn, neu chwarae i'r rheini sy'n darparu gofal plant;

• Gweithio gyda phartneriaid allweddol i sicrhau bod gwybodaeth glir ar gael ynghylch rolau a chyfrifoldebau gwahanol bob sefydliad mewn perthynas â chymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant.

 Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma.

Medi 2015 – Adolygiad Sectorol

Rhwng mis Medi 2015 a mis Mawrth 2016, cynhaliodd Cymwysterau Cymru raglen helaeth o gyfathrebu ac ymgynghori, gan gynnwys cyfweliadau a thrafodaethau gyda chyrff sectorol, darparwyr dysgu, cyflogwyr a dysgwyr, gan geisio eu barn am effeithiolrwydd y cymwysterau presennol a'r system gymwysterau yng Nghymru, a gofyn am y bylchau yn y rhain.

Roedd hyn yn cynnwys mwy na 125 o gyfarfodydd unigol. Bu i ni hefyd gael dros 200 o ymatebion i'n hymgynghoriad ar-lein a gwnaethom wrando ar farn mwy na 800 o ddysgwyr.

Cynhaliwyd dadansoddiad manwl gennym o ddeg o'r cymwysterau mwyaf poblogaidd y mae dysgwyr yn y sector hwn yng Nghymru yn eu cymryd. Pwrpas y dadansoddiad hwn oedd edrych ar fformat yr asesiadau, y dulliau sicrhau ansawdd, y dystiolaeth yr oedd dysgwyr yn ei darparu a sut yr oedd penderfyniadau asesu'n cael eu gwneud.