Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni

Mae Cymwysterau Cymru yn adolygu cymwysterau yn y sector Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni, sector â blaenoriaeth a nodwyd gan Lywodraeth Cymru. Fel rhan o'r adolygiad hwn, byddwn yn siarad â chyflogwyr, darparwyr dysgu, dysgwyr a chyrff yn y diwydiant, ynglŷn ag ystod ac addasrwydd y cymwysterau a gynigir yng Nghymru.

Mae gan beirianneg, gweithgynhyrchu ac ynni gryn dipyn o hanes yng Nghymru ac maent wedi cyfrannu'n gyson i economi gytbwys. Mae'r sector Gweithgynhyrchu yn unig yn cyflogi tua 150,000 o bobl yng Nghymru mewn dros 5,000 o gwmnïau, gan ddangos pwysigrwydd y sector.

Bydd yr adolygiad yn cynnwys cyfweliadau â rhanddeiliaid, grwpiau ffocws gyda dysgwyr, adolygiad technegol o fanylebau, gwaith dysgwyr a dogfennaeth allweddol arall sy'n cefnogi cymwysterau allweddol yn y sector, holiadur ar-lein, yn ogystal ag ymarfer cymharu rhyngwladol lle y caiff tebygrwydd a gwahaniaethau rhwng cymwysterau cyfatebol a gynigir mewn gwledydd eraill eu cymharu â'r rhai hynny yma yng Nghymru.

Mae amcanion yr adolygiad o'r sector Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni yn cynnwys:

  • meithrin dealltwriaeth o'r dirwedd cymwysterau;
  • nodi barn sefydliadau partner ar effeithiolrwydd cymwysterau sy'n bodoli eisoes a'r system ei hun i ddiwallu anghenion dysgwyr, cyflogwyr a sefydliadau addysg uwch;
  • ystyried i ba raddau y mae'r cymwysterau yn dechnegol effeithiol ac yn addas i'r diben;
  • nodi unrhyw wersi i'w dysgu o gymwysterau mewn gwledydd eraill cymaradwy;
  • penderfynu p'un a ddylai Cymwysterau Cymru gymryd unrhyw gamau gweithredu, neu argymell bod eraill yn eu cymryd, i wella effeithiolrwydd cymwysterau neu'r system ei hun.

Bydd yr adolygiad yn para drwy gydol 2019, gydag adolygiad technegol o gymwysterau yn cael ei gynnal yn ystod yr haf. Cysylltir â chyrff dyfarnu yn uniongyrchol ynglŷn â'r adolygiad technegol. Rydym yn bwriadu cyhoeddi canfyddiadau ac unrhyw argymhellion yn hydref 2020.

Os hoffech gymryd rhan yn yr adolygiad, cysylltwch â ni yn AdolygiadPeirianneg@cymwysteraucymru.org