Adolygiadau sector

Dylai cymwysterau galwedigaethol adlewyrchu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr felly rydym yn canolbwyntio ar gymwysterau mewn sectorau gwaith penodol, drwy ein rhaglen o Adolygiadau Sector.

Adolygiadau sector yw conglfaen ein gwaith mewn perthynas â chymwysterau galwedigaethol, ynghyd â'n gwaith beunyddiol fel rheoleiddiwr.

O fewn pob adolygiad sector anelwn at:

 • ddeall y tirlun cymwysterau yn y sector;
 • clywed barn rhanddeiliaid am y cymwysterau a'r system gymwysterau yn y sector;
 • ystyried i ba raddau y mae'r cymwysterau, a'r system gymwysterau, yn dechnegol effeithiol ac yn addas i'r diben;
 • dysgu gwersi o systemau cymwysterau gwledydd eraill;
 • penderfynu p'un a ddylai Cymwysterau Cymru gymryd unrhyw gamau gweithredu, neu argymell bod eraill yn eu cymryd, i wella cymwysterau neu'r system.

Ein dull gweithredu

Rydym yn:

 • cyfweld â rhanddeiliaid gan gynnwys cyflogwyr, cyrff sector, darparwyr dysgu seiliedig ar waith, sefydliadau addysg bellach ac ysgolion;
 • sefydlu panel rhanddeiliaid o 'ffrindiau beirniadol' er mwyn ein helpu a'n cynghori;
 • annog unigolion i rannu eu barn â ni drwy arolwg ar-lein;
 • cynnal adolygiad technegol o gymwysterau gan gynnwys gwaith dysgwyr;
 • cynnal astudiaeth gymharu ddesg ryngwladol.

Ym mhob adolygiad, cawn ein llywio gan yr angen i gymwysterau yng Nghymru fod yn berthnasol i gyflogwyr ledled y DU.

Trefn ein hadolygiadau sector yw:

 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol (gan gynnwys gofal plant a gwaith chwarae) a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2016;
 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (a gyhoeddir ar ddechrau 2018);
 • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (a gyhoeddir yn 2018);
 • Peirianneg, gweithgynhyrchu uwch ac ynni (a gyhoeddir yn 2019);
 • Gwasanaethau ariannol (i'w drefnu);
 • Gwasanaethau cwsmeriaid a manwerthu (i'w drefnu);
 • Teithio a thwristiaeth (i'w drefnu);
 • Lletygarwch ac arlwyo (i'w drefnu).

Mae pob adolygiad sector yn wahanol ac ni fydd canlyniadau un adolygiad o reidrwydd yr un peth â chanlyniadau'r adolygiad nesaf.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein Strategaeth Cymwysterau Galwedigaethol.