Adolygiad o Sgiliau Hanfodol Cymru

Nod yr adolygiad yw casglu tystiolaeth gan ein rhanddeiliaid allweddol a chael adborth am ba mor addas at bwrpas ydi cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru, adnabod unrhyw faterion neu awgrymiadau sy’n codi o’r dystiolaeth ac adborth yma, ac ystyried pa newidiadau neu ddigwyddiadau allai fod eu hangen i sicrhau bod cymwysterau Sgiliau Hanfodol yn parhau i fodloni ein prif nodau. 

Mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol yn rhan bwysig o ddysgu ar ôl 16 oed a rhaglenni prentisiaeth yng Nghymru ac rydyn ni’n awyddus i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn gymwysterau gwerth chweil a gwerthfawr. Dysgu mwy am gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru. 

Am ragor o wybodaeth neu er mwyn cofrestru eich diddordeb mewn cymryd rhan yn yr adolygiad hwn, cysylltwch â SgiliauHanfodolCymru@Cymwysterau.cymru 

 

 

Amserlen Adolygiad Sgiliau Hanfodol Cymru

 

 

Newidiadau i Gymwysterau Llythrennedd Digidol Hanfodol 

Ar wahân i'r Adolygiad Sgiliau Hanfodol, rydyn ni hefyd wedi bod yn gweithio gydag Agored, City & Guilds, Pearson a CBAC i gyflwyno newidiadau i'r cymwysterau presennol er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i ddiwallu anghenion dysgwyr a darparwyr dysgu.  

Ym mis Medi 2022, fe gafodd  mân newidiadau i Lefelau 1-3 Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif a Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu eu cyflwyno gyda’r nod o wella hylawrwydd a dilysrwydd yr asesiadau.   

Bydd  diweddariad i gymwysterau Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol ym mis Medi 2023:  

  • Cael gwared ar y llinyn Dysgu Digidol. Nid yw hyn bellach yn cael ei ystyried mor bwysig ag yr oedd yn ystod cyfnod cychwynnol y cymhwyster.  
  • Diweddariad i’r derminoleg a ddefnyddir, er enghraifft, dileu ‘amgylcheddau digidol’ a defnyddio’r term ‘amlgyfrwng’, 
  • Mireinio’r geiriad a ddefnyddir ar gyfer y sgiliau a’r canlyniadau dysgu fel eu bod yn perthyn yn agosach, 
  • Darparu ymhelaethu cliriach i roi arweiniad ychwanegol ar y gofynion, 
  • Rhoi mwy o bwyslais ar sicrhau bod y cynnyrch digidol a grëir yn addas at y diben a’r gynulleidfa,
  • Cyflwyno ystyriaethau moesegol ar lefel 2 

Am fwy o wybodaeth am y newidiadau a'r diweddariadau hyn, ewch i wefannau'r cyrff dyfarnu.