Tystysgrif Her Sgiliau Uwch

Ym mis Medi 2020, lansiwyd ein hymgynghoriad Sgiliau’r Dyfodol pan wnaethom ofyn am farn ar newidiadau arfaethedig i gymhwyster y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (THS) a fframwaith trosfwaol Bagloriaeth Cymru Uwch.

Yn sgil yr ymgynghoriad rydym wedi penderfynu cymryd y camau canlynol. 

  • Dod â fframwaith Bagloriaeth Cymru i ben er mwyn canolbwyntio ar y cymhwyster annibynnol sy'n seiliedig ar sgiliau.

  • Creu cymhwyster newydd o'r enw 'Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru', a fydd ar gael o fis Medi 2023.

  • Dylunio'r cymhwyster newydd i fod yn fwy hylaw, yn fwy diddorol ac yn haws ei ddeall.

Gallwch ddarllen manylion llawn yr ymgynghoriad a'r canlyniadau yn ein hadroddiad penderfyniadau, ein hadroddiad canfyddiadau a'n fersiwn gryno, i gyd ar y dudalen hon.  

                   

Ar ôl gwneud ein penderfyniadau, ein cam nesaf yw defnyddio ein pwerau statudol i sicrhau corff dyfarnu i ddatblygu'r cymhwyster. Rydym yn bwriadu cyfyngu'r cymhwyster hwn i un ffurf, ac ar 23 Chwefror 2021 cyhoeddon ni hysbysiad o fwriad i gyfyngu i roi mwy o wybodaeth i randdeiliaid sy'n debygol o gael eu heffeithio.

Mae’r dyddiad cau ar gyfer sylwadau mewn perthynas â’r Hysbysiad o Fwriad i Gyfyngu bellach wedi mynd heibio. Yn dilyn hyn, siaradon ni â chyrff dyfarnu a allai fod â diddordeb mewn contract consesiwn i ddatblygu a dyfarnu’r cymhwyster hwn fel rhan o broses ymgysylltu cyn tendro. Rydym bellach wedi cyhoeddi ein Penderfyniad i Gyfyngu yma. Am fwy o wybodaeth, ewch yma

Rydym wedi penderfynu cyfyngu'r cymhwyster i un ffurf am gyfnod o 7 mlynedd a datblygu'r cymhwyster newydd drwy lwybr comisiynu. Am fwy o wybodaeth ymglyn â’r proses hwn, ewch yma.