Y diweddaraf ar Dystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru

Y llynedd, gwnaethom gyhoeddi adolygiad annibynnol o Dystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru. Roedd yr adolygiad wedi gwneud argymhellion ar sut y gellid gwella’r ffordd y caiff y cymwysterau hyn eu cyflwyno a’u dylunio. Yn y blog hwn, rydym yn crynhoi’r gwaith y mae angen i ni ei wneud o ran rhoi’r argymhellion ar waith a’n cynllun ar gyfer y misoedd i ddod.

Haf 2019 

Mae cryn dipyn wedi bod yn digwydd ym maes Bagloriaeth Cymru ers ein diweddariad diwethaf. Cafodd ymchwiliad Pwyllgor Plant, Pobol Ifanc ac Addysg y Cynulliad Cenedlaethol i statws cymhwyster Bagloriaeth Cymru ei gyhoeddi ym mis Ebrilla oedd yn cadarnhau bod yna ‘rinwedd amlwg o astudio Bagloriaeth Cymru, yn enwedig o ran ehangder y sgiliau a ddatblygir gan ddysgwyr ar gyfer dysgu yn y dyfodol, cyflogaeth a bywyd.’ Mae’r adroddiad hefyd yn cydnabod y gwaith a wneir gennym i wella dyluniad Tystysgrif Her Sgiliau (‘y Dystysgrif’) Bagloriaeth Cymru.

Ers chwech mis rydym ni wedi bod yn gweithio gyda’r grŵp Dylunio a’r grŵp Ymarferwyr yn edrych yn benodol ar y fersiwn o’r Dystysgrif Her Sgiliau sy’n cael ei ddysgu mewn ysgolion wrth ochr y cymwysterau TGAU (fersiwn CA4). Rydym wedi ystyried sut i’w gwneud yn gydnaws â’r cwricwlwm, gan gynnwys pa sgiliau y dylai’r cymhwyster anelu tuag atynt. Rydym o’r farn y dylai barhau i ganolbwyntio ar yr un sgiliau â’r rhai cyfredol, h.y. ysgiliau ehangach y cyfeirir atynt yn y cwricwlwm, ond y gellid gwneud rhagor o waith defnyddiol i ddisgrifio’r sgiliau hynny’n fwy penodol.

Rydym hefyd wedi bod yn brysur yn codi ymwybyddiaeth a hybu dealltwriaeth o’r Dystysgrif gyda rhanddeiliaid. Yn ddiweddar, mi wnaethon ni gynnal seminar ar gyfer y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu, y corff proffesiynol ar gyfer Adnoddau Dynol a datblygu pobol, i helpu egluro’r Dystysgrif Her Sgiliau i gyflogwyr Cymru.

Daeth criw da i’r seminar, ac mi wnaeth y rhai a oedd yno gadarnhau pwysigrwydd y sgiliau hynny y mae’r Dystysgrif wedi ei chynllunio i’w datblygu, ar gyfer y rheiny sy’n ymuno â’r gweithlu. Hefyd, mae Swyddog Ymgysylltu ag Adnoddau Dynol Cymwysterau Cymru yn parhau i godi ymwybyddiaeth am y Dystysgrif Her Sgiliau gyda phrifysgolion ledled y Deyrnas Unedig.

Tra bod yna lawer o waith eto i’w wneud cyn i ni ymgynghori ar ein cynigion ar gyfer newidiadau i’r Dystysgrif y flwyddyn nesaf, rydym yn hyderus bod y ffordd yn glir er mwyn gallu cyrraedd at ganlyniad llwyddiannus, diolch i’r llu o gyfraniadau cadarnhaol a gafwyd gan bawb hyd yma.

Gwanwyn 2019

Mae dechrau 2019 wedi bod yn gyfnod prysur a chynhyrchiol o ran pob agwedd ar y Dystysgrif Her Sgiliau. Mae ein gwaith i godi ymwybyddiaeth a gwella dealltwriaeth o Dystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru yn mynd rhagddo o hyd. Ym mis Chwefror, gwnaethom lansio ymgyrch radio mewn gorsafoedd lleol a chenedlaethol ac ar Spotify. Rydym wedi diweddaru ein gwefan i gynnwys straeon personol gan gyn-fyfyrwyr ynglŷn â'r ffordd y mae'r Dystysgrif Her Sgiliau wedi'u helpu. Gallwch hefyd ddarllen tystiolaeth gan brifysgolion a grwpiau cymunedol yn egluro pam eu bod yn gwerthfawrogi'r dystysgrif.  

Yn ystod y gwanwyn hwn, cyfarfuom â'n Grŵp Ymarferwyr unwaith eto. Wrth i ni ddiwygio dyluniad y Dystysgrif Her Sgiliau, hoffem ddeall sut mae'n gweithio'n ymarferol o safbwynt y rheini sy'n ei chyflwyno. Felly, gwnaethom ofyn i'r grŵp (sy'n cynnwys athrawon a chydlynwyr y Dystysgrif Her Sgiliau) i drafod cryfderau a gwendidau'r dystysgrif o safbwynt addysgu a dysgu. Roedd cysondeb calonogol yn yr adborth ar yr hyn sy'n cymell ac yn ennyn diddordeb myfyrwyr a pha fathau o brofiadau a gweithgareddau sy'n effeithiol ym maes datblygu sgiliau.  

Mae gwaith y Grŵp Dylunio wedi datblygu y tu hwnt i'r ystyriaethau dylunio o lefel uchel i adolygu agweddau penodol ar y Dystysgrif Her Sgiliau yn fwy manwl. Canolbwyntiwyd i ddechrau ar y diffiniadau o'r sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd. Gwyddom y gallai eglurhad gwell o'r sgiliau hyn helpu i wella dealltwriaeth athrawon a dysgwyr ohonynt, cefnogi cynnydd o fewn ac ar draws lefelau ac egluro'r deilliannau dysgu a'r meini prawf asesu yn well. Mae'r grŵp hefyd yn ystyried y cysylltiad rhwng y sgiliau a phob un o Heriau'r Dystysgrif Her Sgiliau a'r Prosiect Unigol a'r ffordd y cânt eu hasesu.  

Ein camau nesaf fydd dechrau llywio cynigion ar gyfer newidiadau yn seiliedig ar ganlyniadau gwaith y Grŵp Dylunio a'r Grŵp Ymarferwyr. 

Gaeaf 2018-19

Rydym bellach wedi sefydlu ac wedi cyfarfod â Grŵp Dylunio Bagloriaeth Cymru newydd sy’n gyfrifol am ystyried a datblygu cynigion ar gyfer newidiadau i’r Dystysgrif Her Sgiliau. Mae’r Grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o GolegauCymru, Estyn, consortia addysg rhanbarthol Llywodraeth Cymru a CBAC. Mae pedwar arbenigwr ym maes cymwysterau sy’n seiliedig ar sgiliau ac asesiadau, rydym wedi’u comisiynu i roi cyngor ac arweiniad technegol, hefyd yn rhan o’r grŵp 
 
Cyfarfu’r grŵp am y tro cyntaf ym mis Tachwedd. Yn y cyfarfod hwn, gwnaethom gadarnhau diben a rôl y Grŵp ac, yn bwysig ddigon, y cyd-destun rydym yn gweithio ynddo o ystyried y gwaith sy’n mynd rhagddo i ddatblygu cwricwlwm newydd i Gymru. Dechreuodd y Grŵp ystyried beth y gellid ei wneud i fireinio a datblygu’r Dystysgrif Her Sgiliau ymhellach.  
 
Cafodd pob agwedd ar y Dystysgrif Her Sgiliau ei thrafod yn y cyfarfodydd. Roedd yn ddiddorol clywed amrywiaeth o safbwyntiau a oedd i gyd wedi’u llywio gan berthynas wahanol â’r cymhwyster; o’r rheini a oedd yn hollol newydd i’r cymhwyster i eraill a oedd wedi bod yn rhan o fersiynau etifeddol. Un o’r materion a gododd yn gyson drwy gydol y drafodaeth oedd cydnabod llwyddiannau’r Dystysgrif Her Sgiliau ac awydd i adeiladu ar hynny er mwyn ei gwella a’i hatgyfnerthu. Roedd ystyried profiad y myfyrwyr a’r athrawon yn ganolog i bob trafodaeth.  
 
Ochr yn ochr â’r Grŵp Dylunio y mae Grŵp Ymarferwyr Bagloriaeth Cymru. Mae’r Grŵp hwn yn cynnwys tua 25 o athrawon sydd wedi cyflwyno’r Dystysgrif Her Sgiliau o ystod eang o ysgolion a cholegau ledled Cymru. Mae ganddynt gyfoeth o brofiad o’r manteision a’r heriau sy’n gysylltiedig â chyflwyno’r cymhwyster a’r hyn y mae angen ei wneud er mwyn ennyn diddordeb disgyblion, rhannu gwybodaeth â rhieni a rhoi trefn ar adnoddau sy’n golygu bod hwn yn fforwm perffaith i brofi cynigion y Grŵp Cynllunio a rhoi adborth er mwyn llywio datblygiadau.  
 
Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y Grŵp Ymarferwyr hwn yn y Canolbarth ym mis Tachwedd. Trafodwyd syniadau ar sut i ategu model cyfredol y Dystysgrif Her Sgiliau cyn ystyried beth y gellid ei wneud i’w fireinio a’i atgyfnerthu. Byddwn yn cyfarfod eto ym mis Chwefror 
 
Rhannwyd canlyniadau trafodaethau’r ddau Grŵp gyda’i gilydd. Rydym yn teimlo bod hon yn rhan bwysig o’r broses, am fod yn rhaid ystyried unrhyw newidiadau sy’n cael eu cyflwyno yn drylwyr, ar ôl gwaith cynllunio ac ymgysylltu gofalus, a hefyd yn ystyriol o’r cyd-destun addysg ehangach. Mae’n galonogol bod cryn dipyn o bethau’n gyffredin rhwng y meysydd y gwnaeth y ddau Grŵp eu nodi i’w gwella yn ogystal â rhai argymhellion newydd.  
 
Bydd y ddau grŵp yn cyfarfod eto ym mis Ionawr a mis Chwefror er mwyn cadarnhau cynigion ar gyfer sut y gellid gwella cynllun y Dystysgrif Her Sgiliau. Byddwn yn rhannu rhai o’r syniadau sy’n deillio o’r trafodaethau hynny yn ein diweddariad nesaf.