Ail-lunio'r cynnig cymwysterau 14-16 ehangach yng Nghymru

Rydym am wybod pa gymwysterau ddylai fod ar gael ochr yn ochr â’r TGAU newydd i ddiwallu anghenion pob dysgwr rhwng 14 ac 16 oed a chefnogi’r Cwricwlwm newydd i Gymru.

Beth yw'r cynnig ehangach

Mae'r cynnig ehangach yn cyfeirio at yr holl gymwysterau nad ydynt yn gymwysterau TGAU a gaiff eu hastudio gan ddysgwyr rhwng 14 ac 16 oed. Rydym yn edrych ar gymwysterau o lefel mynediad i fyny ac yn edrych ar ystod eang o bynciau megis y Byd Gwaith, Gallu Ariannol, Datblygu Gyrfaoedd, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Diogelwch Bwyd, Sgiliau Hanfodol, Chwaraeon a Chymorth Cyntaf.

Rydym am gael sgwrs genedlaethol am sut y gallai cymwysterau’r dyfodol fod yn wahanol. Dyma pam rydym yn gofyn i bawb sydd â diddordeb personol - dysgwyr, cyflogwyr, rhieni/gofalwyr, gweithwyr addysgol proffesiynol a'r cyhoedd - ddweud eu dweud ar y sgiliau, y pynciau, y cynnwys, yr asesu a'r defnydd o dechnoleg ddigidol yn y cymwysterau hyn.

Beth sydd wedi'i wneud hyd yn hyn?

Yn ogystal â siarad â gwahanol grwpiau rhanddeiliaid, rydym wedi adolygu'r cymwysterau a gynigir ar hyn o bryd a sut mae hyn yn cyd-fynd â’r Cwricwlwm newydd i Gymru yn ogystal ag asesu'r llwybrau dilyniant y mae'n eu cefnogi i lwybrau ôl-16. Rydym hefyd wedi gwerthuso'r cymwysterau rhyngwladol cyfatebol ac wedi cymharu cymwysterau yn yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon, a elwir yn 'adolygiad pen desg'.

 

Ceir amserlen ar gyfer ein gwaith o lunio'r cynnig ehangach isod. 

 

 

Beth sy’n digwydd nesaf?

Rydym am glywed eich barn chi am y cymwysterau ehangach hyn sy'n cael eu hastudio gan ddysgwyr rhwng 14 ac 16 oed. Er enghraifft, pa sgiliau a phynciau ddylai gael eu cynnwys fel rhan o'r cymwysterau hyn? Beth yw rôl Dyma rai o'r cwestiynau rydym yn eu gofyn fel rhan o'n harolwg.

Felly, os ydych chi’n rhiant/gofalwr, yn gyflogwr neu'n rhywun sydd â diddordeb mewn addysg, cwblhewch ein harolwg erbyn dydd Llun 31 Ionawr 2022. 

Mae gennym hefyd arolwg yn arbennig ar gyfer dysgwyr. Os ydych chi'n ddysgwr, cwblhewch yr arolwg drwy ddilyn y ddolen hon erbyn dydd Llun 31 Ionawr 2022.

Os oes gennych gwestiwn neu os hoffech gysylltu â ni, anfonwch e-bost at: diwygio@cymwysteraucymru.org