Mesur hyder a barn y cyhoedd ynglŷn â chymwysterau yng Nghymru

Gwnaethom gomisiynu arolwg i fesur hyder y cyhoedd mewn cymwysterau TGAU a Safon UG/Safon Uwch ac archwilio barn y cyhoedd ynglŷn â gwerth Bagloriaeth Cymru a Chymwysterau Galwedigaethol.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Gwener 19 Hydref, 2018
Y Cyfnod a drafodir: Medi - Hydref 2017
Diweddariad nesaf: Rhagfyr 2018 (dros dro)

Dyma'r tro cyntaf i Cymwysterau Cymru gomisiynu arolwg o'r fath â'r bwriad o'i gynnal yn rheolaidd er mwyn mesur hyder y cyhoedd mewn ffordd gyson.  

Mae heriau annatod wrth geisio mesur syniad mor haniaethol a chymhleth â hyder cyhoeddus, gan gynnwys yr heriau sy'n gysylltiedig â sicrhau sefydlogrwydd y mesuriadau o ystyried y gwahanol ffyrdd o gasglu data.

Felly, roeddem yn awyddus i weld a fyddai gwahaniaethau mawr rhwng yr ystadegau a gynhyrchir wrth ddefnyddio dulliau gwahanol, gyda'r bwriad o gynhyrchu tystiolaeth a fyddai'n dangos a oedd y dewisiadau oedd ar gael yn debygol o fod yn hollbwysig yn nhermau sefydlogrwydd yr ystadegau a gynhyrchwyd. 

Dyna pam y gwnaethom gomisiynu dau gyflenwr i gynnal yr arolwg gan ddefnyddio dulliau arolygu gwahanol: 

1. YouGov, sy'n cynnal panel ar-lein o ymatebwyr i'r arolwg

2. Beaufort Research, sy'n cynnal arolwg omnibws wyneb-yn-wyneb 

Rydym yn cyhoeddi adroddiadau'r ddau gyflenwr. Er bod yr ystadegau a gynhyrchwyd yn cynnwys rhai gwahaniaethu, yn ôl y disgwyl, roedd patrwm cyffredinol y canfyddiadau'n debyg iawn.

Er mwyn osgoi unrhyw ddryswch a chynnal lefel dda o gysondeb, dylid dyfynnu'r data o arolwg wyneb yn wyneb Beaufort Research. Y rheswm dros hyn yw bod Beaufort Research wedi cael ei ddewis i gynnal arolygon yn y dyfodol gan ddefnyddio'r un fethodoleg.

Dyma rai o uchafbwyntiau arolwg wyneb-yn-wyneb Beaufort Research: 

  • Roedd gan yr ymatebwyr y lefel uchaf o hyder yn y datganiad bod cymwysterau cyffredinol yn ffordd dda o baratoi ar gyfer astudio ymhellach, gyda 76% yn cytuno neu'n cytuno'n gryf â'r datganiad hwn ar gyfer cymwysterau UG/Safon Uwch a 79% ar gyfer cymwysterau TGAU.
  • Gwelwyd y lefel isaf o gytundeb mewn perthynas â'r datganiad bod marcio ar gyfer cymwysterau cyffredinol yn gywir, gyda 32% ar gyfer safon UG/Safon Uwch a 41% ar gyfer TGAU.
  • Ar yr un pryd, dim ond canran fach o'r ymatebwyr oedd yn anghytuno â'r datganiad hwn (15% ar gyfer Safon UG/Safon Uwch 16% ar gyfer TGAU). Canlyniad hyn felly oedd cynhyrchu'r ganran fwyaf o bobl nad oeddent yn cytuno neu'n anghytuno â'r datganiad, a chanran gymharol uchel o ymatebwyr a ddywedodd nad oeddent yn sicr sut i ymateb. Gall hyn fod oherwydd bod aelodau o'r cyhoedd yn llai tebygol o feddwl eu bod yn deall agweddau technegol ar y system gymwysterau, megis marcio.
  • Roedd bron i 4 allan o 5 o'r ymatebwyr (79%) yn credu bod cymwysterau TGAU yn baratoad da ar gyfer astudio ymhellach. Fodd bynnag, roedd canran lai yn ystyried eu bod yn baratoad da ar gyfer gwaith (52%). Cafodd safbwyntiau tebyg eu nodi ynghylch Safon UG/Safon Uwch (76% a 44% yn y drefn honno).
  • Roedd mesur cyfansawdd yr hyder mewn cymwysterau cyffredinol (wedi'i amcangyfrif fel cyfartaledd y sgoriau cyfartalog ar gyfer pob datganiad) yn 3.51 ar gyfer Safon UG/Safon Uwch a 3.62 ar gyfer TGAU, lle mai 1 yw'r isaf a 5 yw'r uchaf.
  • Doedd 62% o'r ymatebwyr erioed wedi clywed am Fagloriaeth Cymru neu'n gwybod dim amdani. Roedd Bagloriaeth Cymru yn fwy cyfarwydd i bobl ifanc ac ymatebwyr o statws economaidd-gymdeithasol uwch.
  • Pan gafodd hanfod y Tystysgrif Her Sgiliau ei egluro, roedd 65% o'r ymatebwyr yn cytuno bod y gallu i astudio ar gyfer Tystysgrif Her Sgiliau yn werthfawr i ddyfodol pobl ifanc, a dim ond 6% yn anghytuno.
  • Roedd lefelau uchel o gytundeb ymysg yr ymatebwyr ynglŷn â gwerth cymwysterau galwedigaethol, a gafodd eu diffinio'n fras fel cymwysterau ar gyfer rhychwant o bynciau'n ymwneud â'r byd gwaith.
  • Roedd oddeutu tri chwarter ohonynt (78%) yn cytuno bod ennill cymhwyster galwedigaethol yn hytrach na Safon Uwch pan fo unigolyn yn 18 oed o leiaf yr un mor werthfawr â llwyddo mewn arholiad Safon Uwch, ac roedd cryn dipyn yn fwy (88%) yn cytuno bod gwneud cymwysterau galwedigaethol mewn ysgolion ynghyd â chyrsiau TGAU yn werthfawr yng nghyd-destun dyfodol pobl ifanc. 

Cyswllt  

Ymchwil

Ffôn: 01633 373 253
E-bost: research@Qualificationswales.org  

Y Wasg

Ffôn: 01633 373 216
E-bost: comms@qualificationswales.org  

 

Nid oes unrhyw ddatganiadau blaenorol eto.