Dadansoddiad Effaith Cydraddoldeb Haf 2020 TGAU, UG, a Safon Uwch

Datganiad ystadegau swyddogol ad hoc sy'n cyflwyno data ar fylchau cyrhaeddiad yn ôl nodweddion dysgwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 29 Hydref, 2020
Y Cyfnod a drafodir: Haf 2020
Diweddariad nesaf: Amherthnasol

Pwyntiau Allweddol: 

  • Mae'r datganiad hwn yn cyflwyno ystadegau swyddogol ar wahaniaethau yng nghanlyniadau cymwysterau yn ôl nodweddion dysgwyr. Wrth ddehongli'r gwahaniaethau hyn, mae'n bwysig nodi y gallai ffactorau dryslyd eraill fod wedi dylanwadu ar y gwahaniaethau hyn, fel y dewis o bynciau a chyrhaeddiad blaenorol nad oedd yn bosibl eu hystyried gyda’r data a oedd ar gael. Mae hefyd yn bwysig gosod bylchau cyrhaeddiad yn eu cyd-destun trwy arsylwi sut mae bylchau cyrhaeddiad yn amrywio yn ôl pwnc ac o flwyddyn i flwyddyn. Ar lefel pwnc, gall yr amrywiad hwn fod yn eithaf sylweddol oherwydd newidiadau yng ngallu dysgwyr sy'n dewis astudio pwnc, meintiau mynediad bach mewn llawer o gymwysterau a ffactorau eraill. 
  • Yn y mwyafrif o bynciau, mae bylchau cyrhaeddiad rhyw wedi bod o blaid merched yn ystod y blynyddoedd diwethaf. O'i gymharu â'r blynyddoedd diwethaf, roedd y bylchau cyrhaeddiad ar sail rhyw ar gyfer graddau 2020 (diwygiedig) yn tueddu i fod yn ehangach (mwy o blaidd benywod) ar y graddau uchaf ar gyfer TGAU, UG, a Safon Uwch ac yn gulach (llai o blaidd benywod) ar y graddau canol ar gyfer Safon Uwch, o gymharu â blynyddoedd blaenorol. Fodd bynnag, nid oedd y patrwm hwn yn gyson ar draws pob pwnc. 
  • Roedd y bylchau cyrhaeddiad yn ôl cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim ar gyfer graddau 2020 (diwygiedig) yn tueddu i fod yn ehangach (mwy o blaid dysgwyr nad ydynt yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim) ar y graddau uchaf ar gyfer TGAU ac UG ac yn gulach (llai o blaid dysgwyr nad ydynt yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim) ar y graddau canol ar gyfer Safon Uwch, o gymharu â blynyddoedd blaenorol. Fodd bynnag, nid oedd y patrwm hwn yn gyson ar draws pob pwnc. 
  • Roedd y bylchau cyrhaeddiad darpariaeth anghenion addysgol arbennig ar gyfer graddau 2020 (diwygiedig) yn tueddu i fod yn ehangach (mwy o blaid dysgwyr heb ddarpariaeth anghenion addysgol arbennig) ar y graddau uchaf ar gyfer TGAU ac UG, o gymharu â blynyddoedd blaenorol. Fodd bynnag, nid oedd y patrwm hwn yn gyson ar draws pob pwnc.
  • Mae cymhariaeth o raddau 2020 (diwygiedig) â 2019 yn ôl grŵp ethnig eang yn dangos cynnydd mewn canlyniadau ar gyfer pob grŵp ethnig eang ar y graddau uchel a chanolig ar gyfer pob math o gymhwyster. 

Manylion cyswllt 

Ystadegydd 

Ffôn: 01633 373 253 

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org 

Y Wasg 

Ffôn: 01633 373 216 

E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org 

Nid oes unrhyw ddatganiadau blaenorol eto.