Cwestiynau Cyffredin

Dyma rai cwestiynau cyffredin ynglŷn â chynlluniau ar gyfer dyfarnu cymwysterau yn 2021.

Oherwydd cymhlethdod a natur newidiol y sefyllfa, mae'r rhain yn cael eu diweddaru'n rheolaidd. Nodwch y dudalen hon, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau nad ydyn nhw wedi'u cynnwys yma, e-bostiwch cyfathrebu@cymwysteraucymru.org  ac fe wnawn ni geisio eu hateb.  

Haf 2021

A fydd arholiadau'n cael eu cynnal yn haf 2021?

Ar hyn o bryd, y cynllun yw cynnal arholiadau gyda'r addasiadau i gymwysterau fel y'u cyhoeddwyd gan CBAC.   

Yn wyneb yr ansicrwydd parhaus, a oes unrhyw fwriad i wneud addasiadau pellach i gynnwys cymwysterau?

Rydym yn parhau i asesu effaith y pandemig a byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein syniadau.

Amharwyd ar fy mlwyddyn gyntaf o TGAU yn 2020 oherwydd y pandemig coronfeirws (COVID-19). Pa newidiadau sy'n cael eu gwneud i gymwysterau TGAU yn 2021 i adlewyrchu'r amser dysgu a gollwyd?

Gwnaethom gyhoeddi y bydd cymwysterau'n cael eu haddasu i'w asesu yn 2021, er mwyn lliniaru'r amser addysgu a dysgu a gollwyd a chynorthwyo ysgolion a cholegau i gydymffurfio â chanllawiau ymbellhau cymdeithasol

Amharwyd ar fy mlwyddyn gyntaf o astudio VQ yn 2020 oherwydd y pandemig coronfeirws (COVID-19). Pa newidiadau sy'n cael eu gwneud i gymwysterau VQ yn 2021 i adlewyrchu'r amser dysgu a gollwyd?

Bydd cyrff dyfarnu yn cyfathrebu â chanolfannau eu dull arfaethedig o ymdrin ag unrhyw addasiadau i'w cymwysterau ar gyfer 2020/21, er mwyn helpu i liniaru'r tarfu ar addysgu, dysgu ac asesiadau.

Gan fod TGAU a Safon Uwch wedi lleihau cynnwys i adlewyrchu'r amser dysgu a gollir, a fydd y cymhwyster yn dal i fod yr un mor gyfredol?

Rydym wedi nodi egwyddorion clir i gyrff dyfarnu eu dilyn wrth wneud addasiadau, er mwyn sicrhau bod dilysrwydd y cymwysterau wedi'i gynnal.

Cyhoeddwyd yn Lloegr y bydd oedi i arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch a amserlennwyd yn haf 2021. A fydd yr un peth yn digwydd yng Nghymru?

Rydyn ni’n ymwybodol o'r penderfyniad a wnaed yn Lloegr ynghylch amserlen arholiadau haf 2021. Rydyn ni wedi bod yn trafod gwahanol opsiynau ar gyfer dyfarnu cymwysterau yn haf 2021 gyda CBAC, Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid. Cyn bo hir, byddwn yn rhoi cyngor i'r Gweinidog Addysg, a fydd yn penderfynu ar y dull o fynd ati i ystyried TGAU, UG a Safon Uwch haf 2021, cyn diwedd mis Hydref. Yna byddwn yn gallu rhoi rhagor o wybodaeth i chi. 

Rwy'n astudio Cymhwyster Galwedigaethol newydd i Gymru yn unig ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Ofal Plant. A yw fy nghymhwyster wedi'i addasu?

Mae City & Guilds a CBAC wedi rhoi trefniadau ar waith ar gyfer dysgwyr sy'n cwblhau'r cymwysterau cymeradwy newydd ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yn ystod 2020-21.   Mae'r trefniadau hyn yn helpu i leihau effaith tarfu ar addysgu ac asesu a gaiff ei achosi gan Covid-19 ac yn disodli'r trefniadau a gyhoeddwyd gennym ar 24 Ebrill 2020.

Mae manylion llawn am yr addasiadau ar gyfer y gyfres newydd o gymwysterau i Gymru'n unig ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant ar gyfer 2020-21 i’w gweld ar wefan Iechyd a Gofal Dysgu Cymru.

Rwy'n astudio cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Ofal Plant gyda "Cymru" neu "Cymru a Gogledd Iwerddon" yn y teitl.

Mae'r cyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant i Gymru a Gogledd Iwerddon wedi cytuno ar addasiadau cyson i ddysgwyr a fydd yn cwblhau eu cymhwyster yn ystod 2020-21. Mae'r addasiadau hyn yn disodli'r trefniadau a gyhoeddwyd ar 24 Ebrill 2020.

Gellir dod o hyd i'r addasiadau, gan gynnwys rhestr o'r cymwysterau perthnasol yma.  Os nad yw eich cymhwyster wedi'i gynnwys yn y ddogfen hon, neu os hoffech gael gwybod mwy am yr addasiadau, cysylltwch â'ch canolfan neu'ch corff dyfarnu.

Rwy'n astudio cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru. A yw fy nghymhwyster wedi'i addasu?

Mae pedwar corff dyfarnu Sgiliau Hanfodol Cymru (Agored Cymru, City & Guilds, Pearson a CBAC) wedi rhoi trefniadau ar waith ar gyfer dysgwyr sy'n dilyn y cymwysterau hyn yn ystod 2020-21.  Mae'r trefniadau hyn yn helpu i leihau effaith tarfu ar asesu a gaiff ei achosi gan Covid-19 ac yn disodli'r trefniadau a gyhoeddwyd ar 20 Ebrill 2020.

Mae manylion llawn am yr addasiadau ar gyfer cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru ar gyfer 2020-21 i’w cael yma.

 

Tachwedd 2020

A yw cyfres arholiadau mis Tachwedd 2020 yn mynd rhagddi yng Nghymru?

Ydy, mae cyfres arholiadau mis Tachwedd yng Nghymru yn rhoi cyfle i ddysgwyr sefyll arholiadau TGAU CBAC mewn Saesneg Iaith, Mathemateg, Mathemateg Rhifedd a Chymraeg Iaith. Mae arholiadau yn y pynciau hyn wedi'u hamserlennu i'w cynnal rhwng 2-11 Tachwedd. Gweler y datganiad a gyhoeddwyd gennym ar ein gwefan ar 14 Hydref.

Sut y gallwn ni, fel ysgol neu goleg yng Nghymru, baratoi ar gyfer y lefel bosibl o darfu wrth weinyddu cyfres arholiadau yn y cyfnod digynsail hwn?

Dylai canolfannau ystyried y mathau o darfu posibl ar unrhyw gyfres arholiadau a datblygu cynlluniau wrth gefn i gefnogi'r broses o wneud penderfyniadau. Rydym yn ymwybodol na fydd hyn yn bosibl ar gyfer pob achos yn y cyfnod digynsail hwn. Rydym yn parhau i weithio gyda CBAC a Llywodraeth Cymru i ddarparu cymaint o gymorth ag sy'n bosibl.  

https://www.qualificationswales.org/cymraeg/gwybodaeth-i-randdeiliaid/schools-and-colleges/canllawiau-amharu-ar-arholiadau/  

Beth sy'n digwydd os byddaf yn colli un o'm dau bapur arholiad ar gyfer pwnc oherwydd bod yn rhaid i mi hunanynysu?

Yn y sefyllfa honno, cyn belled â'ch bod wedi sefyll o leiaf 25% o'r asesiad cyffredinol ar gyfer y cymhwyster, gall eich canolfan wneud cais am ystyriaeth arbennig a gellir cynhyrchu eich gradd. (Mae hon yn broses sy'n berthnasol mewn unrhyw gyfres arferol os bydd dysgwyr yn colli arholiad oherwydd salwch).  

Beth sy'n digwydd os byddaf yn colli pob un o’m harholiadau mewn un pwnc oherwydd bod yn rhaid i mi hunanynysu?

Yn yr achos hwn, ni ellir cynhyrchu gradd i chi ar gyfer y pwnc hwn. Byddwch yn gallu sefyll y cymhwyster eto yn haf 2021. 

Beth sy'n digwydd os anfonir fy ngrŵp blwyddyn gyfan adref o’r ysgol oherwydd bod dysgwyr yn profi'n bositif am Covid-19. Alla i ddal i sefyll fy arholiadau?

Bydd hyn yn dibynnu ar gyngor iechyd y cyhoedd ar y pryd a chynlluniau wrth gefn y ganolfan. Efallai y bydd modd sefyll yr arholiadau mewn lleoliad arall, neu hyd yn oed fynd i'r ganolfan i sefyll yr arholiadau, ond mae'n dibynnu ar y cyngor lleol a'r senario lleol.