Dyfarnu yn 2021

                    

    

TGAU, Safon UG, Safon Uwch a’r Dystysgrif Her Sgiliau  

Ar hyn o bryd, rydym yn tybio y bydd arholiadau ac asesiadau'n cael eu cynnal yn 2021. Ar y sail honno, rydym wedi cytuno â CBAC ar amrywiaeth o addasiadau ar gyfer yr hyn a gaiff ei asesu. 

Yn y cyfamser, rydym yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru, CBAC a rhanddeiliaid o bob rhan o'r sector addysg i gytuno ar drefniadau amgen os na all arholiadau ddigwydd, naill ai i rai neu i bob dysgwr. Gwyddom fod ysgolion, colegau a dysgwyr yn awyddus i wybod mwy am y cynlluniau hyn. Byddwn yn diweddaru'r tudalennau hyn gyda'r wybodaeth ddiweddaraf. 

Yn Lloegr mae trafodaethau ar amserlenni arholiadau'r haf nesaf, ac rydym yn cadw llygad barcud arnynt ac yn ystyried y goblygiadau i ddysgwyr a chanolfannau yng Nghymru. Mae rhai pynciau TGAU, UG a Safon Uwch sydd hefyd yn cael eu dyfarnu mewn rhannau eraill o'r DU. Rydym yn gweithio'n agos gyda rheoleiddwyr eraill ac adrannau'r llywodraeth i gytuno ar y dull o ymdrin â'r rhain.  

Rydym wedi ysgrifennu at ysgolion a cholegau yng Nghymru i egluro sut rydym yn datblygu trefniadau ar gyfer dyfarnu yn 2021.

Cymwysterau Galwedigaethol 

O ran cymwysterau galwedigaethol a ddyfernir yng Nghymru yn unig, mae'r addasiadau canlynol wedi'u cyhoeddi ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol.  

  • Mae’r addasiadau ar gyfer cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant cymeradwy wedi'u cyhoeddi gan y Consortiwm ar wefan Dysgu Iechyd a Gofal Cymru.  
  • Mae'r cyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant i Gymru a Gogledd Iwerddon wedi cytuno ar addasiadau cyson i ddysgwyr a fydd yn cwblhau eu cymhwyster yn ystod 2020-21. Mae'r addasiadau hyn yn disodli'r trefniadau a gyhoeddwyd ar 24 Ebrill 2020. Gellir dod o hyd i'r addasiadau, gan gynnwys rhestr o'r cymwysterau perthnasol yma. Os nad yw eich cymhwyster wedi'i gynnwys yn y ddogfen hon, neu os hoffech gael gwybod mwy am yr addasiadau, cysylltwch â'ch canolfan neu'ch corff dyfarnu.

  • Mae’r addasiadau ar gyfer dysgwyr sy'n cwblhau eu cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru hyd at 30 Tachwedd a thu hwnt wedi'u diweddaru. Gellir dod o hyd i fanylion yr addasiadau yma.

O ran cymwysterau a ddyfernir mewn rhannau eraill o'r DU, rydym yn parhau i weithio'n agos gyda rheoleiddwyr Lloegr (Ofqual) a Gogledd Iwerddon (CCEA Regulation) a chyrff dyfarnu i ddatblygu addasiadau a senarios posibl ar gyfer dyfarnu yn haf 2021. 

Lle cynigir cymwysterau galwedigaethol ledled y DU, mae hi’n bwysig ein bod yn cymryd ymagwedd gyffredin er mwyn sicrhau tegwch i bob dysgwr. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'n cyd-reoleiddwyr yn y DU i ddod o hyd i atebion ar gyfer cymwysterau sy'n effeithio'n uniongyrchol ar ddysgwyr yng Nghymru.