Cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru - 24 Ebrill 2020

Dros yr wythnosau diwethaf rydym wedi bod yn gweithio gyda chyrff dyfarnu, Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW) i ddod o hyd i'r datrysiadau cywir i ddysgwyr sydd i fod i gwblhau eu hasesiadau yn y cymwysterau pwysig hyn yr haf hwn.

Rydym hefyd wedi gweithio'n agos gyda'r rheoleiddwyr yn Lloegr a Gogledd Iwerddon i sicrhau cysondeb o ran dull gweithredu. Diolch am eich amynedd wrth i ni gwblhau'r gwaith hwn.  

Mae effaith Covid-19 ar ein bywydau ni i gyd yn sylweddol, ond mae’n ddiamau mai’r sectorau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant sy’n dioddef fwyaf. Rydym yn gwybod bod y sefyllfa’n effeithio’n fawr ar lawer o ddysgwyr, cyflogwyr, tiwtoriaid ac aseswyr sy'n ymwneud â chyflawni ac asesu'r cymwysterau hyn. 

Mae ystod o gymwysterau ar gael yn y sectorau hyn, gyda gwahanol bwrpasau a llwybrau dilyniant yn gysylltiedig â nhw. Mae'r cymwysterau hyn hefyd yn cynnwys amrywiaeth o ddulliau asesu, y mae rhai ohonynt yn asesu gwybodaeth a dealltwriaeth o theori, tra bo eraill yn cadarnhau cymhwysedd ymarferol. O ystyried y ffactorau hyn, ni fu'n bosibl nodi un dull gweithredu y gellir ei ddefnyddio ar draws y gyfres gyfan. Felly, mae ystod o ddatrysiadau wedi cael eu datblygu a bydd cyrff dyfarnu yn cysylltu â chanolfannau i egluro’r camau nesaf. Rhaid i ganolfannau gyflwyno’r wybodaeth angenrheidiol i’r corff dyfarnu yn y fformat penodedig er mwyn derbyn canlyniadau.  

Mae'r trefniadau sydd wedi’u rhoi ar waith yn berthnasol i ddysgwyr a oedd i fod i gwblhau eu cymwysterau cyn 31 Gorffennaf 2020. Ar gyfer rhai cymwysterau, rydym hefyd wedi rhoi trefniadau ar waith ar gyfer dysgwyr sydd i fod i gwblhau eu cymwysterau rhwng 1 Awst a 30 Tachwedd. 

Bydd y dull gweithredu ar gyfer cymwysterau TGAU a TAG mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn dilyn y broses ar gyfer cymwysterau cyffredinol. 

Rhaid i ganolfannau roi'r wybodaeth angenrheidiol i'r cyrff dyfarnu yn y fformat y gofynnir amdano er mwyn gallu cyhoeddi'r canlyniadau.

 

Cymwysterau newydd i Gymru yn unig mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant a ddyfernir gan City & Guilds a CBAC. Mae'r cymwysterau hyn wedi cael eu haddysgu ers mis Medi 2019 

Rydym wedi cytuno ar ddull gweithredu cyffredin ar draws y ddau gorff dyfarnu sy'n cynnig y cymwysterau hyn. Bydd y dull hwn yn berthnasol i ddysgwyr nad oeddent wedi cwblhau eu cymwysterau cyn 20 Mawrth 2020 ac a oedd i fod i gwblhau eu cymwysterau cyn 31 Gorffennaf 2020.  

Cymwysterau craidd - lle mae'r dysgwyr wedi cwblhau asesiad digonol cyn 20 Mawrth 2020 y gellir seilio canlyniad pendant arno, bydd y corff dyfarnu’n cyhoeddi canlyniadau wedi'u cyfrifo. Fodd bynnag, os nad yw dysgwr wedi cael eu hasesu ddigon i allu cyhoeddi canlyniadau, caiff yr asesiadau eu gohirio nes i'r canolfannau ail-agor. Pan fydd canolfannau'n ail-agor, bydd angen i'r dysgwyr sy'n cwblhau eu cymwysterau Craidd hyd at 30 Tachwedd gwblhau'r asesiad amlddewis a nifer llai o asesiadau astudiaethau achos.  Mae'r dyddiadau hyn yn rhai dros dro a gallant newid yn unol â chyngor a chyfyngiadau'r llywodraeth.   

Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2 - Egwyddorion a Chyd-destunau - gofynnir i athrawon hysbysu'r corff dyfarnu o’r radd yr oedd pob dysgwr yn fwyaf tebygol o'i chael. Bydd y rhain yn cael eu gwirio gan y corff dyfarnu, a fydd yn cyhoeddi canlyniadau ar ôl i wiriadau gael eu cymhwyso. 

Cymwysterau ymarferol - o ystyried bod y cymwysterau hyn yn canolbwyntio ar gadarnhau cymhwysedd ymarferol, bydd gwaith asesu'n cael ei ohirio hyd nes y gellir cael tystiolaeth o'r sgiliau ymarferol hynny.  

Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant - Ymarfer a Theori - o gofio mai prif bwrpas y cymhwyster yma yw cadarnhau cymhwysedd ymarferol, bydd asesu’r gydran ymarfer yn cael ei ohirio hyd nes y gellir cael tystiolaeth o’r sgiliau ymarferol hynny. Ar gyfer dysgwyr a oedd i fod i sefyll eu huned allanol yn haf 2020, bydd trefniadau yn cael eu rhoi ar waith i alluogi dyfarnu'r cymhwyster ar ôl i'r dysgwr gwblhau'r elfen ymarfer yn llwyddiannus. Ar gyfer y dysgwyr hyn, bydd y canlyniad ar gyfer yr uned allanol yn seiliedig ar raddau asesu canolfannau a gyflwynir gan athrawon ac a safonwyd gan CBAC.

Bydd gwybodaeth am y dull ar gyfer pob cymhwyster yn y gyfres o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant newydd a gynigir gan City & Guilds a CBAC ar gael ar wefan Dysgu Iechyd a Gofal Cymru. 

 

Cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant eraill a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion penodol gweithlu Cymru. Mae'r cymwysterau hyn yn cynnwys "Cymru" yn y teitl.   

Mae nifer o gymwysterau a ddatblygwyd ar gyfer gweithlu Cymru cyn cyflwyno'r gyfres newydd o gymwysterau ac sydd ar gael i ddysgwyr o hyd. Cynigir y cymwysterau hyn gan Agored Cymru, City & Guilds, NCFE-CACHE a Pearson. Rydym wedi cytuno ar ddull gweithredu cyffredin er mwyn sicrhau cysondeb ar gyfer dysgwyr a chanolfannau, sydd hefyd yn bodloni gofynion rheoleiddiwr y gweithlu. Mae'r trefniadau hyn yn berthnasol i ddysgwyr a oedd i fod i gwblhau eu cymwysterau cyn 31 Gorffennaf 2020.  

Ar gyfer cymwysterau Lefel 1 sy'n cynnig cyflwyniad i'r sector a chymwysterau Lefelau 2 a 3 sy’n seiliedig ar wybodaeth, bydd cyrff dyfarnu yn cyhoeddi canlyniadau wedi'u cyfrifo. Ar gyfer cymwysterau ar Lefelau 2-5 sy’n cadarnhau cymhwysedd, rydym yn gofyn i gyrff dyfarnu addasu eu dulliau asesu i alluogi dysgwyr sy'n agos at ddiwedd eu cwrs i gael eu canlyniadau yr haf hwn. Gellir gweld rhestr o'r cymwysterau hyn yma. 

Cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant sydd ar gael yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon 

Bydd cymwysterau eraill mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant, sydd hefyd ar gael i ddysgwyr yn Lloegr, yn dilyn trefniadau a gaiff eu cyfleu ar wahân gan Ofqual. Mae Ofqual wedi cyhoeddi y bydd dysgwyr ar y rhan fwyaf o gymwysterau sy'n arwain at Addysg Bellach neu Addysg Uwch yn cael canlyniad wedi’i gyfrifo yr haf hwn. Mae hyn yn cynnwys llawer o'r cymwysterau BTEC Pearson a chymwysterau Cambridge Nationals a Technicals OCR sy'n cael eu cymryd gan ddysgwyr yng Nghymru. Bydd cyrff dyfarnu yn cadarnhau'r trefniadau ar gyfer y cymwysterau hyn gyda chanolfannau. 

 

Cymwysterau (newydd) cymeradwy ar gyfer Cymru 

Corff dyfarnu 

Dull 

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Oedolion)  

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Plant a Phobl Ifanc)  

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 2:  Craidd          

 

City & Guilds, CBAC 

Bydd dysgwyr sydd wedi cwblhau'n llwyddiannus:

NAILL AI dau o’r tri asesiad astudiaethau achos

 

NEU un astudiaeth achos a'r asesiad amlddewis 

 

AC wedi llwyddo mewn asesiad sicrhau ansawdd allanol (EQA)

 

yn cael canlyniadau wedi’u cyfrifo.  Gall canolfannau hawlio tystysgrifau ar gyfer dysgwyr sy'n bodloni'r meini prawf uchod ac sydd wedi cwblhau'r dysgu angenrheidiol.

 

Bydd angen i ddysgwyr nad ydynt yn bodloni'r meini prawf hyn gwblhau asesiad pan fydd canolfannau'n ailagor.

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc)  

City & Guilds 

NAILL AI tri o’r pedwar asesiad astudiaethau achos

NEU ddau asesiad astudiaethau achos mewn Iechyd a Lles a'r asesiad amlddewis 

 

AC wedi llwyddo mewn asesiad sichrau ansawdd allanol (EQA) yn cael canlyniadau wedi’u cyfrifo. 

 

Gellir dyfarnu'r cymhwyster Craidd ar gyfer y llwybr sengl priodol i ddysgwyr nad ydynt wedi cwblhau'r cyfuniad priodol o asesiadau astudio i gyflawni'r cymhwyster Craidd Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc gyfun os ydynt yn bodloni'r meini prawf a ddisgrifir uchod. Rhaid i ganolfannau gyfeirio at ganllawiau City & Guilds lle mae'n rhaid cwblhau asesiadau astudiaethau achos yn llwyddiannus er mwyn cael eu hystyried ar gyfer dyfarnu'r cymhwyster llwybr cyfun neu lwybr sengl. 

 

Gall canolfannau hawlio tystysgrifau ar gyfer dysgwyr sy'n bodloni'r meini prawf uchod ac sydd wedi cwblhau'r dysgu angenrheidiol.

 

Bydd angen i ddysgwyr nad ydynt yn bodloni'r meini prawf hyn gwblhau asesiad pan fydd canolfannau'n ailagor.

Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2: Egwyddorion a Chyd-destunau  

CBAC 

Bydd dysgwyr a oedd i fod i gwblhau eu cymhwyster cyn 31 Gorffennaf 2020 yn derbyn canlyniad wedi'i gyfrifo yn seiliedig ar amcangyfrif athrawon 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2: Ymarfer (Oedolion)  

Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3: Ymarfer (Oedolion)  

Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)  

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 2:  Ymarfer  

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 3:  Ymarfer  

 

City & Guilds 

Bydd asesiadau'n cael eu gohirio nes i'r canolfannau ailagor.  

 

Gall dysgwyr sy'n dal i fod yn y gweithle barhau i gynhyrchu tystiolaeth ar gyfer eu portffolio a gall aseswyr adolygu hyn o bell lle bo hynny'n bosibl. 

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 2:  Ymarfer a Theori  

CBAC 

Bydd yr asesiadau'n cael eu gohirio nes i'r canolfannau ailagor.  

 

 

 

Cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant eraill a gynlluniwyd ar gyfer gweithlu Cymru 

Corff dyfarnu 

Dull 

Cymwysterau Lefel 1 – cymwysterau rhagarweiniol ar gyfer y sector 

Agored Cymru, City & Guilds, NCFE CACHE, Pearson 

Bydd dysgwyr a oedd i fod i gwblhau eu cymhwyster cyn 31 Gorffennaf 2020 yn derbyn canlyniad wedi'i gyfrifo yn seiliedig ar asesiadau a gwblhawyd a rhagfynegiadau athrawon.  

Cymwysterau Lefel 2-5 (cymwysterau sy’n cynnwys Cymru yn y teitl) 

Agored Cymru, City & Guilds, NCFE CACHE, Pearson 

Addasir yr asesiadau sy'n weddill ar gyfer dysgwyr sydd i fod i gwblhau eu cymhwyster cyn 31 Gorffennaf 2020 sydd wedi cwblhau o leiaf 70% o'r cymhwyster.  Gall aseswyr ddefnyddio dulliau asesu eraill, e.e. myfyrio, tystiolaeth cyflogwyr, myfyrio cyfannol yn seiliedig ar farn i gadarnhau cyflawniad deilliannau dysgu. 

 

Bydd manylion pellach i gefnogi canolfannau yn cael eu darparu gan y cyrff dyfarnu. 

 

Bydd angen i ddysgwyr nad ydynt wedi cwblhau 70% gwblhau gweddill yr asesiad yn ddiweddarach.