Beth nawr bod tymor arholiadau'r haf wedi'i ganslo?

Mae Meinir McLellan, y Swyddog Data ac Arholiadau yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin Caerfyrddin, yn esbonio sut mae canslo arholiadau wedi effeithio ar ei gwaith.

Yr haf. Agosáu at ddiwedd y flwyddyn academaidd i'r rhai sy'n byw ac yn anadlu'r amserlen academaidd. Dyma pryd mae popeth yn dod yn fyw. Uchafbwynt ein holl waith caled fel canolfan yn dod at ei gilydd i gefnogi dysgwyr i lwyddo yn eu harholiadau. 

Fel arfer, mae canolfannau addysg yn fwrlwm o ddysgwyr yn gwthio tuag at y rhwystr olaf hwnnw.  Mae ymarferwyr yn helpu ym mhob ffordd bosibl i gefnogi dysgwyr gyda'r hwb olaf hwnnw. Pawb yn gweithio yn yr un cyfeiriad, er mwyn cyrraedd y nod cyffredin. 

Ond yr haf hwn nid oes arholiadau, dim nerfau ystafell arholiad, dim papurau arholiad i'w trefnu ac nid oes unrhyw oruchwylwyr i'w rheoli.

Mae gweithwyr proffesiynol ym myd addysg - staff gweinyddol, ymarferwyr ac arweinwyr - i gyd wedi addasu ac wedi gweithio gyda'i gilydd er lles y dysgwr wrth sicrhau eu bod, yn ystod y dyddiau eithriadol hyn, yn cael cymorth gyda'u llesiant, e-ddysgu ac yn deall penderfyniadau sydd wedi'u gwneud am y cymwysterau y maen nhw’n eu hastudio.

Y penderfyniad i ganslo'r arholiadau oedd yr un cywir. Rydym wedi canolbwyntio ar ddarparu'r wybodaeth sydd ei hangen ar gyrff dyfarnu i gefnogi dyfarnu graddau a gyfrifir yr haf hwn. 

Does dim gwahaniaeth pa mor brofiadol ydych chi y dyddiau hyn. Mae'r rhain yn amseroedd digynsail i bawb. Yr ydym i gyd yn dysgu wrth fynd ymlaen a byddwn yn fwy profiadol pan fyddwn yn cyrraedd yr ochr arall. Mae'n her, ond mae'r adegau gwaethaf yn aml yn denu'r gorau o bobl. Mae gweithio gyda chydweithwyr o ganolfannau eraill neu o Cymwysterau Cymru a CBAC, yn dangos sut y gall y 'tîm arholi' (fel rydw i’n hoffi ein galw) dynnu ynghyd, addasu, esblygu a symud ymlaen gyda dyfodol a lles disgyblion yn gadarn ar flaen ein meddyliau a'n harferion.

Bydd dyddiau rhyfedd 2020 yn aros gyda ni am byth. Bydd COVID-19 yn siŵr o effeithio ar addysg, y cyflwyno, ein harholiadau, ac asesiadau fel yr ydym yn ei adnabod am flynyddoedd i ddod. Wrth i ni gynllunio ar gyfer haf 2021, rydym yn ymwybodol o'r amser addysgu sydd wedi ei golli, ond rydym yn parhau'n optimistaidd am yr addysgu a'r dysgu arloesol a'r defnydd o dechnoleg sydd wedi agor drysau a chyfleoedd eraill i ganolfannau, i ymarferwyr ac i ddysgwyr. 

Mae cynllunio ar gyfer arholiadau yn y dyfodol yn anodd. Ond os bydd gweithio gyda'r tîm arholiadau wedi dysgu unrhyw beth i mi, byddwn yn addasu, byddwn yn arloesi ac yn esblygu ac rydym yn frwdfrydig wrth i ni baratoi cynlluniau wrth gefn tymor byr a fydd yn caniatáu i bob dysgwr wneud cynnydd yn eu teithiau addysg.

Ni allwch baratoi ar gyfer tarfu o'r maint hwn. Ond, gydag un nod cyffredin, a'r dysgwr wrth wraidd yr hyn a wnawn, byddwn yn parhau ar y llwybr a rennir, gan weithio i gerrig milltir academaidd sy'n ei huno ni fel cenedl, gan ddysgu ar hyd y ffordd. 

Bob dydd, dwi'n gweld sut mae staff ymroddgar yn cefnogi dysgwyr trwy lwyfannau digidol amrywiol, gan gymhwyso brwdfrydedd a chreadigrwydd i weithgarwch addysgu bob dydd.  Rwy'n credu ein bod mewn sefyllfa dda fel swyddogion arholiadau i barhau i gefnogi dysgwyr ac athrawon fel eu bod yn parhau i ffynnu yn y cyfnod eithriadol hwn.

Rwy'n edrych ymlaen, fodd bynnag, at y tro nesaf y gallwn lenwi neuaddau ein hysgolion gyda desgiau arholiadau; y tro nesa y byddwn ni'n paratoi ein cynlluniau eistedd; ein chwiliad nesaf am ystafelloedd a staff addas i hwyluso ein harholiadau; ein papurau arholiad nesaf i'w rheoli; ein cyfle nesaf i ddechrau arholiad...

Tan hynny, gadewch i ni barhau i gydweithio fel y gallwch, yn y blynyddoedd i ddod pan ofynnir i chi 'beth wnaethoch chi yn ystod y profiad hwn', ymateb yn briodol ... 'Beth wnes i?.. Gwnes i fy ngorau.’

Meinir McLellan, Swyddog Data ac Arholiadau, Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

 

Cyhoeddwyd 26 Mai 2020