Coronafeirws - Covid-19

Mae ysgolion ar gau ac mae'r arholiadau haf yn cael eu canslo oherwydd y pandemig coronafeirws.

Rydyn ni'n gwybod bod yna lawer o gwestiynau sydd gennych chi i gyd am yr hyn sy'n digwydd nesaf, gan gynnwys sut y bydd dysgwyr yn cael eu graddio eleni. Byddwn yn cynnwys y wybodaeth fwyaf diweddar gennym ni yn yr adran hon. Byddwn hefyd yn cynnwys datganiadau perthnasol gan Lywodraeth Cymru, CBAC a phartneriaid eraill yn y sector addysg.

Datganiad ar ddull haf 2020 o ran dysgwyr Safon UG a Blwyddyn 10 yng Nghymru - 27 Mawrth 2020

Yr wythnos diwethaf gwnaed y penderfyniad i gau ysgolion a chanslo holl arholiadau’r haf hwn. Fe wnaethom egluro sut y bydd graddau TGAU a Safon Uwch yn cael eu dyfarnu. Heddiw gallwn amlinellu'r ffordd ymlaen i ddysgwyr a oedd i fod i sefyll eu harholiadau safon UG a dysgwyr Blwyddyn 10 a fyddai wedi cymryd asesiadau uned yng Nghymru yr haf hwn. Yr wythnos nesaf byddwn yn diweddaru ar gymwysterau eraill. 

Safon UG 

Yng Nghymru, mae safonau UG yn gymwysterau annibynnol yn ogystal â bod yn gyfraniad at gymwysterau Safon Uwch - fel arfer bydd dysgwyr yn cwblhau unedau UG ym mlwyddyn 12, ac yna unedau A2 ym mlwyddyn 13. Gan fod canlyniadau UG yn cyfrannu at ganlyniadau Safon Uwch, mae’n bwysig ein bod ni, Llywodraeth Cymru, a CBAC yn ystyried goblygiadau hyn ar gymwysterau Uwch Gyfranol haf 2021 yn ofalus. 

Heddiw, yn sgil ystyriaeth ddyrys o’r dewisiadau y gallwn gymryd, yn ogystal â’r cyngor a roddwyd gennym, mae’r Gweinidog wedi penderfynu na fydd y dysgwyr a oedd i fod i sefyll eu harholiadau Safon Uwch eleni yn gorfod eu sefyll yn nes ymlaen. 

Yn hytrach, byddant yn cael eu trin yn yr un modd â’r rhai sy’n gwneud eu TGAU a’u Safon Uwch. 

Eleni, bydd yr holl ddysgwyr UG yn derbyn gradd UG ac ni fydd arholiadau UG yn cael eu cynnal nes Haf 2021. Bydd y radd a ddyfernir yn seiliedig ar ystod o dystiolaethau gwahanol, gan gynnwys graddau a aseswyd gan athrawon, ac ni fyddant yn cyfrannu tuag at ganlyniadau Safon Uwch yn 2021. 

Yn ystod haf 2021, bydd gan ddysgwyr UG ddau ddewis o ran eu dyfarniad Safon Uwch. Gallant un ai dewis sefyll yr unedau A2 yn unig, gan olygu bydd eu gradd Safon Uwch yn cael ei ddyfarnu ar sail eu perfformiadau yn yr unedau hynny yn unig, neu gallant ddewis sefyll unedau UG yn ogystal â’r unedau A2. Pe byddent yn dewis sefyll yr unedau UG yn ogystal â’r rhai A2, byddent yn derbyn y radd orau o’r naill lwybr neu’r llall. 

Dysgwyr Blwyddyn 10 

Bydd y dysgwyr Blwyddyn 10 a oedd i fod i sefyll arholiadau a fyddai wedi arwain at gymhwyster TGAU llawn yn yr haf yn derbyn gradd yn dilyn yr un drefn â dysgwyr Blwyddyn 11. Bydd graddau a aseswyd gan athrawon a thystiolaethau eraill yn cael eu defnyddio i gyfrifo’r graddau. 

Ni fydd dysgwyr Blwyddyn 10 a oedd i fod i sefyll unedau a fyddai’n arwain at ganlyniadau TGAU yr haf nesaf, yn derbyn canlyniad ar gyfer unedau. Bydd gan y dysgwyr hynny ddau ddewis. Gallant un ai sefyll yr unedau y maent yn bwriadu eu dewis yn haf 2021 yn unig, gyda’u gradd TGAU yn cael ei gyfrifo ar sail y perfformiad hwnnw yn unig. Neu, yn hytrach, gallant ddewis sefyll yr unedau Blwyddyn 10 yn ystod haf 2021 yn ogystal ag unedau Blwyddyn 11. Pa bynnag lwybr a ddewisir gan y dysgwyr, byddent yn derbyn y radd orau o’r naill lwybr neu’r llall. 

Arweiniad Pellach 

Ar gyfer TGAU, UG, Safon Uwch, a’r Dystysgrif Her Sgiliau, bydd graddau a aseswyd gan athrawon yn cael eu casglu fel rhan o’r dystiolaeth a ddefnyddir i benderfynu graddau terfynol cymwysterau. Bydd cyngor ac arweiniad ynglŷn â’r graddau a aseswyd gan athrawon yn cael ei anfon i ysgolion a cholegau yr wythnos nesaf. 

Mae CBAC eisoes wedi darparu rhagor o arweiniad o rran asesiadau di-arholiad, a fyddai wedi bod ar gamau gwahanol o’u cwblhad pan gaewyd ysgolion. 

Cymwysterau heblaw am TGAU, UG, Safon Uwch, a’r Dystysgrif Her Sgiliau 

Rydym wrthi’n ddiwyd yn ceisio cadarnhau’r sefyllfa o ran y cymwysterau eraill a gymerir gan ddysgwyr yng Nghymru. O ran y cymwysterau a gymerir gan ddysgwyr yng Nghymru’n unig, rydym yn cydweithio’n agos â’r cyrff dyfarnu a’r rhanddeiliaid er mwyn gwneud y penderfyniadau cywir i’n dysgwyr, byddwn yn rhoi diweddariad ar hynny'r wythnos nesaf. 

O ran cymwysterau a gymerir gan ddysgwyr ledled y DU, rydym yn gweithio gyda rheoleiddwyr eraill y DU, cyrff dyfarnu, a llywodraethau er mwyn sicrhau cysondeb. Byddwn yn rhannu’r manylion unwaith y bydd hynny’n bosibl. 

Gwnaethpwyd yr holl benderfyniadau yng nghyd-destun cyfnod na welwyd ei debyg o’r blaen. Rydym yn ymwybodol eich bod chi’n chwilio am atebion i sawl cwestiwn gwahanol, ac rydym yn gweithio’n galed i ddatblygu’r datrysiadau gorau posibl. Diolch i chi am eich amynedd – byddwn yn parhau i gyhoeddi gwybodaeth wrth iddo ein cyrraedd, felly cofiwch edrych ar ein gwefan os gwelwch yn dda. 

Cyhoeddi graddau ar gyfer cymwysterau haf 2020 - 20 Mawrth 2020

Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i ganslo arholiadau ar gyfer haf 2020, rydym yn gweithio gyda CBAC i sefydlu'r ffordd decaf i roi graddau ar gyfer cymwysterau TGAU, Safon Uwch a’r Dystysgrif Her Sgiliau.

Rydym yn deall bod hwn yn gyfnod anodd iawn i ddysgwyr, gweithwyr addysg proffesiynol, rhieni ac unrhyw un arall y mae datblygiadau iechyd cyhoeddus difrifol a chyflym, a sefyllfa sydd y tu hwnt i'w rheolaeth, yn effeithio arnynt. 

Mae gan bobl lawer o gwestiynau ynglŷn â sut y bydd hyn yn gweithio’n ymarferol. Er na chawn yr holl atebion hyd nes y byddwn wedi gweithio'n ofalus drwy'r manylion a'r dadansoddi, gallwn roi syniad o’n dull gweithredu. 

Bydd graddau ar gyfer cymwysterau TGAU a Safon Uwch yn 2020 yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio ystod o dystiolaeth. Byddant yn seiliedig ar gyfuniad o ffactorau a all gynnwys marciau am waith a gwblhawyd hyd yma, er enghraifft, canlyniadau UG ar gyfer graddau Safon Uwch, a graddau safonedig a asesir gan athrawon. 

Bydd graddau a asesir gan athrawon yn seiliedig ar yr hyn y byddai athrawon yn disgwyl i ddysgwr ei gyflawni ar ddiwedd y cwrs. Mae angen iddynt gynrychioli dyfarniad teg, rhesymol ac wedi'i ystyried yn ofalus o'r radd fwyaf tebygol y gellid ei gyflawni mewn amgylchiadau arferol. Mae hwn yn ddyfarniad proffesiynol sy'n seiliedig ar y wybodaeth asesu gyfun a gedwir ar gyfer y dysgwr hwnnw a bydd yn farn gyfannol yn hytrach nag yn canolbwyntio ar un ffynhonnell dystiolaeth fel ffug arholiadau. Nid graddau targed na graddau dyheadol yw'r rhain ac nid ydynt yn gysylltiedig â mesurau perfformiad, sydd wedi'u hatal am eleni gan Lywodraeth Cymru. 

O ystyried pwysigrwydd clir canlyniadau TGAU, Safon Uwch a’r Dystysgrif Her Sgiliau ar gyfer symud ymlaen i addysg, gwaith a bywyd, rydym yn blaenoriaethu'r cymwysterau hyn. Nid ydym yn bwriadu cyhoeddi graddau ar gyfer Safon UG nac ar gyfer asesiadau uned a gymerir gan ddysgwyr Blwyddyn 10 yn yr un modd. Ar gyfer y dysgwyr hynny, rydym yn edrych ar amrywiaeth o opsiynau, gan gynnwys y cyfle i sefyll arholiadau mewn cyfresi arholiadau dilynol. Byddwn yn rhannu mwy o fanylion am y cynlluniau hynny cyn gynted ag y gallwn. 

Rydym yn dal i ystyried y ffordd decaf o roi graddau i ddysgwyr sy'n astudio cymwysterau ar wahân i TGAU a Safon Uwch.  Mae’r rhan fwyaf o gymwysterau galwedigaethol yn cael eu cynnig ledled y DU, felly rydym yn gweithio gyda chyd-reoleiddwyr, byrddau arholi a llywodraethau ledled y DU i sicrhau cysondeb. Byddwn yn rhannu mwy o fanylion am y cynlluniau hynny cyn gynted ag y gallwn.  

Rhan bwysig o'n hymdrechion i gydlynu gweithgareddau fydd cytuno ar y dyddiadau y bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi. O ystyried natur y graddau sy'n cael eu cyhoeddi eleni, ni fydd adolygiad o farcio yn y ffordd arferol. 

Rydym yn gweithio'n galed i roi mwy o eglurder, cyn gynted â phosibl, a byddwn yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd. 

Llythyr y Prif Weithredwr i ysgolian amdano canselo’s arholiadau - 19 Mawrth 2020

Byddwch yn ymwybodol o effaith COVID-19 ar addysg yng Nghymru a'r penderfyniadau y bu'n rhaid eu gwneud yng nghyd-destun datblygiadau difrifol a chyflym ym maes iechyd y cyhoedd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gorfod gwneud y penderfyniad i ganslo arholiadau haf 2020 o ystyried na ellir gwarantu pryd y bydd canolfannau arholiadau yn gallu ail-agor a chynnal arholiadau yn ddiogel. Mae'r sefyllfa yr un fath yn Lloegr ac rydym yn disgwyl penderfyniadau tebyg ar draws y Deyrnas Unedig. 

Rydym yn cytuno mai canslo arholiadau ar gyfer haf 2020 yw'r penderfyniad cywir. Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, CBAC a chyd-reoleiddwyr y DU i sicrhau bod dysgwyr oedd i fod i sefyll eu harholiadau TGAU a Safon Uwch yn cael gradd deg i gydnabod eu gwaith. Rydym hefyd yn edrych ar gymwysterau eraill a byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf pan fydd modd. 

Mae hon yn sefyllfa na welwyd ei bath o'r blaen ac mae’n gyfnod o ddatblygiadau iechyd cyhoeddus difrifol a chyflym. Mae hefyd yn gyfnod arbennig o bryderus, yn enwedig i unrhyw un sy'n paratoi ar gyfer arholiadau pwysig. Rydym yn gwerthfawrogi bod gan bobl nifer o gwestiynau ac rydym yn anelu at ateb y rhain cyn gynted ag y gallwn, er mwyn rhoi eglurder i ddysgwyr, rhieni, gweithwyr addysg proffesiynol ac unrhyw un arall yr effeithir arnynt ar yr adeg ansicr hon. 

Rydym yn rhannu arbenigedd a phrofiad i amddiffyn dysgwyr yn y system arholiadau. Yn yr amgylchiadau eithriadol hyn gydag aflonyddwch byd eang, nid oes senario delfrydol ar gyfer arholiadau sydd, yn ôl eu natur, yn rhedeg fel digwyddiadau a reolir yn ofalus. 

Ein blaenoriaeth yw sicrhau tegwch i ddysgwyr tra'n dilyn cyngor iechyd y cyhoedd. 

O ran ein gwaith, rydym hefyd wedi lleihau ymgysylltiad wyneb yn wyneb yn unol â chyngor iechyd y cyhoedd ond byddwn yn parhau i siarad â rhanddeiliaid gan ddefnyddio'r holl dechnoleg sydd ar gael. 

Os ydych chi'n gyfrifol am ganolfan arholiadau, gofynnwn i chi sicrhau bod llinellau cyfathrebu yn dal i fod ar agor rhyngoch chi a'r cyrff dyfarnu rydych chi'n gweithio gyda nhw fel bod gwybodaeth - ac unrhyw geisiadau am wybodaeth - yn gallu cael ei rhannu'n gyflym. Byddwn yn parhau i gyfathrebu â chi gan ddefnyddio'r cyfeiriadau e-bost sydd gennym ar gyfer cysylltiadau allweddol mewn canolfannau arholiadau. Bydd ein tîm Cysylltiadau Allanol hefyd yn cysylltu â phob canolfan arholiadau dros y dyddiau nesaf er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cyfathrebu'n effeithiol. 

Mae'n amlwg bod y sefyllfa'n newid yn gyflym, a byddwn yn parhau i gael ein harwain gan gyngor gan yr awdurdodau perthnasol. Byddwn yn postio diweddariadau ar ein gwefan. 

Fy nod yw rhoi mwy o fanylion i chi cyn gynted â phosibl ac rwy’n gwerthfawrogi eich amynedd. Yn y cyfamser, gobeithio eich bod yn ymdopi yn yr amser hynod gythryblus hwn. 

Datganiad gan Llywodraeth Cymru ar arholiadau’r haf 2020 - 18 Mawrth 2020

Rydym mewn cyfnod na welwyd ei debyg o’r blaen, un sy’n newid o awr i awr, ac mae gofyn i lywodraethau ym mhob rhan o’r byd wneud penderfyniadau yn gyflym.

Rydym yn cydnabod y gofid a’r pryder a achoswyd gan yr ansicrwydd am arholiadau’r haf.

Heddiw fe wnes i gyfarfod â Chymwysterau Cymru a CBAC i ystyried opsiynau sydd er budd pennaf ein dysgwyr. Rydym yn cydnabod nad oes unrhyw ddewisiadau hawdd, ond rydym yn gytûn mai’r ffordd orau ymlaen yw peidio â pharhau gydag arholiadau’r haf.

Er mwyn cydnabod eu gwaith, dyfernir gradd deg i’r dysgwyr a oedd i fod i sefyll arholiadau TGAU a Lefel A yn ystod yr haf, gan dynnu ar ystod yr wybodaeth sydd ar gael.

Byddwn yn gweithio gyda’r sector i gyhoeddi rhagor o fanylion yn fuan, ond roeddem am roi’r sicrwydd hwn ar y cyfle cyntaf posib. Ni fyddwn ychwaith yn defnyddio’r canlyniadau i gyhoeddi deilliannau mesurau perfformiad yn 2020.

Datganiad gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams ar gau ysgolion yng Nghymru - 18 Mawrth 2020

Rydym mewn cyfnod digyffelyb, un sy'n newid o awr i awr, ac mae llywodraethau ledled y byd yn gorfod gwneud penderfyniadau cyflym.

Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i bawb sy'n gweithio yn ein lleoliadau addysg a gofal plant am y gwaith hanfodol rydych chi wedi bod yn ei wneud o dan bwysau anhygoel i gefnogi ein plant a'n pobl ifanc. Yr ydych wedi bod ar y rheng flaen o ran cefnogi ymdrechion ehangach i baratoi ar gyfer yr heriau yr ydym i gyd yn eu hwynebu'n awr, ac yr wyf yn hynod ddiolchgar a balch. 

Heddiw, gallaf gyhoeddi ein bod yn cyflwyno toriad y Pasg yn gynharaf ar gyfer ysgolion yng Nghymru. Bydd ysgolion ledled Cymru yn cau am ddarpariaeth addysg statudol fan hwyraf ar 20 Mawrth 2020.

Rwyf wedi bod yn glir hyd yn hyn fod parhad addysg a lles ein dysgwyr wedi bod wrth wraidd fy mhenderfyniadau. Bydd hyn yn wir bob amser.

Ar ôl gwyliau'r Pasg, bydd gan ysgolion ddiben newydd. Byddant yn helpu i gefnogi'r rhai mwyaf anghenus, gan gynnwys gweithwyr allweddol sy'n rhan o'r ymateb uniongyrchol i’r sefyllfa coronafeirws. Yr wyf yn gweithio gyda'm cyd-weinidogion yn y Cabinet, gyda swyddogion y Llywodraeth a'n partneriaid mewn llywodraeth leol i ddatblygu a chwblhau'r cynlluniau hyn.

Y meysydd allweddol yr ydym yn ystyried eu cefnogi a'u diogelu yw'r rhai sy'n fregus, sy'n cefnogi gweithwyr sy'n ymwneud â'r ymdrech genedlaethol i ymateb i'r sefyllfa yn yr ystyr ehangaf, a pharhad dysgu.  Rydym yn edrych yn fanwl ar sut y gallwn gefnogi a diogelu pawb sy'n cael prydau ysgol am ddim a phlant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Byddaf yn gwneud yn siŵr eich bod yn cael eich diweddaru.

Er y bydd hyn yn berthnasol i ysgolion, disgwylir i leoliadau gofal plant aros ar agor nes ein bod yn cael cyngor pendant gan y Prif Swyddog Meddygol a chan Iechyd Cyhoeddus Cymru bod angen cau. Gall, a dylai rhieni siarad â'u darparwyr gofal plant arferol os oes angen gofal arnynt yn ystod gwyliau'r Pasg,

Yr wyf wedi trafod fy mwriad gydag arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Andrew Morgan, sy'n adlewyrchu barn awdurdodau lleol.  Mae'n debygol y bydd gan rai o staff ysgol ran bwysig i'w chwarae yn hyn.

Rydym yn gweithio'n agos gyda'n rhanddeiliaid allweddol i edrych ar sut y bydd hyn yn edrych ar gyfer lleoliadau addysg a gofal plant, gan gynnwys Dechrau'n Deg.  Bydd y sefyllfa, wrth gwrs, yn esblygu dros y dyddiau nesaf a bydd yn cael ei hadolygu'n barhaus.

Un o'r penderfyniadau tyngedfennol y byddwn yn ceisio ei egluro ar fyrder yw'r arholiadau sydd ar ddod. Rwyf hefyd yn gweithio gyda Cymwysterau Cymru a CBAC ar gyfres arholiadau eleni. Yn unol â phob gweinidog addysg ledled y DU, byddaf yn gwneud cyhoeddiad pellach cyn hir.

O'r cychwyn cyntaf, mae'r penderfyniadau sy'n cael eu gwneud wedi canolbwyntio ar gyngor iechyd y cyhoedd, ac mae'n iawn fod yr argymhellion hyn sy'n seiliedig ar wyddoniaeth yn ganolog i'r penderfyniadau sy'n cael eu gwneud.

Bydd y cyhoeddiad yr wyf yn ei wneud heddiw yn helpu i sicrhau bod ysgolion yn gallu cau’n drefnus a bod ganddynt yr amser i baratoi. Fodd bynnag, yr wyf yn ymwybodol bod Pwyllgor SAGE a COBR yn cyfarfod y prynhawn yma, a byddaf wrth gwrs yn gwrando'n astud i weld a oes angen newid cyngor ac unrhyw benderfyniadau brys pellach ynghylch cau ysgolion.

Bydd y penderfyniad heddiw yn helpu i sicrhau bod y broses o gau'n un trefnus, fel bod ysgolion ag amser i baratoi cyn y gwyliau cynnar. 

Fy mhrif neges i bawb yw aros yn ddiogel ac iach. Byddwn yn gweithio gyda'n gilydd ac yn wynebu'r sefyllfa hon gyda'n gilydd. 

Byddaf, wrth gwrs, yn parhau ‘ch diweddaru. 

Dilynwch y cyngor iechyd cyhoeddus diweddaraf. Mae'r canllawiau diweddaraf bob amser ar gael ar ein gwefan yn llyw.Cymru/coronafeirws

Datganiad ar y penderfyniad i ganslo arholiadau haf 2020 - 18 Mawrth 2020

Rydym yn croesawu'r camau pendant hyn gan Lywodraeth Cymru, sy'n rhoi eglurder i ddysgwyr, rhieni, athrawon ac unrhyw un arall yr effeithir arnynt ar yr adeg ansicr hon.

Cytunwn mai canslo arholiadau ar gyfer haf 2020 yw'r penderfyniad cywir.

Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, CBAC a chyd-reoleiddwyr y DU i sicrhau bod dysgwyr oedd i fod i sefyll eu harholiadau TGAU a Safon Uwch yn cael gradd deg i gydnabod eu gwaith.

Rydym yn gwerthfawrogi y bydd pobl am wybod mwy a byddwn yn rhannu manylion pellach cyn gynted ag y gallwn.

Mae hon yn sefyllfa na welwyd ei bath o'r blaen ac mae’n gyfnod o ddatblygiadau iechyd cyhoeddus difrifol a chyflym. Mae hefyd yn gyfnod arbennig o bryderus, yn enwedig i unrhyw un sy'n paratoi ar gyfer arholiadau pwysig.

Rydym yn rhannu arbenigedd a phrofiad i amddiffyn dysgwyr yn y system arholiadau. Yn yr amgylchiadau eithriadol hyn gydag aflonyddwch byd eang, nid oes senario delfrydol ar gyfer arholiadau sydd, yn ôl eu natur, yn rhedeg fel digwyddiadau a reolir yn ofalus.

Ein blaenoriaeth yw sicrhau tegwch i ddysgwyr tra'n dilyn cyngor iechyd y cyhoedd.

 

Gallwch hefyd ein dilyn ar Twitter a Facebook i gael y diweddariadau diweddaraf ar y sefyllfa yng Nghymru.

Darllenwch ein blog diweddara yma:

Sawl ateb i gwestiynau cymhleth ynghyd at Cymwysterau galwedigaethol gan Philip Blaker, Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru