Swyddi gwag presennol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru.

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar Twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CV's ar hap oherwydd nad oes modd i ni eu cadw ar ffeil.  

Ar hyn o bryd mae pob gweithiwr yn gweithio gartref yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth.

Ar hyn o bryd, rydym yn treialu gweithio hybrid. Mae hyn yn cynnwys gweithio gartref gyda chyfle i gadw desg i weithio yn y swyddfa ar nifer o ddyddiau bob wythnos. Bydd y treial hwn, ac adborth gan weithwyr, yn llywio ein cynlluniau ar gyfer ffordd o weithio yn y dyfodol a fydd, rydyn ni’n tybio, yn dechrau yn 2022. 

Rheolwr Cymwysterau - Asesu Effaith a Rheoli Buddion (gyfnod penodol)

Mae'r gwaith hwn yn waith proffil uchel a dylanwadol. Bydd y Rheolwyr Cymwysterau yn y Gyfarwyddiaeth Polisi a Diwygio Cymwysterau yn chwarae rôl flaenllaw yn y gwaith o adolygu a diwygio cymwysterau. Bydd yn cynnwys lefel uchel o ymgysylltu â chyflogwyr, cyrff cyflogwyr, arbenigwyr pwnc ac arbenigwyr proffesiynol, darparwyr dysgu a chyrff dyfarnu. 

Bydd deiliad/deiliaid y swydd yn ymgymryd â rôl flaenllaw wrth ddatblygu a gweithredu dull o ddiffinio, asesu ac olrhain buddion ac effeithiau posibl cynigion sy'n dod i'r amlwg ar gyfer dylunio TGAU newydd a chymwysterau eraill y bwriedir iddynt gefnogi'r Cwricwlwm newydd i Gymru. Byddant hefyd yn chwarae rhan ganolog wrth gynllunio ar gyfer gweithredu'r newidiadau arfaethedig yn llwyddiannus. Bydd hyn yn cynnwys gweithio'n effeithiol gydag ystod eang o randdeiliaid mewnol ac allanol i helpu i gipio a phrofi effeithiau a buddion posibl, nodi gofynion ar gyfer gweithredu'n llwyddiannus a datblygu cynlluniau ar gyfer mynd i'r afael â'r rhain. Wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen, bydd angen cyflwyno canfyddiadau yn effeithiol i gynulleidfaoedd mewnol ac allanol er mwyn helpu i lywio ac egluro penderfyniadau sy'n ymwneud â dylunio a gweithredu cymwysterau newydd.

Mae hon yn rôl lawn amser (37 awr yr wythnos), ond gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan amser a rhannu swydd, yn y cyfweliad.

Rydym yn agored i drafod a ellid cyflwyno'r swydd hon o bell.

Bydd y rôl dymor penodol yn rhedeg tan 31 Awst 2024 o er mwyn cyflenwi gwaith ychwanegol sy’n gyfyngedig o ran amser a fydd yn ymwneud â diwygio cymwysterau. Mae’n bosibl y gwneir y swyddi hyn yn barhaol.

Cyflog a buddion: Band 4 £39,310- £47,000 y flwyddyn. Rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod pan fydd y swyddfa ar gau adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 3 Tachwedd 2021 – 10 y.b

Cyfweliad: Cynhelir y rhain ar-lein yn ystod yr wythnosau sy’n dechrau 1 Tachwedd ac 8 Tachwedd

Disgrifiad swydd llawn yma a sut i wneud cais yma.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.

 

Rheolwr Cymwysterau (gyfnod penodol, dau gyfle ar gael)

Mae'r gwaith hwn yn waith proffil uchel a dylanwadol. Bydd y Rheolwyr Cymwysterau o fewn y Gyfarwyddiaeth Polisi a Diwygio Cymwysterau yn chwarae rôl flaenllaw yn y gwaith o adolygu a diwygio cymwysterau. Bydd yn cynnwys lefel uchel o ymgysylltu â chyflogwyr, cyrff cyflogwyr, arbenigwyr pwnc ac arbenigwyr proffesiynol, darparwyr dysgu a chyrff dyfarnu. 

Bydd deiliad/deiliaid y swydd yn ymgymryd â rôl flaenllaw o ran gweithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu a diffinio ein disgwyliadau a'n gofynion ar gyfer y cymwysterau newydd a sicrhau bod y cymwysterau, ar ôl iddynt gael eu datblygu, yn addas at y diben a bod y darparwyr dysgu yn barod i'w cynnig. Mae rhai Rheolwyr Cymwysterau yn ymwneud â chaffael a rheoli contractau ar gyfer datblygu'r cymwysterau hynny.

Ein nod yw penodi un siaradwr Cymraeg rhugl o'r ymarfer recriwtio hwn.

Mae hon yn rôl lawn amser (37 awr yr wythnos), ond gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan amser a rhannu swydd, yn y cyfweliad.

Rydym yn agored i drafod a ellid cyflawni'r rolau hyn o bell.

Bydd y rôl dymor penodol yn rhedeg tan 31 Awst 2024 o er mwyn cyflenwi gwaith ychwanegol sy’n gyfyngedig o ran amser a fydd yn ymwneud â diwygio cymwysterau. Mae’n bosibl y gwneir y swyddi hyn yn barhaol.

Cyflog a buddion: Band 4 £39,310- £47,000 y flwyddyn. Rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod pan fydd y swyddfa ar gau adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 3 Tachwedd 2021 – 10 y.b

Cyfweliad: Cynhelir y rhain ar-lein yn ystod yr wythnosau sy’n dechrau 1 Tachwedd ac 8 Tachwedd

Disgrifiad swydd llawn yma a sut i wneud cais yma.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.

 

Swyddog Ymgysylltu Strategol

Mae hon yn rôl ganolog yn y tîm i gefnogi gweithredu gweithgareddau ymgysylltu strategol a chyfathrebu yng nghyd-destun y naratif ehangach. Bydd deiliad y swydd yn gweithio'n agos gyda phob maes o'r gyfarwyddiaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu â Rhanddeiliaid i gydlynu ystod o weithgaredd ymgysylltu a chyfathrebu â blaenoriaeth. Bydd yn adrodd wrth y Pennaeth Ymgysylltu Strategol a bydd yn cefnogi’n dactegol ystod o waith prosiect penodol sy’n gysylltiedig ag ymgysylltu â rhanddeiliaid.

Prif rôl yr Uwch Ystadegydd yw darparu gwybodaeth ystadegol a chyngor i'r sefydliad a llunio ystadegau yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol ac arweiniad cysylltiedig. Gan weithio gyda Phennaeth Ymchwil ac Ystadegau, bydd deiliad y swydd yn rheoli amserlen casglu data gan y llywodraeth a chyrff dyfarnu yn ogystal â chynhyrchu cyfres o ddatganiadau Ystadegau Swyddogol, a dadansoddiadau rheolaidd ac ad hoc. Mae'r rôl hefyd yn darparu cefnogaeth wrth fonitro’n rheoleiddiol y broses o  ddyfarnu graddau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru.

Parhaol, llawn-amser. Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan-amser a rhannu swydd, yn y cyfweliad.

Cyflog a buddion: Band 3 £30,600-£37,410 y flwyddyn. Rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod pan fydd y swyddfa ar gau adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 1 Tachwedd 2021 – 10 y.b.

Cyfweliad: Cynhelir y rhain ar-lein yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 12 Tachwedd.

Disgrifiad swydd llawn yma a sut i wneud cais yma.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.

Uwch Ystadegydd

Dyma gyfle cyffrous i weithio fel rhan o dîm Ymchwil ac Ystadegau, Cymwysterau Cymru. Pwrpas y tîm yw datblygu a darparu ymchwil ac ystadegau i gefnogi hyrwyddo prif nodau ‘Cymwysterau Cymru’ mewn perthynas â chymwysterau a’r system gymwysterau. Mae'r tîm yn darparu cyngor ar asesu ac ymchwil cymwysterau ac ystadegau gyda'r nod o ddarparu sylfaen dystiolaeth wrthrychol ar gyfer gwneud penderfyniadau rheoleiddio a pholisi ynghylch cymwysterau yng Nghymru.

Prif rôl yr Uwch Ystadegydd yw darparu gwybodaeth ystadegol a chyngor i'r sefydliad a llunio ystadegau yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol ac arweiniad cysylltiedig. Gan weithio gyda Phennaeth Ymchwil ac Ystadegau, bydd deiliad y swydd yn rheoli amserlen casglu data gan y llywodraeth a chyrff dyfarnu yn ogystal â chynhyrchu cyfres o ddatganiadau Ystadegau Swyddogol, a dadansoddiadau rheolaidd ac ad hoc. Mae'r rôl hefyd yn darparu cefnogaeth wrth fonitro’n rheoleiddiol y broses o  ddyfarnu graddau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru.

Parhaol, llawn-amser.  Byddwn yn ystyried ceisiadau ar gyfer y cyfle hwn ar sail secondiad am gyfnod nad yw'n llai na 18 mis.

Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan-amser a rhannu swydd, yn y cyfweliad.

Cyflog a buddion: Band 4 £39,310- £47,000 y flwyddyn. Rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod pan fydd y swyddfa ar gau adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 3 Tachwedd 2021 – hanner dydd

Cyfweliad: Cynhelir y rhain ar-lein yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 16 a 18 Tachwedd.

Disgrifiad swydd llawn yma a sut i wneud cais yma.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.