Swyddi gwag presennol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru.

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar Twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CV's ar hap oherwydd nad oes modd i ni eu cadw ar ffeil.  

Ar hyn o bryd mae pob gweithiwr yn gweithio gartref yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth.

Swyddog Gwyddor Data

Band 3 – Ystod cyflog £31,210- £38,160 y flwyddyn

Lleoliad – Casnewydd

Yn ogystal â'r cyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus ac yn cau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Ar hyn o bryd rydym mewn proses o ymgynghori â gweithwyr ynghylch ffyrdd o weithio yn y dyfodol ac rydym yn rhagweld symud i weithio hybrid yn ystod 2022. 

Gan adrodd i'r Uwch Ystadegydd, bydd y Swyddog Gwyddor Data yn rheoli ein gwaith rheoli data ystadegol ac yn datblygu ac yn gwella'r ffordd rydym yn defnyddio ac yn cyflwyno ein hystadegau i lywio ein gwaith rheoleiddio a'r system addysg ehangach.

Bydd deiliad y swydd yn rheoli ein hamserlen a'n prosesau casglu data cyrff dyfarnu rheolaidd a bydd yn brif bwynt cyswllt rhwng Cymwysterau Cymru a sefydliadau allanol ar gyfer data ystadegol/ymchwil.

Rydym yn rhagweld parhau i ddatblygu sut rydym yn cyflwyno ein hystadegau'n weledol i gynulleidfaoedd mewnol ac allanol a bydd deiliad y swydd yn ymwneud ag ystyried a datblygu ein dull gweithredu.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Mawrth 1 Chwefror 2022 – hanner dydd

Cyfweliad: 11 neu 14 Chwefror

Disgrifiad swydd llawn yma a sut i wneud cais yma.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.