Cyhoeddi Hysbysiad o Benderfyniad i Gyfyngu a Hysbysiad Contract mewn perthynas â chymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3)

Ar 23 Chwefror 2021 cyhoeddwyd Hysbysiad o Fwriad i Gyfyngu mewn perthynas â chymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3).

Y dyddiad cau ar gyfer sylwadau oedd 6 Ebrill 2021 ac ni chawsom unrhyw ymatebion yn gwrthwynebu ein bwriad i gyfyngu. Yn dilyn hyn, cyhoeddwyd Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN) gennym ar GwerthwchiGymru a Chanfod Tendr a chynigiwyd cyfle i gyrff dyfarnu gymryd rhan mewn cyfarfodydd ymgysylltu cyn tendro.

Mae'r gwaith hwn bellach wedi dod i ben ac o ganlyniad rydym wedi cyhoeddi Hysbysiad o Benderfyniad i Gyfyngu. Rydym wedi penderfynu cyfyngu'r cymhwyster i un ffurf am gyfnod o 7 mlynedd a datblygu'r cymhwyster newydd drwy lwybr comisiynu. Byddwn ni nawr yn bwrw ymlaen â'r broses dendro ffurfiol i sefydlu contract consesiwn mewn perthynas â datblygu a dyfarnu cymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3). 

Rydym wedi anfon llythyr yn cynnwys gwybodaeth berthnasol at Swyddogion Cyfrifol cyrff dyfarnu a gydnabyddir gan Cymwysterau Cymru. Bydd cyrff dyfarnu sy'n dymuno cymryd rhan yn y broses dendro yn dod o hyd i'r manylion, gan gynnwys cyfarwyddiadau sy'n ymwneud â'r broses dendro, yn yr hysbysiad contract yr ydym wedi'i gyhoeddi ar GwerthwchiGymru a Find a Tender. Gellir cyrchu'r rhain trwy'r dolenni isod:

Gweld yr Hysbysiad - GwerthwchiGymru (llyw.Cymru)

Gweld yr Hysbysiad - Find a Tender (find-tender.service.gov.uk)

Sylwer, bydd sefydliadau cymwys na wnaethant gymryd rhan yn y broses ymgysylltu cyn tendro yn dal i allu cymryd rhan yn yr ymarfer tendro hwn.

Os oes angen gwybodaeth ychwanegol, cyfeiriwch eich ymholiadau at caffael@cymwysteraucymru.org.