Cais am wasanaethau arbenigol ar gyfer Cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant newydd

CYFEIRNOD Y CAIS: QW202115

Gofynion

Rydym am benodi arbenigwyr i'n cynorthwyo i fonitro cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant newydd sy'n cael eu darparu gan City & Guilds a CBAC. 

Rhaid i arbenigwyr pwnc fod â:

  • Gwybodaeth a phrofiad o'r sector(au) Iechyd a Gofal Cymdeithasol a/neu Ofal Plant yng Nghymru. 
  • Gwybodaeth ac arbenigedd mewn perthynas ag addysgu a dysgu a dealltwriaeth o theori ac ymarfer asesu effeithiol.
  • Gwybodaeth a sgiliau i lunio ac adrodd ar ddyfarniadau cadarn sy'n seiliedig ar dystiolaeth.
  • Gwybodaeth a phrofiad o brosesau rheoleiddio, asesu ac arholi. 

Yn dilyn hyfforddiant undydd drwy Microsoft Teams. Bydd y gwaith yn dechrau ym mis Ionawr 2021.

Sut i ymgeisio

I wneud cais am y rolau hyn, yn gyntaf bydd angen i chi gofrestru fel cyflenwr ar GwerthwchiGymru. Yna gallwch lawrlwytho a llenwi'r ffurflen gais, a chyflwyno copi o'ch CV, drwy'r wefan. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd, ddydd Gwener 9 Hydref 2020

I ddod o hyd i'r wybodaeth sy'n ymwneud â'r rôl hon, chwiliwch GwerthwchiGymru am 'Cymwysterau Cymru' ym maes y Prynwr a dewiswch: Cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant newydd Gwasanaethau Arbenigol Cymwysterau Cymru. Cyfeirnod y tendr yw QW202115.

Ar ôl i chi gael mynediad i'r hysbyseb berthnasol, cofnodwch eich diddordeb drwy glicio'r botwm ar frig yr hysbysiad i sicrhau eich bod yn derbyn unrhyw ohebiaeth ynglŷn â'r broses ymgeisio. Ni fydd hyn yn eich ymrwymo i gyflwyno cais.

PWYSIG: Nodwch na allwn dderbyn ceisiadau drwy unrhyw ddull arall.

Bydd templed Ymateb i'w gwblhau i brofi eich cymhwysedd yn erbyn y meini prawf. Disgwyliwn i bob contract gael ei ddyfarnu erbyn misTachwedd 2020.

Cofrestru fel cyflenwr ar GwerthwchiGymru

Mae cofrestru am ddim, dim ond ychydig funudau y mae'n ei gymryd ac nid yw'n eich ymrwymo i wneud cais am gontract. Bydd cofrestru hefyd yn eich galluogi i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd gyda Cymwysterau Cymru yn y dyfodol. Gallwch wneud cais drwy'r sefydliad yr ydych yn gweithio iddo ar hyn o bryd neu fel unigolyn, ond gwnewch yn glir ar eich ffurflen ymateb gyda phwy y byddwn yn contractio.

Nodwch, nid ydym yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr fod â Rhif Dun & Bradstreet  i wneud cais am y rôl hon. I gofrestru fel cyflenwr heb rif DUNs, gadewch y maes hwn yn wag ac yna cliciwch "chwilio" (“look up”). Bydd blwch ticio yn ymddangos sy'n eich galluogi i osgoi'r gofyniad hwn a chofrestru fel cyflenwr