Arbenigwyr pwnc ar gyfer yr Adolygiad Sector Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni

Dyddiad cau: 10yb ddydd Gwener 16 Tachwedd 2018

Rydym wrthi'n chwilio am arbenigwyr pwnc i gynnal adolygiad technegol o gymwysterau galwedigaethol yn y sector Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni.

Bydd arbenigwyr pwnc yn ein helpu i bennu a yw'r cymwysterau a ddyfernir yng Nghymru yn y sector hwn yn addas at y diben. Bydd arbenigwyr pwnc yn:  

  • Cyfrannu at adolygiad technegol o gymwysterau penodol;
  • Cyfrannu at y broses o ddadansoddi tystiolaeth yr adolygiad.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn ymgymryd â gwaith penodedig rhwng mis Mawrth 2019 a mis Gorffennaf 2019.

Y ffi ar gyfer y gwaith uchod yw £300 y diwrnod yn cynnwys TAW.

Rydym yn awyddus i ddyfarnu contractau ar gyfer cyfnodau o hyd at dair blynedd gyda'r opsiwn i'w hymestyn am flwyddyn arall.

Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion yn y ffurflen gais. Caiff contractau eu dyfarnu yn amodol ar delerau ac amodau'r contract ar gyfer gwasanaethau arbenigwyr pwnc.

Sut i wneud cais

I wneud cais am y rolau hyn, yn gyntaf bydd angen i chi gofrestru fel cyflenwr ar wefan GwerthwchiGymru. Yna gallwch lawrlwytho a chwblhau'r ffurflen gais, a chyflwyno copi o'ch CV drwy'r wefan. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10yb ddydd Gwener 16 Tachwedd 2018.

I ddod o hyd i'r wybodaeth am y rôl hon, chwiliwch am 'Cymwysterau Cymru' ar wefan GwerthwchiGymru ym maes y Prynwr a dewiswch: ‘Arbenigwyr Pwnc - Sectorau Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni'; Cyfeirnod y tendr QW181925

Pan fyddwch wedi dod o hyd i'r hysbyseb berthnasol, 'cofnodwch eich diddordeb' drwy glicio ar y botwm ar frig yr hysbyseb er mwyn sicrhau y byddwch yn cael unrhyw ohebiaeth yn ymwneud â'r broses gwneud cais. Ni fyddwch yn ymrwymo i gyflwyno cais drwy wneud hyn.

PWYSIG: Nodwch na allwn dderbyn ceisiadau drwy unrhyw ddull arall.

Bydd angen i chi gwblhau templed Ymateb er mwyn profi eich cymhwysedd yn erbyn y meini prawf. Unwaith y bydd y cais ar bapur wedi'i gwblhau a'i ddadansoddi, gwahoddir rhestr fer i gyfweliad dros y ffôn neu wyneb yn wyneb rhwng 26 Tachwedd a 3 Rhagfyr 2018.

  

Cofrestru fel cyflenwr ar GwerthwchiGymru

Mae cofrestru am ddim, mae ond yn cymryd ychydig o funudau ac ni fyddwch yn ymrwymo i wneud cais am gontract. Bydd cofrestru hefyd yn eich galluogi i gael gwybodaeth am gyfleoedd yn y dyfodol gyda Cymwysterau Cymru. Gallwch wneud cais drwy'r sefydliad rydych yn gweithio iddo ar hyn o bryd neu fel unigolyn, ond nodwch yn glir ar eich ffurflen ymateb gyda phwy y byddwn yn llunio cytundeb ag ef.

Nodwch nad oes angen i ymgeiswyr feddu ar Rif Dun & Bradstreet i wneud cais am y rôl hon. I gofrestru fel cyflenwr heb rif DUNs, gadewch y maes hwn yn wag ac yna cliciwch ar “chwilio”. Bydd blwch gwirio yn ymddangos sy'n eich galluogi i osgoi'r gofyniad hwn a chofrestru fel cyflenwr.