Pryderon amdanom

Mae Cymwysterau Cymru yn ymrwymedig i wrando ar unrhyw bryderon neu gwynion a allai fod gennych am y ffordd rydym wedi ymdrin â mater. Ein nod yw dysgu o'n camgymeriadau a defnyddio'r wybodaeth a gawn i wella ein prosesau.

Sut i gwyno

Gallwch fynegi eich cwyn drwy e-bost neu lythyr i'r cyfeiriadau isod:

Ni ddylid anfon y categorïau cwynion canlynol i'r cyfeiriad uchod. Yn hytrach dylid mynd i'r afael â'r cwynion fel a ganlyn:

 • Cwynion yn ymwneud â phenderfyniadau rheoliadol Cymwysterau Cymru. Dylai cwynion o'r fath gael eu gwneud yn unol â'n Polisi Apeliadau Rheoliadol y gellir ei weld yma.

 • Apeliadau o dan Atodlen 3 o Deddf Cymwysterau Cymru (e.e. adolygiad o benderfyniad i dynnu cydnabyddiaeth oddi wrth gorff dyfarnu). Dylai cwynion o'r fath gael eu gwneud yn unol â'n Polisi Apeliadau Rheoliadol. Gallwch weld y polisi hwn yma.

 • Cwynion am Gyrff Dyfarnu. Dylai cwynion o'r fath gael eu gwneud yn unol â'n Polisi Cwynion am Gyrff Dyfarnu. Gallwch weld y polisi hwn yma.

 • Achosion cyfreithiol neu ddyfarniadau. Dylai'r rhain gael eu hanfon ymlaen drwy'r post, at sylw'r Cyfarwyddwr Gweithredol, Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol, Cymwysterau Cymru, Adeilad Q2, Lôn Pencarn, Parc Imperial, Coedkernew, Casnewydd, NP10 8AR.

 • Dylid cyfeirio cwynion yn ymwneud â chynnig neu ddyfarnu contract ar gyfer nwyddau, gwaith neu wasanaethau i'r Pennaeth Caffael drwy e-bostio caffael@cymwysteraucymru.org

 • Cwynion a wneir gan gyflogeion. Byddwn yn delio â'r rhain drwy ein polisïau Adnoddau Dynol mewnol.

 

Sut rydym yn delio â'ch cwyn 

Caiff cwynion eu hystyried mewn ffordd deg a thryloyw. Fel y cyfryw, bydd y bobl sy'n adolygu'r gŵyn yn sicrhau y cewch eich hysbysu am y canlynol yn gyson:

 • Enwau'r bobl sy'n delio â'ch cwyn;

 • Y camau a gymerir neu y rhagwelir y byddwn yn eu cymryd i ddelio â'ch cwyn;

 • Yr amserlen rydym yn disgwyl ymateb i'ch cwyn ac unrhyw amserlenni diwygiedig os oes unrhyw reswm pan y gall fod angen amser ychwanegol (megis os oes angen casglu rhagor o wybodaeth);

 • Diweddariadau ac esboniadau rheolaidd am unrhyw oedi;

 • Y dystiolaeth/dogfennau allweddol sy'n dylanwadu ar y penderfyniad terfynol a'ch hawl i gael copïau o ddogfennaeth berthnasol, os nad yw'n gyfrinachol neu'n fasnachol sensitif neu fel arall nad yw ar gael yn gyhoeddus;

 • Y penderfyniad terfynol ar ffurf adroddiad neu ddatganiad ysgrifenedig;

 • Y gallu i herio'r penderfyniad a'r broses a'r amserlen ar gyfer gwneud hynny.

 

Rhaid i chi gyflwyno eich cwyn o fewn chwe mis ar ôl i'r mater y gwnaethoch gwyno amdano ddigwydd. Mae hyn er mwyn sicrhau na chollir y wybodaeth, neu'r gallu i gael y wybodaeth berthnasol (yn cynnwys siarad â staff perthnasol), mewn perthynas â'r materion perthnasol.